Elements of Effective Student Nurse Mentorship in Placement Learning Environments - Systematic Review and Finnish and British Mentors´ Conceptions, Dissertations in Health Sciences 184

Hoitotyön opiskelijoiden harjoittelun ohjaukseen systemaattisuutta lisää\n\nVäitös hoitotieteen alalta\n\nVäittelijä: THM Merja Jokelainen\n\nVäitösaika ja -paikka: 27.9.2013 klo 12, Medistudia ML3, Kuopion kampus\n\nToimiva ja laadukas harjoittelun ohjaus eli opiskelijamentorointi hoitotyössä vaatii systemaattisuutta, totesi terveydenhuollon maisteri Merja Jokelainen väitöstutkimuksessaan. Keskeistä on hoitotyön johdon panostus mentorointiin, ohjaajien kouluttaminen, laadukkaat oppimisympäristöt sekä eri toimijoiden sitoutuminen ja tiivis yhteistyö. Toimiva mentorointi tukee opiskelijan oppimista ja edistää ammatillisten valmiuksien ja ammatti-identiteetin vahvistumista harjoittelun aikana.\n\nJokelainen selvitti väitöstutkimuksessaan sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun ohjausta eli opiskelijamentorointia harjoittelupaikoissa ja esitti käsitteellisen viitekehyksen toimivaan opiskelijamentorointiin hoitotyön oppimisympäristöissä.\n\nTutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen suomalais-brittiläisessä tutkimushankkeessa. Tutkimusta varten kerättiin aikaisempaa tutkimustietoa opiskelijoiden mentoroinnista harjoittelussa. Aineistona käytettiin vuosina 1986–2006 julkaistuja kansainvälisiä tutkimusartikkeleita. Lisäksi ryhmähaastatteluilla vuosina 2007 ja 2008 selvitettiin suomalaisten ja brittiläisten mentoreiden eli ohjaajina toimivien sairaanhoitajien käsityksiä sairaanhoitajaopiskelijoiden mentoroinnista erilaisissa harjoittelupaikoissa.\nOpiskelijaohjaus vaatii johdon arvostusta, resursseja ja laadun varmistamista\n\nTutkimuksen mukaan opiskelijamentoroinnin käytänteet ovat systemaattisempia Iso-Britanniassa kuin Suomessa, joten meillä opiskelijoiden ohjausta harjoittelupaikoissa tulee kehittää järjestelmällisesti. Tämä vaatii erityisesti hoitotyön johdolta opiskelijamentoroinnin arvostuksen kohottamista sekä mentoroinnin edellytysten ja resurssien varmistamista hoitotyön organisaatioissa ja harjoittelupaikoissa. Mentorit esimerkiksi tarvitsevat kohdennettua työaikaa opiskelijoiden ohjaukseen. Lisäksi opiskelijamentorointi tulee yhdistää organisaatioiden strategiseen suunnitteluun. On varmistettava harjoittelupaikkojen riittävä laatu ja kehitettävä systemaattisia menetelmiä niiden laadun arvioimiseksi.\nYhteistyötä ja yhtenäistä mentorikoulutusta tarvitaan\n\nOpiskelijamentoroinnin systemaattisuutta voidaan Jokelaisen mukaan kehittää luomalla eri toimijoiden kesken yhtenäiset käytänteet. Erityisesti harjoittelu- ja koulutusorganisaatioiden välinen saumaton yhteistyö on tärkeää, joten sitä tulee edelleen lisätä. Lisäksi harjoittelupaikan positiivinen ilmapiiri ja ohjauksen ennakointi sekä opiskelijan valmistautuminen ja aktiivisuus ovat edellytyksenä onnistuneelle opiskelijamentoroinnille. Jokelainen suosittaa kaikille ohjaajille pakollista mentorikoulutusta, joka selkeyttää opiskelijoiden harjoittelun ohjauskäytänteitä työelämässä ja edesauttaa niiden yhtenäistämistä. Koulutus kehittää mentoreiden ohjaus- ja opetusosaamista ja lisää heidän sitoutumistaan opiskelijoiden ohjaukseen.\nMentorointisuhteessa tärkeää on motivaatio ja kannustus\n\nOpiskelijamentoroinnissa keskeistä on opiskelijan ja mentorin yhteistyösuhde, joka toteutuu tavoitteellisena yhdessä työskentelynä ja oppimisena sekä kollegiaalisena kumppanuutena. Edellytyksenä toimivalle opiskelijamentoroinnille on mentorin halu ja innostus opiskelijan ohjaamiseen. Siihen sisältyy myös opiskelijan kannustusta ja sparrausta, opastusta ja opettamista, teorian soveltamista käytäntöön sekä oppimisen pohdintaa, palautetta ja arviointia. Nämä tekijät edistävät hoitotyön opiskelijoiden oppimista ja ammatillista kehittymistä harjoittelun aikana. \n\nTHM Merja Jokelaisen hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja The Elements of Effective Student Nurse Mentorship in Placement Learning Environments - Systematic Review and Finnish and British Mentors´ Conceptions (Sairaanhoitajaopiskelijoiden toimivan harjoittelun ohjauksen tekijöitä käytännön oppimisympäristöissä – Systemaattinen katsaus ja suomalaisten ja brittiläisten mentoreiden käsityksiä) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Helena Leino-Kilpi Turun yliopistosta ja kustoksena professori Hannele Turunen Itä-Suomen yliopistosta.\n\nMerja Jokelainen on kirjoittanut ylioppilaaksi Puijonlaakson lukiosta (Kuopion klassillinen lukio) vuonna 1978. Hän on valmistunut sairaanhoitajaksi 1982 ja terveydenhoitajaksi 1984 Kainuun terveydenhuolto-oppilaitoksesta Kajaanista ja valmistunut 1994 terveydenhuollon maisteriksi Kuopion yliopistosta. Hän on työskennellyt siitä lähtien Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen yksikössä hoitotyön lehtorina.\n\nVäittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat\n\tThe elements of effective student nurse mentorship in placement learning environments : : systematic review and Finnish and British mentors conceptions\nJokelainen, Merja\nItä-Suomen yliopisto,2013\nPublications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences.,184\n(pdf, 1.23 MB)\n\n\n\t\n\n © Itä-Suomen yliopisto\n Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-1198-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
78 s.
Tekijät:
Jokelainen Merja (diss)
Tuotekoodi 021013
25,50 €