Roles of exercise training with dietary counselling and muscle fibre composition in the regulation of glucose metabolism in middle-aged subjects with impaired glucose tolerance, Dissertations in Health Sciences 64

Liikunta ja laihtuminen tehostavat glukoosiaineenvaihduntaa\n\nVäitös liikuntalääketieteen alalta\n\nVäittelijä TtM Mika Venojärvi\n\nVäitösaika- ja paikka 28.6.2011 klo 12, Mediteknian auditorio, Kuopion kampus\n\nTerveystieteiden maisteri Mika Venojärven väitöstutkimuksessa liikunnan lisääminen, ruokavalioneuvonta ja painon pudotus paransivat glukoosiaineenvaihduntaa henkilöillä, joilla oli tutkimuksen alkaessa kohonnut riski sairastua diabetekseen. Tutkimuksessa toteutettiin kaksivuotinen liikunta- ja ruokavaliointerventio. Liikuntaharjoittelua lisänneistä ja merkittävästi laihtuneista koehenkilöistä kukaan ei ollut vielä viiden vuoden kuluttua intervention alkamisesta sairastunut tyypin 2 diabetekseen.\n\nLiikunta- ja ruokavaliointerventio vähensi elimistön hapetusstressiä ja paransi glukoositasapainon ylläpidon suojamekanismeja lihaskudoksessa tutkimukseen osallistuneilla. Elämäntapamuutokset vähensivät glukoosinsiedon heikentymistä ja tyypin 2 diabeteksen kehittymistä edistävän GSK-3-entsyymin määrää lihaskudoksessa erityisesti niillä, joiden luustolihas koostui pääasiassa nopeista lihassoluista.\n\nElämäntapamuutoksista hyötyä diabeteksen riskiryhmälle\n\nGlukoosiaineenvaihdunnan tasapaino on riippuvainen monista eri tekijöistä, kuten glukoosin kuljetuksesta solun sisään, glukoosin varastoitumisnopeudesta glykogeenin muodossa maksaan ja lihaskudokseen sekä luustolihaksien solujakaumasta eli niin sanottujen nopeiden ja hitaiden lihassolujen keskinäisistä osuuksista.\n\nVenojärven liikuntalääketieteellisessä väitöstutkimuksessa selvitettiin liikunta- ja ravitsemusintervention vaikutusta luustolihaksen glukoosiaineenvaihduntaan keski-ikäisillä henkilöillä, joilla glukoosinsietokyky oli heikentynyt. Interventioon osallistui 22 vapaaehtoista, joilta otettiin lihaskudosnäyte.\n\nInterventio vähensi glukoosiaineenvaihdunnassa keskeisen entsyymin, GSK-3:n, määrää tutkittujen lihaskudoksessa. Tämä hyödyllinen muutos oli suurempi niillä henkilöillä, joiden luustolihas koostui pääasiallisesti nopeista lihassoluista. Kyseisen entsyymin määrän kasvu lihaskudoksessa hidastaa glukoosimolekyylin kuljetusta soluun ja sen varastoitumista glykogeeniksi, ja nämä tapahtumat johtavat osaltaan heikentyneeseen glukoosinsietoon eli elimistön kyvyttömyyteen säädellä veren glukoositasapainoa. Heikentynyt glukoosinsieto on tila, jonka edelleen kehittyminen johtaa tyypin 2 diabetekseen. \n\nTutkimuksessa selvitettiin lisäksi, miten interventio vaikutti niihin elimistön ja lihaskudoksen suojamekanismeihin, joiden on todettu liittyvän veren kohonneeseen glukoosipitoisuuteen. Liikuntaharjoittelu ja suositusten mukaiset ruokavaliomuutokset vähensivät elimistön hapetusstressiä ja paransivat glukoositasapainon ylläpidon suojamekanismeja lihaskudoksessa tutkimukseen osallistuneilla.\n\nMyös rotilla tehty osatutkimus osoitti, että pitkäkestoisen liikkumattomuuskauden jälkeen suoritettu intensiivinen harjoittelu eläinten spontaanin liikkumisen ohella lisäsi soluja suojaavien lämpöshokkiproteiinien määrää lihaskudoksessa ilman merkkejä lisääntyneestä hapetusstressistä.\n\nTulokset tukevat hyvin nykykäsitystä liikunnan ja ravintoneuvonnan hyödyllisistä vaikutuksista myös henkilöillä, joilla on suuri diabetekseen sairastumisen riski.\n\nErityisesti fyysisen aktiivisuuden määrän kasvu ja ruokavalioneuvonnan aikaansaama painon lasku yhdessä paransivat glukoosiaineenvaihduntaa niillä henkilöillä, joiden paino oli merkittävästi laskenut 2-vuotisen intervention aikana, riippumatta heidän luustolihaksen solujakaumastaan. Näistä henkilöistä kukaan ei ollut vielä viiden vuoden kuluttua intervention alkamisesta sairastunut tyypin 2 diabetekseen.\n\nTtM Mika Venojärven liikuntalääketieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Roles of exercise training with dietary counselling and muscle fibre composition in the regulation of glucose metabolism in middle-aged subjects with impaired glucose tolerance” (Liikunnan ja ruokavalioneuvonnan sekä luustolihaksen solujakauman rooli glukoosiaineenvaihdunnan säätelijöinä keski-ikäisillä ihmisillä, joilla on heikentynyt glukoosinsietokyky) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa.\n\nVastaväittäjänä on professori Shuzo Kumagai Kiushun yliopistosta Japanista ja kustoksena emeritusprofessori Osmo Hänninen Itä-Suomen yliopistosta.\n\nMika Venojärvi on syntynyt vuonna 1967 Ulvilassa ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1986 Kuninkaanhaan lukiosta. Hän on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2000 Kuopion yliopistossa.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat\n\nLisätietoja: Mika Venojärvi, mika.venojarvi@turkuamk.fi, puh: 044–9075479

ISBN-10:
978-952-61-0485-0
Kieli:
eng
Sivumäärä:
52 s.
Tekijät:
Venojärvi Mika (diss)
Tuotekoodi 020719
25,25 €