Association between corporate governance structures and agency problems in small firms: evidence on Finnish SMEs, Dissertations in social sciences and business studies; 81

Tuore väitöstutkimus osoittaa, että omistusrakenteella on vaikutusta pk-yritysten rahoitukseen. Kauppatieteiden lisensiaatti Jaana Lappalainen havaitsi Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, että perheyritykset joutuvat hylkäämään investointeja useammin kuin ei-perheyritykset muun muassa rahoituksen saannin vaikeuden vuoksi. Investointien määrässä perhe- ja ei-perheyrityksillä ei ole kuitenkaan merkittävää eroa.\n\nPerheyritykset käyttivät rahoituksessa ostovelkoja, rahoitusyhtiöitä ja nykyisiä omistajia useammin kuin ei-perheyritykset. Lisäksi perheyritysten omistaja-johtajat suhtautuivat kielteisemmin pankkilainoihin ja ostovelkoihin kuin ei-perheyritykset, ja positiivisemmin puolestaan omistajien lisäsijoituksiin.\n\nLappalainen havaitsi, että pk-yritykset, sekä perheyritykset että ei-perheyritykset, noudattavat pääosin pecking order -teoriaa rahoituskäyttäytymisessään. Sen mukaan yritykset käyttävät ensisijaisena rahoituslähteenään tulorahoitusta, toissijaisena vierasta pääomaa eli lyhyt- tai pitkäaikaisia lainoja ja vasta viimeisenä vaihtoehtona ulkopuolista oman pääoman ehtoista rahoitusta.\n\nYrityksen johdon omistamat pk-yritykset kasvavat hitaammin, mutta ovat kannattavampia\n\nLappalaisen väitöstutkimuksen perusteella pk-yritykset, joissa yrityksen johto omistaa yritystä, kasvavat hitaammin, mutta ovat kannattavampia kuin muut saman kokoluokan yritykset. Vastaavasti pk-yritykset, joissa omistajina on pääomasijoittajia, kasvavat nopeammin, mutta niillä on heikompi kannattavuus.\n\nMyös hallituksen ulkopuolisilla jäsenillä on tutkimuksen mukaan vaikutusta kasvuun ja kannattavuuteen. Yritykset, joiden hallituksessa on ulkopuolisia jäseniä, kasvavat hitaammin ja ovat heikommin kannattavia. Tulos viittaa Lappalaisen mukaan siihen, että omistaja-johtajat ovat riskin karttajia ja pääomasijoittajat puolestaan sijoittavat yrityksiin, joiden kasvumahdollisuudet ovat korkeat.\n– Ulkopuolisten hallitusten jäsenten läsnäolo hallituksessa viestinee siitä, että rahoittajat ovat vaatineet ulkopuolisten hallitusten jäsenten nimittämistä agenttiongelmien vähentämiseksi. Vaihtoehtoinen selitys voinee olla, että ulkopuolisia on otettu hallituksen jäseniksi, jotta yritysten taloudellista suorituskykyä voitaisiin parantaa ulkopuolisten tuoman osaamisen ja asiantuntijuuden kautta, Lappalainen toteaa.\n\nLappalainen tarkasteli väitöstutkimuksessaan omistusrakenteen ja hallituksen kokoonpanon sekä agenttiongelmien välisiä yhteyksiä 600 suomalaisessa pk-yrityksessä. Tutkimusaineisto on vuosilta 2000–2005. Pk-yritysten rahoitusta sekä rahoitus- ja investointikäyttäytymistä on tutkittu varsin vähän. Aiemmissa tutkimuksissa on keskitytty pääasiassa listattuihin ja suuriin yrityksiin, ja niiden perusteella omistusrakenteella ja hallituksen kokoonpanolla on vaikutusta yritysten kasvuun, kannattavuuteen sekä yritysten rahoitus- että investointikäyttäytymiseen.

ISBN-10:
978-952-61-1433-0
Kieli:
eng
Sivumäärä:
53, n. 85 s.
Tekijät:
Lappalainen Jaana
Tuotekoodi 021106
25,50 €