KANSANOPISTOPEDAGOGIIKKA KOLMESSA KRISTILLISESSÄ KANSANOPISTOSSA

Kansanopistoliikkeen perustajana pidetään tanskalaista Nikolai Grundtvigia (1783–1872). Hän
halusi perustaa maansa nuorille koulun, jossa heille opetettaisiin elämässä tarvittavia tietoja ja
taitoja. Tutkimukseni tulosten pohjalta Grundtvigin pedagogisilla periaatteilla, kuten koulu elämää
varten, elävä sana ja vuorovaikutus, on kansanopistoissa yhä merkityksensä. Tutkimuksessani
on kyse kansanopistopedagogiikan arvioinnista Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisissä
kansanopistoissa. Arvioinnin tarkoituksena oli saada opistojen kehittämistyötä varten tietoa siitä,
miten opettajat ja opiskelijat kokivat kyseiset kansanopistot oppilaitoksina ja internaatteina.
Opettajien tavoitteiden katsottiin heijastavan sitä, mitä he pitivät tärkeänä myös kansanopistopedagogiikassa.
Tavoitteissa korostuivat kasvatus ja oma ammattitaito sekä opetus ja sen
kehittäminen. Kasvatuksellisissa tavoitteissa nähtiin merkityksellisiksi opiskelijoiden henkisen
kasvun tukeminen, arvokasvatus ja omien vahvuuksien tunnistaminen. Omaa ammattitaitoa koskevissa
tavoitteissa pidettiin tärkeinä opettajuuden kehittämistä ja ylläpitoa. Opetuksen ja sen
kehittämisen tavoitteissa tähdennettiin kiinnostuksen herättämistä omaan oppiaineeseen ja kansanopistopedagogiikan
kehittämiseen. Suurin osa opettajista katsoi, että heidän tärkeät tavoitteensa
olivat toteutuneet hyvin. Opetusta heikensivät aika ajoin opiskelijoiden erityistuen riittämättömyys,
ajoittaiset poissaolot oppitunneilta ja heterogeeniset opetusryhmät.
Opiskelijoille opistovuosi merkitsi ystävien ja kavereiden saamista, arvojen syventymistä
sekä tiedollisten ja taidollisten asioiden oppimista. Opiskelijoiden mukaan heidän luottamuksensa
tulevaisuuteen vahvistui ja maailmankuvansa kansainvälisessä ympäristössä avartui. Vaikuttaa
siltä, että opiskelijoiden sosiaaliset taidot ja kielitaidot vahvistuivat samoin kuin heidän itseluottamuksensa.
Opiskelijat pitivät opiston internaattiluonnetta merkittävänä liittäen siihen myös
vapaa-ajan. Opiskelun esteiksi opiskelijat mainitsivat asuntoloiden ajoittaisen levottomuuden ja
aamväsymyksen.


ISBN-10:
9789526221212
Julkaisusarja:
ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS E Scientiae Rerum Socialium
Kustantaja:
Oulun yliopisto
Painovuosi:
2018
Tekijät:
TUOMISTO TIMO
Viivakoodi 9789526221212
Tuotekoodi 024723
Tekijä TUOMISTO TIMO
37,00 €