Toiselta asteelta eteenpäin : narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä, Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in education, humanities, and theology; 28

Väitös erityispedagogiikan alalta\nVäittelijä: KL Aino Äikäs\nVäitösaika ja -paikka: 24.8.2012 kello 12.00, AT100, Agora-rakennus, Joensuun kampus\n\nVaikeavammaisten henkilöiden täysivaltainen kansalaisuus yhteiskunnassa edellyttää uudenlaisia ratkaisuja koulupolun kaikissa vaiheissa. Kasvatustieteen lisensiaatti Aino Äikkään väitöstutkimuksessa selvisi, että vaikeavammaisten koulutus- ja työllistymispalveluiden järjestämiseen tarvitaan rakenteellisia muutoksia.\n\nPalvelujärjestelmä, jonka pitäisi taata tasa-arvoiset koulutus- ja työllistymismahdollisuudet vaikeavammaisille nuorille aikuisille, näyttäytyi tutkimuksen tulosten mukaan jäykkänä ja kapeana vastaamaan yksilöllisiä tarpeita. Tutkimuksen mukaan tasa-arvoisempia koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia kehitettäessä onkin vaikutettava ammatilliseen kulttuuriin sekä poliittiseen päätöksentekoon vaikeavammaisten täysivaltaisen osallisuuden ja kansalaisuuden mahdollistamiseksi.\n\nTutkimustulosten mukaan vaikeavammaisille nuorille aikuisille toisen asteen koulutuksena tarkoitettu Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus/Valmentava 2 -koulutus on mielekästä toimintaa, mutta ei johda työllistymiseen. Siirtymävaiheen tukipalvelut, joiden pitäisi olla takaamassa riittävä tuki työllistymiseen, toimivat puutteellisesti. Nuoret aikuiset sijoittuvat koulutuksen käytyään samoihin paikkoihin, joihin heidän olisi mahdollista siirtyä myös ilman kyseistä koulutusta. Yksi syy on myös erään tutkimukseen haastatellun nuoren aikuisen kuvaus mahdollisuuksien vähyydestä: ”Ei muuta paikkaa, muuta paikkaa ei näyttäis olevan.”\n\nTutkimustuloksista kävi myös ilmi, että tutkimuksessa haastateltujen vaikeavammaisten nuorten ja ammatti-ihmisten mielipiteet koulutuksesta eroavat. Segregoiva eli erillään muista ikäryhmän opiskelijoista toteutettu koulutus ja työharjoittelu sekä sijoittuminen työ- ja toimintakeskuksiin ovat todellisuutta, joita erityisesti ammatti-ihmiset nostivat esille. Nuoret aikuiset sekä heidän vanhempansa puhuivat yksilöllisestä koulutusurasta, mielekkäästä arjesta, normaaleista työolosuhteista sekä kiinnostavasta ja vaihtelevasta työstä tulevaisuuden toiveina. Ammatti-ihmisten puhetta kuvasi myös vaikeavammaisuuden kokeminen epävarmuutta ja pelkoa herättävänä ilmiönä, kun taas nuoret aikuiset sekä heidän vanhempansa korostivat vammaisuutta yksilöllisesti koettavana ilmiönä ja yksilön ominaisuutena.\n\nVaikeavammaisten henkilöiden täysivaltainen kansalaisuus yhteiskunnassa vaatii muutoksia erityisesti siirtymävaiheen tukipalveluiden järjestämisessä toiselta asteelta eteenpäin. Uusia mahdollisuuksia kehitettäessä tulee lähtökohtana olla vaikeavammaisten henkilöiden omat toiveet ja ajatukset tulevaisuudestaan.\n\nTutkimukseen haastateltiin neljää vaikeavammaista nuorta aikuista, heidän vanhempiaan sekä nuorten kanssa työskenteleviä ammatti-ihmisiä. Nuorten aikuisten haastatteluissa kommunikaation apuna käytettiin PCS-kuvia (The Picture Communication Symbols). Nuoret aikuiset on diagnosoitu kehitysvammaisiksi ja yhdellä heistä on autismi. Kaikilla heistä on haasteita kommunikaatiossaan ja tällä tavoin kerätty aineisto on ainutlaatuinen Suomessa. Tutkimuksesta on kirjoitettu myös selkokielinen tiivistelmä, jonka avulla tutkimuksen nuoret aikuiset voivat tutustua tutkimukseen ja sen päätuloksiin.\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0775-2
Kieli:
fin
Sivumäärä:
165 s.
Tekijät:
Äikäs Aino
Tuotekoodi 020869
25,25 €