In vitro and in silico methods to predict cytochrome P450 enzyme inhibition, Dissertations in Health Sciences 108

Uusia menetelmiä lääkkeiden yhteisvaikutusten ennustamiseen\n\nVäitös toksikologian alalta\nVäittelijä: proviisori Laura Martikainen\nVäitösaika ja -paikka: 1.6.2012 klo 12, Mediteknian auditorio, Kuopion kampus\n\nItä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa proviisori Laura Martikaisen väitöskirjatutkimuksessa osoitettiin, että kokeelliseen tietoon pohjautuvia tietokoneavusteisia mallinnusmenetelmiä voidaan hyödyntää kehitteillä olevien lääkkeiden ei-toivottavien yhteisvaikutusten ennustamiseen.\nLääkkeiden yhteisvaikutukset lääkekehityksen haasteena\n\nUuden lääkkeen kehittäminen molekyylistä apteekin hyllylle vaatii merkittäviä taloudellisia panostuksia. Markkinoille päässeen lääkkeen tutkimus- ja kehityskustannukset saattavat nykyisten arvioiden mukaan kohota jopa miljardiin euroon ja aikaa tähän tutkimus- ja kehitystyöhön kuluu tyypillisesti yli vuosikymmen.\n\nKaikki uudet lääkemolekyylit eivät päädy apteekin hyllylle asti. Yksi keskeinen syy ovat kehitteillä olevan lääkkeen yhteisvaikutukset muiden potilailla samanaikaisesti käytössä olevien lääkkeiden kanssa. Suurin osa näistä lääkkeiden välisistä yhteisvaikutuksista on niin kutsuttuja farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia, jotka liittyvät lääkkeiden imeytymiseen, jakautumiseen, metaboliaan eli aineenvaihduntaan tai eritykseen ihmisen kehossa. Suurin osa havaituista yhteisvaikutuksista liittyy aineenvaihdunnan estoon.\n\nMartikaisen väitöstyössä tutkittiin uusia menetelmiä metabolian eston ennustamiseen jo ennen varsinaisten potilastutkimusten aloittamista. Nämä menetelmät voivat tehdä lääkekehityksestä nopeampaa, laskea kustannuksia, parantaa lääketurvallisuutta ja korvata joitain eläimillä tehtäviä tutkimuksia.\nLääkkeen on myös poistuttava elimistöstä\n\nUseimmat lääkeaineet poistuvat elimistöstä pääasiassa maksassa tapahtuvan metabolian seurauksena. Vierasainemetabolian tehtävänä on poistaa elimistölle vieraita aineita, kuten lääkkeitä. Vierasainemetabolia muuttaa aineita vesiliukoisiksi, jotta ne pystyisivät erittymään pois elimistöstä. Sytokromi P450-entsyymit (CYP) ovat ihmisen tärkeimpiä lääkeaineita metaboloivia entsyymejä ja ne osallistuvat monien lääke- ja haitallisten aineiden metaboliaan. Samanaikaisesti annosteltavien lääkeaineiden aiheuttaman CYP-entsyymien toiminnan estymisen on todettu olevan keskeinen mekanismi farmakokineettisten lääkeyhteisvaikutuksien syntymiselle. Tämän vuoksi uusia lääkkeitä kehitettäessä on tärkeää selvittää sekä niitä metaboloivat CYP-entsyymit että niiden yhteisvaikutus- eli interaktiopotentiaali.\nKoeputkessa ja tietokoneella\n\nLääkkeiden farmakokineettisten ominaisuuksien tutkimiseen on ajan saatossa kehitetty lukuisia in vitro -menetelmiä ja ne ovat nykyisin laajasti käytössä. In vitro, joka kirjaimellisesti tarkoittaa "lasissa", on tutkimustekniikka, jossa koe suoritetaan koeputkessa, lasimaljassa tai muulla tavoin elävän organismin tai solun ulkopuolella. Uutena mahdollisuutena tutkimuksen tehostamiseen on tullut tietokonemallinnus eli in silico -mallinnus. In silico -testaamisen avulla on voitu nopeuttaa lääkkeiden tutkimus- ja kehitystyötä sekä vähentää siitä syntyviä kustannuksia. In vitro- ja in silico -tutkimukset voivat alustavasti ennustaa CYP-entsyymien osallistumisen uusien lääkeaineiden metaboliaan ennen ihmisillä toteutettavien kliinisten tutkimusten aloittamista.\n\nMartikaisen väitöstutkimuksen kokonaistavoitteena oli kehittää ja soveltaa uusia in vitro- ja in silico -menetelmiä CYP-entsyymien eston ennustamiseen. Tutkimuksessa rakennettiin kokeellisia tuloksia hyödyntäen tietokonemalleja CYP-entsyymeille. Näitä malleja voidaan jatkossa käyttää lääkekehityksessä esimerkiksi lääkkeiden yhteisvaikutusten ennustamiseen.\n\nProviisori Laura Martikaisen toksikologian alaan kuuluva väitöskirja In vitro and in silico methods to predict cytochrome P450 enzyme inhibition (In vitro- ja in silico -menetelmät sytokromi P450 -entsyymien inhibition ennustamiseen) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Jukka Hakkola Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Hannu Raunio Itä-Suomen yliopistosta.\n\nVäittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat\n\nLisätietoja: Laura Martikainen, Farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto, laura.martikainen@uef.fi, puh. 029 445 4351\n\n \n\n \n25.5.2012\n\n © Itä-Suomen yliopisto\n Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0754-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
99 s.
Tekijät:
Martikainen Laura(diss)
Tuotekoodi 020842
25,50 €