Luottamus terveydenhoitajan ja perheen asiakassuhteen moraalisena ulottuvuutena, Dissertations in Health Sciences 79

Luottamussuhde edistää neuvolatoiminnan vaikuttavuutta\n\nVäitös preventiivisen hoitotieteen alalta\n\nVäittelijä: TtL Pirjo Vaittinen\n\nVäitösaika ja -paikka: 25.11.2011 klo 12, Mediteknian auditorio, Kuopion kampus\n\nTerveystieteiden lisensiaatti Pirjo Vaittinen selvitti väitöstutkimuksessaan, miten lastenneuvolan asiakkaiden ja terveydenhoitajien välinen luottamussuhde kehittyy. Terveydenhoitajien mielestä luottamuksen kehittyminen on prosessi, johon vaikuttavat sekä terveydenhoitajan henkilökohtaiset ominaisuudet että työn puitteet, kuten mahdollisuus kiireettömiin tapaamisiin ja jatkuviin asiakassuhteisiin.\n\nLastensuojelutilastojen ja tehtyjen tutkimusten perusteella tiedetään, että monilla lapsilla ja perheillä arki ei suju hyvin.Neuvolaikäisten lasten vanhemmista 10–30 prosenttia tarvitsee erityistä tukea vanhemmuuteen, kasvatukseen, parisuhteeseen tai elämäntilanteeseen liittyviin ongelmiin. Niin perheille annettavan avun vaikuttavuuden kuin toiminnan kustannustehokkuuden kannalta on tärkeää, että perheiden tuen tarpeet tunnistetaan ja niihin tarjotaan apua mahdollisimman varhain. Tässä terveydenhoitajan ja perheen suhteen laatu ja erityisesti sen luottamuksellisuus korostuvat.\n\nAikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että luottamussuhde edistää perheiden tuen tarpeiden tunnistamista ja niihin vastaamista. Mutta aikaisemman tutkimustiedon perusteella ei tiedetä, miten terveydenhoitajan ja perheen suhteen luottamus kehittyy, mitkä tekijät edistävät tai estävät sitä ja mistä syistä perheen luottamus menetetään. Näihin kysymyksiin Vaittinen haki vastausta väitöskirjatyössään arvioimalla terveydenhoitajan ja perheen välistä luottamussuhdetta sekä kirjallisuuden että terveydenhoitajien haastattelujen avulla.\n\nOnnistuneesta ensikäynnistä yhteiseen toimintaan\n\nTerveydenhoitajien haastatteluissa ilmeni, että luottamussuhteen kehittyminen on prosessi, joka etenee onnistuneesta ensikäynnistä yhteisen toiminnan löytämiseen. Terveydenhoitajan henkilökohtaisilla ominaisuuksilla, kuten aitoudella, avoimuudella ja ystävällisyydellä, sekä moraalisilla valmiuksilla oli keskeinen merkitys luottamussuhteen kehittymiselle. Näin luottamusta voidaankin tarkastella asiakassuhteen moraalisena ulottuvuutena.\n\nNeuvolatoiminnan puitteiden nähtiin myös vaikuttavan luottamuksen kehittymiseen. Perheiden kohtaamisessa terveydenhoitajien runsas vaihtuvuus, jatkuva kiire ja lyhyet vastaanottoajat johtivat tapaamisten pinnallisuuteen, jolloin terveydenhoitaja ja perhe jäivät toisilleen vieraiksi. Vieraus vähensi keskinäistä vuorovaikutusta ja hidasti luottamussuhteen kehittymistä. Vuorovaikutusongelmat puolestaan johtivat suhteen ylläpitovaikeuksiin ja perheen odotusten täyttymättömyyteen, jotka nimettiin keskeisiksi perheen luottamuksen menettämisen syiksi. Muita syitä luottamuksen menettämiselle olivat terveydenhoitajan epäammatillinen toiminta ja perheen ja terveydenhoitajan erilaiset näkemykset lapsen edusta.\n\nTietoa terveydenhoitajille oman toiminnan arvioimiseen\n\nAineistojen analyysin perusteella tunnistettiin luottamussuhteen kehittymistä edistäviä ja estäviä tekijöitä. Näiden perusteella terveydenhoitajat voivat arvioida omaa toimintaansa yhteistyösuhteissa asiakkaidensa kanssa.Luottamukselliseen suhteeseen liittyvä tieto on erityisen tärkeää pohdittaessa asiakassuhteeseen liittyviä haasteellisia tilanteita, kuten lastensuojeluilmoituksen tekemistä. Tutkimuksessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää terveysalan koulutuksessa tulevien ammattilaisten ohjaamiseksi tietoisemmin asiakkaiden ja perheiden kohtaamiseen siten, että kohtaamisten asiakaslähtöisyys lisääntyy.\n\nSuomalaisen yhteiskunnan monikulttuuristuminen on tuonut neuvoloiden asiakkaiksi perheitä myös erilaisista kulttuureista. Kulttuurisen hoitotyön tiedon lisäämiseksi ja asiakastyytyväisyyden ja terveydenhoitajatyön laadun kehittämiseksi on tarpeen selvittää, miten erilaiset kulttuurit näkyvät asiakassuhteen luottamuksen kehittymisessä ja millaisia haasteita ne asettavat terveydenhoitajan työlle.\n\nTtL Pirjo Vaittisen preventiivisen hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja Luottamus terveydenhoitajan ja perheen asiakassuhteen moraalisena ulottuvuutena tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Maritta Välimäki Turun yliopistosta ja kustoksena professori Anna-Maija Pietilä Itä-Suomen yliopistosta.\n\nPirjo Vaittinen on syntynyt vuonna 1958 Savonlinnassa ja suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1977 Kimpisen lukiossa Lappeenrannassa. Hän on suorittanut terveydenhuollon maisterin tutkinnon vuonna 1994 ja terveystieteiden lisensiaatin tutkinnon vuonna 2009 Kuopion yliopistossa. Pirjo Vaittinen työskentelee nykyisin yliopettajana Saimaan ammattikorkeakoulussa.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://uef.fi/vaitoskuvat.\n\tLuottamus terveydenhoitajan ja perheen asiakassuhteen moraalisena ulottuvuutena\nVaittinen, Pirjo\nItä-Suomen yliopisto,2011\nPublications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences.,79\n(pdf, 1.33 MB)\n\nLisätietoja: Pirjo Vaittinen, p. 045 1366603, pirjo.vaittinen@saimia.fi\n

ISBN-10:
978-952-61-0573-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
140 s.
Tekijät:
Vaittinen Pirjo (diss)
Tuotekoodi 020763
25,50 €