HYVÄ IHMINEN JA KUNNON KANSALAINEN

Santeri Alkio (1862–1930) oli vuonna 1906 perustetun Maalaisliiton (Suomen Keskusta) aatteellinen
johtaja. Hänen maailmankatsomuksensa oli kristillinen, ja hän uskoi, että Jumala on luonut
maailman. Jumala ei kuitenkaan luonut sitä valmiiksi kerralla, vaan luominen on jatkuva
prosessi, jonka loppuun saattaminen on ihmiskunnan tehtävä. Ihmisen tulee herätä tiedostamaan
osansa Jumalan luomissuunnitelmassa, jotta hän ei jää pelkäksi viettiolennoksi. Hänen herättämisensä
itsetietoisuuteen on sivistyneistön velvollisuus. Itsetietoisuuteen herätetyn ihmisen
tavoitteena on kehittyä itsekasvatuksen avulla siveelliselle laille alisteisessa vapaudessa eläväksi
hyväksi ihmiseksi ja kunnon kansalaiseksi. Alkio suhtautui uskontoon kuitenkin epädogmaattisesti.
Uskontoa koskevat käsitykset muuttuvat, kun ihmiskunta saa siitä tarkempaa tietoa tieteellisellä
tutkimuksella.
Alkio suhtautui kriittisesti sekä sosialistisiin, kapitalistisiin että liberalistisiin talousteorioihin,
koska ne eivät ota huomioon sitä, että talouselämä muodostuu ihmisten arkielämässä tekemistä
yksilöllisistä valinnoista. Omaa kansantaloustiedettään Alkio kehitteli omavaraisen ja
säästäväisen talonpoikaisen perhe-talouden pohjalle. Hän luki Suomen köyhälistökansoihin, joiden
oli opittava puolustautumaan kapitalistimaiden riistoa vastaan. 1900-luvun alun luokkaristiriidat
olivat hänen mukaansa seurausta sääty-yhteiskunnassa vallinneesta eriarvoisuudesta. Niistä
päästään eroon vain nostamalla alistetussa asemassa olevien ihmisten sivistystasoa. Itsekasvatuksella
ihminen kehittyy kunnon kansalaiseksi, joka ei tavoittele omaa etuaan vaan toimii yhteisen
edun mukaisesti.
Alkion poliittista toimintaa hallitsi snellmanilaisesta kansallisuusaatteesta johdettu pienviljelykseen
ja osuustoimintaan perustuva elämäntapa, jossa keskeistä oli ns. maahenki. Maalaisliiton
aatteellisena johtajana hän kehitti maahengestä puolueen ideologian. Hänen tavoittelemansa
tulevaisuuden yhteiskunnan peruselinkeino oli maatalous, joka kasvattaa yhteiskunnan välttämättömyystarvikkeet.
Hajasijoitettu teollisuus puolestaan tuottaa kulttuurituotteita. Alkion maaseutuhenkisen
maailmankuvan mukaisesti henkisesti ja fyysisesti terve yhteiskunta voi perustua
vain maaseutumaiseen elämäntapaan. Siksi keskittävästä kaupunkimaisesta elämäntavasta on
siirryttävä hajasijoitukseen, desentralismiin.


ISBN-10:
9789526222202
Julkaisusarja:
ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS B Humaniora
Kustantaja:
Oulun yliopisto
Painovuosi:
2019
Sivumäärä:
364
Tekijät:
HOLOPAINEN TUURE
Viivakoodi 9789526222202
Tuotekoodi 024751
Tekijä HOLOPAINEN TUURE
30,00 €