Hoitotyön opiskelijoiden merkitykselliset hoitamisen kokemukset ja niistä oppiminen kliinisessä oppimisympäristössä, Dissertations in Health Sciences 78

Hoitotyön opiskelijat oppivat hoitamista merkityksellisistä harjoittelukokemuksistaan\n\nVäitös hoitotieteen alalta\n\nVäittelijä: THM Maija Romppanen\n\nVäitösaika ja -paikka: 11.11.2011 klo 12, Medistudia ML3, Kuopion kampus\n\nSuhde potilaaseen, potilaan hyvän edistäminen ja omaisten merkityksen ymmärtäminen osana potilaan hoitoa ovat hoitotyön opiskelijoiden harjoittelukokemusten perusteella keskeisiä tekijöitä hoitotyön oppimisessa. Opiskelijoiden kokemat haasteelliset hoitotilanteet ja hoitamisen rajallisuuden sekä oman osaamisen rajojen tiedostaminen edistävät oppimista, osoittaa terveydenhuollon maisteri Maija Romppasen väitöstutkimus, joka käsittelee hoitotyön opiskelijoiden hoitamaan oppimista.\n\nHoitotieteen alaan kuuluvan väitöstutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, millaiset kokemukset hoitotyön harjoittelussa olivat merkityksellisiä sairaanhoitajaopiskelijoiden hoitamaan oppimisessa. Tutkimusaineisto koostui hoitotyön opiskelijoiden kirjoituksista, jotka käsittelivät heille merkityksellisiä kokemuksia hoitamisesta ja hoitamaan oppimisesta kliinisessä oppimisympäristössä. Tutkimukseen osallistui 547 hoitotyön opiskelijaa.\n\nMillaiset hoitotyön kokemukset olivat merkityksellisiä ?\n\nOpiskelijoiden kokemukset liittyivät monenlaisiin hoitotyön tilanteisiin, joissa he olivat joko yksin tai jonkun muun hoitajan kanssa hoitamassa potilasta. Opiskelijat pyrkivät luomaan luottamuksellisia suhteita potilaiden kanssa. Onnistuminen potilassuhteissa ja myönteisen palautteen saaminen potilailta kasvatti opiskelijoiden itseluottamusta ja antoi voimavaroja kehittää osaamista edelleen.\n\nOpiskelijat joutuivat myös kohtaamaan liiallista vastuuta vaikeasti sairaan tai kuolevan potilaan hoidossa varhaisessa opiskeluvaiheessa. Nämä kokemukset aiheuttivat heille ahdistusta ja huolta sekä tuen ja ohjauksen tarvetta. Myös vaativat ja emotionaalisesti koskettavat hoitotilanteet olivat vaikeasti käsiteltäviä. Tunteiden pohdinta ja kokemusten jakaminen opiskelutovereiden ja erityisesti ohjaajan kanssa tekivät vaikeistakin tilanteista merkityksellisiä ja oppimista edistäviä.\n\nMitä hoitotyön opiskelijat oppivat merkityksellisistä hoitokokemuksistaan?\n\nErilaiset kokemukset omasta merkityksellisyydestä potilaalle tai omaiselle opettivat opiskelijoita tiedostamaan mahdollisuutensa toimia potilaan hoitajana ja omaisen tukijana. Oman ammatillisen kehityksen havaitseminen, potilaan hyvän edistäminen ja oman toiminnan rajojen tiedostaminen käynnistivät ammatillisen kasvun. Opiskelijat oppivat selkeyttämään ja ymmärtämään hoitotilanteita ja omaa toimintaansa tarkastelemalla tunnekokemuksiaan, etsimällä selitystä teoreettisesta tiedosta ja käsittelemällä kokemuksiaan ohjaajan kanssa. He oppivat hoitamista muiden toiminnasta ja moniammatillisen yhteistyön haasteista sekä mahdollisuuksista toimia potilaan asianajajana eettisesti ristiriitaisissakin hoitotilanteissa. Ammatillista kasvua sairaanhoitajaksi edistivät myös haasteellisista hoitotilanteista selviytyminen ja oman osaamisen rajojen näkeminen.\n\nTutkimuksen tulosten mukaan hoitamaan oppiminen perustui monimuotoisiin kokemuksiin, joita opiskelijat saivat harjoittelussa. Merkityksellisten kokemusten menetelmä oppimis- ja tutkimusmenetelmänä auttoi opiskelijoita tarkastelemaan hoitotyön tilanteita sekä omia toimintamahdollisuuksiaan monesta näkökulmasta ja siten ymmärtämään hoitamisen monimuotoisuuden ja rajallisuuden. Erilaisten merkityksellisten hoitamis- ja oppimiskokemusten laajempi hyödyntäminen ja tutkiminen olisi tärkeää hoitotyön opetuksen ja ohjauksen edelleen kehittämisessä.\n\nTerveydenhuollon maisteri Maija Romppasen väitöskirja ”Hoitotyön opiskelijoiden merkitykselliset hoitamisen kokemukset ja niistä oppiminen kliinisessä oppimisympäristössä” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori, THT Arja Isola Oulun yliopistosta ja kustoksena professori, TtT Hannele Turunen Itä-Suomen yliopistosta.\n\nMaija Romppanen on suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1963 Outokummun yhteiskoulussa sekä humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon vuonna 1986 Joensuun yliopistossa ja terveydenhuollon maisterin tutkinnon vuonna 1995 Kuopion yliopistossa.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://uef.fi/vaitoskuvat\n\nLisätietoja: Maija Romppanen p. 0405730693 tai maija.romppanen@elisanet.fi \n

ISBN-10:
978-952-61-0569-7
Kieli:
fin
Sivumäärä:
266 s.
Tekijät:
Romppanen Maija (diss)
Tuotekoodi 020756
38,70 €