ELÄMÄNKULKUTIETOISEN IKÄJOHTAMISEN VAIKUTUS TERVEYSALAN ERI-IKÄISEN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN

Tutkimuksessa muodostettiin Elämänkulkutietoinen ikäjohtamisen toimintamalli terveysalalle.
Malli on hyödynnettävissä terveysalalle valtakunnallisesti. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata
ja selittää miten Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen toimintamallin mukainen johtaminen
vaikuttaa terveysalan eri-ikäisen henkilöstön työhyvinvointiin, sekä kuvata sairauspoissaolo- ja
eläköitymismääriä ennen ja jälkeen intervention. Tutkimus koostuu kolmesta osatutkimuksesta:
1) kuvattiin kirjallisuuden perusteella aiempia ikäjohtamisen toimintamalleja, 2) kuvattiin terveysalan
eri-ikäisen henkilöstön ikäjohtamiskeinoja ja ikäjohtamistarpeita laadullisen aineiston
perusteella, ja 3) kuvattiin ja selitettiin elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen vaikutusta terveysalan
eri-ikäisen henkilöstön työhyvinvointiin interventiotutkimuksella, johon kuului alkumittaus
ja vuoden kuluttua seurantamittaus ja kuvattiin sairauspoissaolojen ja eläköitymisten määriä
ennen ja jälkeen intervention. Osatutkimusten 1 ja 2 perusteella muodostettiin Elämänkulkutietoinen
ikäjohtamisen toimintamalli.
Osatutkimusten 2 ja 3 aineistot kerättiin yhden keskussairaalan operatiivisen toimialueen lääkäri-
ja hoitohenkilöstöltä vuosina 2014 (N = 702) ja 2016 (N = 764). Vaiheen 2 aineisto analysoitiin
induktiivis-deduktiivisella sisällönanalyysilla ja määrällinen aineisto tilastollisin monimuuttujamenetelmin.
Lisäksi kerättiin työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon tilastoista tietoja
henkilöstön sairauspoissaoloista ja eläköitymisestä.
Hoitajat ja lääkärit arvioivat työhyvinvoinnin toteutumista osapuilleen samansuuntaisesti. Iän
ja työhyvinvoinnin osa-alueiden välistä tilastollisesti merkitsevää eroa ei ollut. Elämänkulkutietoisen
ikäjohtamismallin mukainen toiminta vaikutti työhyvinvointiin siten, että esimiestyön
koettiin parantuneen vuodesta 2014 vuoteen 2016 ja työhyvinvoinnin muutos oli tilastollisesti
erittäin merkitsevä (p = 0,001). Sairauspoissaolo- ja eläköitymismäärissä ei ollut tilastollisesti
merkitsevää eroa ennen ja jälkeen intervention.
Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää terveysalan eri-ikäisen henkilöstön johtamisessa.
Tutkimuksessa muodostettua Elämänkulkutietoista ikäjohtamisen toimintamallia hyödyntämällä
terveysalan esimiehet voivat paremmin huomioida eri-ikäisen henkilöstönsä tuen tarpeita
osaamisen johtamisessa, työkyvyn ylläpitämisessä, sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisessa.
Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää henkilöstöjohtamisessa, koulutuksessa, sekä
työhyvinvoinnin ja ikäjohtamisen tutkimuksessa.


ISBN-10:
9789526220918
Julkaisusarja:
ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS D Medica
Kustantaja:
Oulun yliopisto
Painovuosi:
2018
Tekijät:
ERVASTI TYTTI-MAARIT
Viivakoodi 9789526220918
Tuotekoodi 024736
Tekijä ERVASTI TYTTI-MAARIT
20,00 €