SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN KERRONTAA KIRJOITTAMISESTAAN OPETUSTA EHEYTTÄVÄSSÄ MONIAINEPROJEKTISSA

Tutkimuksessa tarkastellaan seitsemäsluokkalaisten kerrontaa kirjoittamisestaan oppiainerajat
ylittävässä projektissa. Tavoitteena on avata oppilaiden näkökulmia koulukirjoittamiseen. Tutkimukseen
osallistui yksitoista poikaa ja viisitoista tyttöä, jotka olivat aloittaneet opiskelun yläkoulun
musiikkiluokalla. Aineisto koostuu oppilaiden laatimista Kirjoittajan polkuni -teksteistä,
heidän ryhmä- ja yksilöhaastatteluistaan sekä oppimispäiväkirjoistaan.
Kerronnallisuus on tutkimuksen teoreettinen ja menetelmällinen lähestymistapa, kun halutaan
tulkita ja ymmärtää, millaisena kirjoittaminen näyttäytyy oppilaiden näkökulmasta. Yhdessä
kirjoittaminen pohjautuu kerronnallisiin lähtökohtiin, jolloin kerronnan kautta opitaan uutta ja
tuotetaan aiempaa kokonaisvaltaisempia kertomuksia. Tutkimusaineiston moniulotteinen tarkastelu
perustuu kerronnalliseen analyysiin, jossa yhdistetään temaattista ja kielellistä analyysia.
Tulokset osoittavat kerronnan ilmentävän erilaisia kirjoittamiskäsityksiä. Perinteisten ja itseilmaisua
lähellä olevien käsitysten lisäksi kirjoittaminen näyttäytyy sosiaalisena toimintana. Kirjoittajana
kehittyminen näyttää merkitykselliseltä kertojien esittäessä kirjoittamisensa tavoitteita.
Kirjoittamisen haasteet liittyvät lähinnä kirjoitusprosessiin. Yhdessä kirjoittaminen osoittautuu
projektissa oppilaita innostavaksi työtavaksi. Se mahdollistaa yhteistyötaitojen kehittämisen
muun muassa rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen avulla. Yhdessä kirjoittaminen
avaa mahdollisuuksia yhteisten merkitysten muodostamiseen ja yhteisöllisten kertomusten
tuottamiseen.
Tutkimus tarjoaa uuden näkökulman yläkoulun kirjoittamista koskevaan keskusteluun, jossa
oppilaiden äänenpainoilla on ollut toistaiseksi vähän sijaa. Tutkimus lisää ymmärrystä oppilaiden
kirjoittamisesta ja yhdessä kirjoittamisen merkityksestä. Opetuksessa on tärkeä tukea kaikkien
oppilaiden kirjoitusprosessia. Oppilaiden kerronta avaa näkökulmia opettajan oman työn reflektointiin
ja kehittämiseen. Tutkimustuloksia on mahdollista hyödyntää kirjoittamisen opetuksessa
ja sen käytänteiden kehittämisessä sekä yleensä opettajankoulutuksessa.


ISBN-10:
9789526218342
Julkaisusarja:
ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS E Scientiae Rerum Socialium
Kustantaja:
Oulun yliopisto
Painovuosi:
2018
Tekijät:
MERTANIEMI SEIJA
Viivakoodi 9789526218342
Tuotekoodi 024727
Tekijä MERTANIEMI SEIJA
27,00 €