Gerontologinen sosiaalityö ja ihmisten työstäminen : : kategorisointia sairaalan moniammatillisessa työssä, Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies.,92

Gerontologisen sosiaalityön asemaa vanhustyössä olisi syytä vahvistaa. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Riitta-Liisa Kinni havaitsi Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa, ettei sosiaalityöntekijällä ole samanlaista vaikutusvaltaa iäkkään kuntoutujan jatkohoidosta päätettäessä kuin sairaaloissa työskentelevän moniammatillisen työryhmän muilla jäsenillä. Myös iäkäs kuntoutuja miettii jatkohoitoaan eri näkökulmista kuin ammattilaiset. Tutkimuksessa havaittiin, että jatkohoidosta vastaaville terveydenhuollon ammattilaisille erityisesti röntgenkuva oli päätöksenteossa käänteentekevä.\n\nKinni selvitti tutkimuksessaan, kuinka ihmisiä luokitellaan sairaaloiden moniammatillisissa geriatrisissa tiimeissä, joihin kuuluu sosiaalityöntekijän lisäksi terveysalan ammattilaisia kuten omahoitajapari, fysioterapeutti ja lääkäri. Määrättyjen kriteerien perusteella tehtyä luokittelua voidaan kutsua ihmisen työstämiseksi, jolloin hänen yksilölliset pulmansa muutetaan organisaatiossa käsiteltävään muotoon. Kukin organisaatio on kiinnostunut vain niistä ihmisen ominaisuuksista, joita sen tarvitsee tietää tavoitteensa toteuttamiseksi. Asiakkaalle tämä saattaa näyttäytyä epäyksilöllisenä ja byrokraattisena palveluna, jonka tavoitteena on täyttää hallinnolliset tarpeet.\nSosiaalityöntekijä toimi asiakaslähtöisesti\n\nKinni havaitsi, että sosiaalityöntekijä toimi iäkkään kuntoutujan kanssa työskentelevässä moniammatillisessa työryhmässä erittäin asiakaslähtöisesti. Gerontologisen sosiaalityön vahvistaminen hyödyttäisikin Kinnin mukaan useiden iäkkäiden elämässä havaittujen pulmien, kuten esimerkiksi yksinäisyyden, köyhyyden, päihdeongelmien, sosiaalisen toiminnan vähäisyyden ja kaltoin kohtelun, lievittämisessä.\n\nJotta gerontologisesta sosiaalityöstä olisi tässä hyötyä, sitä ei Kinnin mukaan tulisi kaventaa pelkäksi hallinnolliseksi ihmisten työstämiseksi. Sen tulisi säilyttää eettinen ihmisten kohtaamisen periaatteensa ja ammatillinen harkintavaltansa. Samalla sen tulisi varmistaa gerontologinen eli ikääntymiseen liittyvä osaamisensa ja moniammatillisen työskentelyn taitonsa.\nKeinoja toimintapolitiikkojen toteutumisen tarkasteluun\n\nKinni haastatteli tutkimuksessaan sairaalassa lonkkamurtuman takia kuntoutusjaksolla ollutta iäkästä potilasta ja häntä hoitaneen moniammatillisen työryhmän jäseniä: sosiaalityöntekijää, sairaanhoitajaa, perushoitajaa, fysioterapeuttia ja lääkäriä. Haastatteluaineistoa analysoitiin erityisesti puheen tutkimiseen soveltuvalla jäsenkategorisoinnin analyysimenetelmällä. Haastateltavien puheesta etsittiin erityisesti kuntoutujan jatkohoitoa koskevia kategorisointeja eli luokitteluja.\n\nTutkimuksessa luotiin myös ihmisten työstämisen käsitteen avulla jäsennys, jonka avulla on mahdollista tarkastella gerontologista sosiaalityötä osana moniammatillista vanhustyötä missä hyvänsä organisaatiossa. Ihmisten työstämisen teorian avulla on lisäksi mahdollista eritellä, kuinka erilaiset toimintapolitiikat, kuten Vanhuspalvelulaki, toteutuvat organisaatioissa.

ISBN-10:
978-952-61-1645-7
Kieli:
suom
Sivumäärä:
81, [81] s.
Tekijät:
Kinni Riitta-Liisa
Tuotekoodi 021190
25,50 €