Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä. Fenomenografinen lähestymistapa, Dissertations in Health Sciences 31

Asiakkaiden osallistumista tarvitaan mielenterveys- ja päihdetyössä\n\nVäitös hoitotieteen alalta\n\nVäittelijä TtM Minna Laitila\n\nVäitösaika ja -paikka 12.11.2010 klo 12, Tietoteknian auditorio, Kuopion kampus\n\nMielenterveyden häiriöt ja liialliseen päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat ovat merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste tänä päivänä. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseen tarvitaan uusia työkaluja, joita voidaan löytää ottamalla palveluiden käyttäjät mukaan tähän työhön. Mielenterveys- ja päihdepalveluita käyttäneet henkilöt haluavat osallistua ja vaikuttaa omaan hoitoonsa sekä palveluiden kehittämiseen, osoitti terveystieteiden maisteri Minna Laitilan väitöstutkimus. Asiakkaiden osallisuus voi toteutua monella eri tasolla. Työntekijöiden ja palvelujärjestelmän tulee tukea osallistumista asiakaslähtöisellä toiminnalla.\n\nMiten asiakkaan osallisuus käytännössä toteutuu?\n\nValtakunnallisissa ohjelmissa korostetaan asiakkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä. Tutkimustulokset kuitenkin vahvistavat sen, että käytännössä asiakkaan mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa ovat edelleen puutteellisia. Tutkimuksessa selvitettiin asiakkaan osallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä niiden toteutumista mielenterveys- ja päihdetyössä haastattelemalla palveluiden käyttäjiä ja työntekijöitä.\n\nAsiakkaan kuulluksi tuleminen erilaisissa hoitoympäristöissä\n\nSosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumista pohditaan parasta aikaa sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä. Laitilan tutkimuksessa sekä asiakkaiden että työntekijöiden kertomuksissa tuli esiin se, että asiakas voi tulla kuulluksi ja kokea osallisuutta erilaisissa hoitoympäristöissä, myös vastentahtoisessa hoidossa. Tämä kuitenkin edellyttää riittävää ja ymmärrettävää tiedonsaantia hoitohenkilöstöltä. Tutkimuksen perusteella mielenterveys- ja päihdetyöntekijät tarvitsevat sisältöosaamisen lisäksi taitoja, joiden avulla he voivat tukea erilaisten asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja vaikuttamisen mahdollisuutta.\n\nMuutoksella kohti jaettua asiantuntijuutta\n\nTutkimus osoitti, että mielenterveys- ja päihdepalvelujen käyttäjien aito mukaan ottaminen kokemusasiantuntijoina palveluiden kehittämiseen ja järjestämiseen edellyttää muutosta. Laitilan mukaan sen ehtona ovat muun muassa johtamisen kehittäminen ja tasavertaisen osallistumisen asiantuntijuus. Valtakunnallisesti on puututtava taloudellisiin esteisiin, jotka vaikeuttavat asiakkaiden osallistumista. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien eettisiin periaatteisiin pohjautuvan hoidon ja osallisuuden kehittämisessä tarvitaan moniammatillisen yhteistyön entistä tiiviimpää toteuttamista. Hoitotyöntekijät toimivat käytännön asiakastyössä lähellä asiakasta. Heidän tehtävänsä asiakkaiden osallisuuden edistämisessä ja toteuttamisessa on merkittävä.\n\nTtM Minna Laitilan väitöskirja ”Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä. Fenomenografinen lähestymistapa” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Maritta Välimäki Turun yliopistosta ja kustoksena professori Anna-Maija Pietilä Itä-Suomen yliopistosta.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/uef/vaitoskuvat\n\nLisätietoja: Minna Laitila, p. 040-7449507, minna.laitila@seamk.fi\n2.11.2010\n\n * © Itä-Suomen yliopisto\n * Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0223-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
211 s.
Tekijät:
Laitila Minna(diss)
Tuotekoodi 020652
38,35 €