Responses of non-methane biogenic volatile organic compound emissions to climate change in boreal and subarctic ecosystems, Dissertations in Forestry and Natural Sciences 21

10.12. Ilmastonmuutos muuttaa boreaalisen ja subarktisen kasvillisuuden tuoksuja\n\n Väitös ympäristötieteen alalta 10.12.2010 \n\nVäittelijä MSc, BSc Patrick Faubert \n\nVäitösaika ja -paikka 10.12.2010 klo 12.00, ML3, Medistudia, Kuopion kampus \n\nIlmastonmuutosta jäljittelevät kenttäkokeet osoittavat, että biogeenisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (BVOC-yhdisteet) päästöt boreaalisesta ja subarktisesta kasvillisuudesta muuttuvat enemmän kuin on ennakoitu.\n\nBVOC -yhdisteet ovat osa jokapäiväistä elämäämme. Ne ovat esimerkiksi aistimiamme tuoksuja metsässä, kukissa tai parfyymeissä. Tieteessä biogeenisillä haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä viitataan hiilivetyihin tai muihin ilmakehän kaasuihin (hiilidioksidia ja hiilimonoksidia lukuun ottamatta), joiden pitoisuudet ovat hyvin pieniä. Tässä tutkimuksessa biogeenisiin haihtuviin yhdisteisiin ei lueta metaania. Näitä kaasuja vapautuu kaikista elävistä organismeista aina bakteereista meihin ihmisiin. Maailmanlaajuisesti 90 prosenttia kaikista haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöistä on biogeenisiä eli lähtöisin elävistä organismeista. Loput 10 prosenttia on ihmisen muun toiminnan aiheuttamaa.\n\nTässä väitöskirjassa on tutkittu ilmastonmuutoksen vaikutuksia BVOC-yhdisteiden päästöihin boreaalisesta ja subarktisesta kasvillisuudesta. Boreaalisten ja subarktisten alueiden on ennustettu lämpenevän kaksin verroin verrattuna maapallon keskimääräiseen lämpenemiseen, mikä voi vaikuttaa BVOC-yhdisteiden päästöihin huomattavasti. Tämä työn tulokset on saatu ilmastonmuutosta jäljittelevissä kenttäkokeissa. Kahden Celsiusasteen lämmityskäsittely kaksinkertaisti subarktisen tundran monoterpeeni- ja seskviterpeenipäästöt. Nämä yhdisteryhmät ovat todennäköisesti vuorovaikutuksessa kasvihuonekaasujen kanssa ja siten vaikuttavat osaltaan ilmastonmuutoksen voimakkuuteen. Laboratoriokokeissa jäljiteltiin lämpenemisen ja lisääntyneen haihdunnan seurauksena mahdollista vedenpinnan laskua boreaalisella suolla. Vedenpinnan aleneminen vaikutti päinvastoin kuin lämpeneminen; BVOC-yhdisteiden päästöt vähenivät. Toinen laboratoriokoe osoitti lisäksi, että ilmastonmuutoksen myötä muuttuvan kasvillisuuden BVOC-päästöjen koostumus muuttuu. Ilmastonmuutos voi myös epäsuorasti ohentaa otsonikerrosta ja siten lisätä UV-B -säteilyn määrää, mikä on haitallista kasvillisuudelle. Lisääntyneen UV-B -säteilyn vaikutuksia tutkittiin subarktisella suolla, mutta sillä ei havaittu olevan vaikutuksia suon BVOC -yhdisteiden päästöihin. \n\nSaadut uudet tulokset ovat tärkeitä, koska BVOC-yhdisteet ovat oleellinen osa ilmakehän kemiaa. BVOC -yhdisteiden reaktioissa muodostuu pieniä hiukkasia (aerosoleja), ja ne vaikuttavat kasvihuonekaasujen pitoisuuksiin. BVOC -yhdisteiden reaktiot ilmakehässä vaikuttavat ilmastonmuutokseen, mutta näiden vaikutusten tärkeys on vielä epäselvää. Saadut tulokset osoittavat, että ilmastonmuutoksen vaikutukset BVOC -yhdisteiden päästöihin eivät ole yksiselitteisiä. Nämä tulokset tuovat merkittävää uutta tietoa käytettäväksi BVOC -päästöjen mallinnukseen ilmakehän kemiaa ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia tutkittaessa boreaalisilla ja subarktisilla alueilla. \n\nPatrick Faubertin väitöskirja Responses of non-methane biogenic volatile organic compound emissions to climate change in boreal and subarctic ecosystems (Ilmastonmuutoksen vaikutukset biogeenisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöihin boreaalisissa ja subarktisissa ekosysteemeissä) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on Dr. Michael Staudt Département Fonctionnement des Écosystèmes, Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive, Ranska ja kustoksena professori Toini Holopainen, Itä-Suomen yliopisto. \n\nVäittelijän painokelpoinen kuva löytyy osoitteesta: http://www.uef.fi/vaitoskuvat \n\nLisätietoja: Patrick Faubert, patrick.faubert@uef.fi., puh. 050 304 7332, kotisivut osoitteessa http://www.uku.fi/~faubert/\n3.12.2010\n\n * © Itä-Suomen yliopisto\n * Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0273-3
Kieli:
eng
Sivumäärä:
181 s.
Tekijät:
Faubert Patrick(diss)
Tuotekoodi 020659
25,25 €