Yhdistymisvapaus ja yhdistysoikeuden järjestelmä, Dissertations in social sciences and business studies; 32

Väitös hallinto-oikeuden alalta\nVäittelijä: HTL, YTM Matti Muukkonen\nVäitösaika ja -paikka: 10.2. kello 12.00, AU100, Aurora, Joensuun kampus\n\nJokainen suomalainen aikuinen kuuluu laskennallisesti jopa viiteen aatteelliseen yhdistykseen, ja erilaiset yhdistykset tuottavat myös huomattavan määrän julkishallintoja avustavia palveluja. Yhdistykset ovat läsnä lähes kaikilla elämän osa-alueilla, ja niiden kautta aktiivinen kansalaisyhteiskunta mahdollistaa osallistumisen ja osallisuuden yhteiskunnan eri aktiviteetteihin vaikkapa poliittisina toimijoina tai kyläyhdistysaktiiveina.\n\nYhdistystoiminta on mahdollista Suomen perustuslain turvaamaan yhdistymisvapauden ansiosta. Perusoikeussääntelyn lisäksi yhdistymisvapaus on turvattu eri muodoissaan erilaisissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Kansallisella tasolla yhdistystoimintaa säädellään tarkemmin vuonna 1989 säädetyllä yhdistyslailla.\n\nHallintotieteiden lisensiaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri Matti Muukkonen tarkastelee perustuslaissa määritellyn yhdistymisvapauden ja yhdistysoikeuden välistä suhdetta Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. Tutkimuksen perusväite on, että jokainen yhdistysoikeudellinen normi pohjaa viime kädessä perusoikeusjärjestelmään ja vastuulliseen yksilönvapauteen. Muukkosen onkin kehittänyt tutkimuksessaan mallia, jonka avulla voidaan aiempaa paremmin johtaa kestävä perustelu yksittäisille yhdistysoikeudellisille tulkinnoille.\n\nMuukkosen mukaan sopimusvapauden ympärille rakennettu perinteinen yhdistysoikeudellinen ajattelutapa ei viimeaikaisten valtiosääntöoikeudellisten muutosten myötä ole enää asianmukainen tapa yhdistysoikeuden jäsentämiseen. Muukkonen korostaa, että yhdistysoikeus perustuu täysin erilaisille lähtökohdille kuin sopimusvapaus, joka viittaa enemmän kaupalliseen toimintaan ja sen järjestämiseen. Tutkimuksessa hyödynnetään eri yhteiskuntatieteiden lohkoilla käytettyjä jaotteluja ja osoitetaan niiden kautta, että on erilaista ja eri tarkoituksiin syntynyttä yhdistymistä. Tällöin esimerkiksi aatteellisella yhdistymisellä viitataan nimenomaan ei-kaupalliseen yhteistoimintaan. Tätä yhteiskuntaelämän osa-aluetta Muukkonen kuvaa käsitteellä ”kansalaisyhteiskunnan oikeus”, jolla viitataan lähinnä kolmannen sektorin puitteissa tapahtuvan toiminnan sääntelyyn.\n\nMuukkosen väitöskirjaan sisältyy yhteenveto-osa ja 5 tieteellistä aikakausilehtiartikkelia.\n\nHTL, YTM Matti Muukkosen hallinto-oikeuden alan väitöskirja ”Yhdistymisvapaus ja yhdistysoikeuden järjestelmä” tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Juha Karhu Lapin yliopistosta sekä Göteborgin yliopistosta ja kustoksena professori Tarmo Miettinen Itä-Suomen yliopistosta.\n\nMatti Muukkonen on kirjoittanut ylioppilaaksi Joensuun Niinivaaran lukiosta vuonna 2001. Hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon sekä hallintotieteiden maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa vuonna 2005 ja hallintotieteiden lisensiaatin tutkinnon Joensuun yliopistossa vuonna2007. Muukkonen valmistui hallintotieteiden maisteriksi vuonna 2005 vain kolme kuukautta opintojen aloittamisen jälkeen. Tällä hetkellä Muukkonen työskentelee Suomenniemen kunnanjohtajana. Vuosina 2009–2010 hän toimi Kyyjärven kunnanjohtajana Suomen nuorimpana kunnanjohtajana. Muukkonen on työskennellyt lisäksi yliopistollisissa tehtävissä sekä Varusmiesliiton toiminnanjohtajana 2003–2004.\n\nVäitös on julkaistu sähköisessä muodossa Edilex-lakikirjastossa (Edita Publishing Oy, 2012). Linkki sähköiseen väitöskirjaan.\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0614-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
194, [103] s.
Tekijät:
Muukkonen Matti (diss)
Tuotekoodi 020806
38,35 €