NIMIKESUOJATTUJEN JA LAILLISTETTUJEN AMMATTIHENKILÖIDEN TYÖNJAKO YLIOPISTOSAIRAALAN MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla ja analysoida työnjakoa välittömään potilashoitoon osallistuvan
hoitohenkilökunnan välillä. Lisäksi tarkoituksena oli kuvailla ja analysoida nimikesuojattujen
ammattihenkilöiden ja laillistettujen ammattihenkilöiden työnjaon rajapintaa sekä työnjaon
kehittämisen haasteita ja esteitä. Työnjaolla tarkoitetaan sitä tapaa, jolla toiminta ja tehtävät
järjestetään tarkoituksenmukaisella tavalla hoidon kokonaisuuden ja eri ammattiryhmien
välisen osaamisen näkökulmasta.
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tehtiin synteesi työnjakoon liittyvästä tutkimuksesta
systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Tutkimusartikkelit (n = 16) analysoitiin narratiivisesti.
Toisen vaiheen tutkimusaineisto sisälsi kyselylomakkeen avulla saatuja nimikesuojattujen
ammattihenkilöiden (n = 121), laillistettujen ammattihenkilöiden (n = 472) sekä esimiesten (n =
67) tuottamia vastauksia sekä saman lomakkeen avoimeen kysymykseen tuotettuja vastauksia (n
= 260). Aineistot analysoitiin tilastollisesti ja sisällönanalyysillä.
Nimikkeestä riippumatta kaikki hoitajat käyttivät välittömään potilashoitoon alle puolet työajasta.
Kirjaamiseen kului noin viidennes työajasta ja lisäksi kaikilla ammattiryhmillä oli paljon
ei-hoidollisia tehtäviä.
Laillistettujen ammattihenkilöiden ryhmä arvioi lähes säännönmukaisesti nimikesuojattujen
tekevän kyselylomakkeessa mainittuja tehtäviä useammin ja esimiehet harvemmin kuin nimikesuojatut
itse arvioivat. Ryhmien väliset erot olivat merkitseviä yli puolessa tehtävistä. Työnjaon
kehittämisen haasteet ja esteet liittyivät yksilön kokemuksiin, yksilön tieto-taitoon ja organisaatioon
liittyviin tekijöihin.
Tavoitteena on, että työntekijäryhmät keskittyvät niihin tehtäviin, joihin ovat saaneet koulutuksen
perusteella osaamisen. Koko osaaminen käytetään hyödyksi ja ei-hoidolliset tehtävät siirretään
pois hoitotyöntekijöiltä. Hoitotyön johdon tehtävänä on edesauttaa työnjaon kehittämistä
ja vaikuttaa erilaisilla interventioilla työnjaon esteisiin ja haasteisiin.
Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää hoitotyön johtajat, koulutuksen suunnittelijat ja terveysalan
opettajat resurssien kohdentamisessa, muutosten johtamisessa ja läpiviemisessä sekä
koulutuksen ja osaamisen kehittämisessä.


ISBN-10:
9789526216676
Julkaisusarja:
ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS D Medica
Kustantaja:
Oulun yliopisto
Painovuosi:
2017
Sivumäärä:
174
Tekijät:
LAVANDER PÄIVI
Viivakoodi 9789526216676
Tuotekoodi 024591
Tekijä LAVANDER PÄIVI
21,50 €