Translators in production networks : reflections on agency, quality and ethics, Dissertations in education, humanities, and theology; 21

17.2. Translators in production networks: Reflections on agency, quality and ethics \n\nVäitös englannin kielen ja kääntämisen alalta\nVäittelijä: FM Kristiina Abdallah\nVäitösaika ja -paikka: perjantaina 17.2.2012, kello 12.00, Sali AT100, Agora, Joensuun kampus\n\nFilosofian maisteri Kristiina Abdallah analysoi Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan kääntäjien näkemyksiä työstään useista toimijoista koostuvissa tuotantoverkostoissa. Väitöskirja pureutuu sekä käännösalan tuotantoverkostojen rakenteeseen että kääntäjien toimijuuteen niissä.\n\nTutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten toimijoiden vuorovaikutus tässä nykyisin monella muullakin alalla hyvin yleisessä tuotantomallissa rakentuu ja miltä verkoston toiminta, toimijoiden vastuut ja oikeudet sekä toiminnan laatu näyttävät työn tekijän eli kääntäjän näkökulmasta tarkasteltuina. Tutkimustulokset ovat yhdensuuntaisia: tuotantoverkostot ovat haasteellisia toimintaympäristöjä kääntäjille ja eritoten vastavalmistuneille. \n\nTutkimustulokset paljastavat, että asiakasyritysten, käännöstoimistojen ja kääntäjien välisessä yhteistoiminnassa on ratkaisemattomia ongelmia. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi toimijoiden erilaiset päämäärät laadun suhteen ja se, että vastuista ei ole selvästi sovittu toimijoiden kesken. Johtaminen näyttäytyy ylhäältä-alas-managerointina eikä toimintaprosesseja ole suunniteltu kääntäjien näkökulmasta. Luottamuksen rakentaminen on tällöin verkoston toimijoiden kesken vaikeaa. Syynä tähän ovat näiden verkostojen toimintaperiaatteet, joissa ei ole riittävässä määrin otettu huomioon kääntäjien toimintaedellytyksiä, kuten tietoa kohdetekstin käyttäjistä, tekstin tarkoituksesta, asiakkaan terminologiasta ja käännettävän tekstin laajemmasta käyttöyhteydestä. Näyttääkin siltä, että kääntäminen instituutiona ja käännöksiä tarvitsevien käyttäjien oikeudet ovat uhattuina. Kun tuotantoverkostoissa esiintyy tutkimuksessa kuvatunlaista, niiden sisäisestä logiikasta kumpuavaa kompleksista toimintaa – informaation epäsymmetriaa, intressiristiriitoja ja vastuun pakoilua – tulisi näissä verkostoissa varmistaa, että kääntäjä kykenee toimimaan velvollisuusetiikkansa edellyttämällä tavalla käyttäjän edustajana. Kääntäjänkin moraali voi heikentyä, jolleivät muut tuotantoverkoston toimijat tue kääntäjää hänen työssään. Tällöin käyttäjän oikeuksista piittaamattomissa ja moraalikatoon syyllistyvissä verkostoissa tuotettujen käännösten laatu laskee, mikäli kääntäjäkin toimii asiakasyrityksen ja käännöstoimiston tavoin liiketoimintalogiikan mukaisesti eikä suostu ”repimään laatua omasta selkänahastaan”. Kääntäjien toimintaedellytysten nostaminen tuotantoverkostojen avainkysymykseksi varmistaisi sen, että kääntäjät kykenevät jatkossakin tuottamaan laadukkaita käännöksiä niitä tarvitseville käyttäjille. On muistettava, että monikansalliset käännöstoimistot eivät voi toimia ilman kääntäjiä, mutta kääntäjät voivat kääntää ilman välittäjinä toimivia käännöstoimistoja. \n\nFM Kristiina Abdallahin englannin kielen ja kääntämisen alaan kuuluva väitöskirja ”Translators in Production Networks. Reflections on Agency, Quality and Ethics (Kääntäjät tuotantoverkostoissa. Pohdintoja toimijuudesta, laadusta ja etiikasta)” tarkastetaan filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Helle V. Dam Aarhusin yliopistosta Tanskasta ja kustoksena professori Kaisa Koskinen Itä-Suomen yliopistosta.\n\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0608-3
Kieli:
eng
Sivumäärä:
xiv, 63, [126] s. : kuv.
Tekijät:
Abdallah Kristiina (diss)
Tuotekoodi 020809
25,25 €