Biomechanics of Gait and Physical Function in Patients with Knee Osteoarthritis: Thigh Muscle Properties and Joint Loading Assessment” (Polvinivelrikkopotilaiden kävelyn biomekaniikka ja toimintakyky: Reiden lihasten ominaisuudet ja nivelkuormituksen.., Publications of the University of Eastern Finland - Dissertations in Health Sciences 13

Reisilihasten hyvä kunto parantaa polvinivelrikkopotilaan toimintakykyä\n\nVäitös fysiatrian alalta 18.6.2010\n\nVäittelijä LL, LitM Tuomas Liikavainio\n\nVäitösaika ja -paikka 18.6.2010 klo 12, KYS Auditorio 1, Kuopio\n\n \n\nPolvinivelrikkopotilaiden reiden lihasvoima sekä lihasrakenteen koostumus ovat heikentyneet verrattuna terveisiin kontrollihenkilöihin. LL, LitM Tuomas Liikavainion lääketieteen väitöstutkimuksessa selvitettiin, miten polvinivelrikko vaikuttaa kävelyn biomekaniikkaan, toimintakykyyn sekä reisilihasten ominaisuuksiin. Tutkimuksessa havaittiin, että toimintakyky oli selvemmin alentunut vasta vaikeaa polvinivelrikkoa sairastavilla. Sen sijaan fyysinen toimintakyky ja reiden lihasvoima olivat selvästi yhteydessä toisiinsa. Lisäksi polvinivelrikkopotilailla ja terveillä oli kävelyn aikana erilaiset lihasaktiivisuusmallit, mikä viittaa nivelrikkopotilailla kompensaatiomekanismien käyttöön saman kävelysuorituksen toteuttamiseksi.\n\nNivelrikko eli artroosi on yleisin nivelsairaus. Nivelrikko aiheuttaakin paitsi yksilölle kärsimystä, myös yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia sairauslomien ja työkyvyttömyyseläkkeiden muodossa. Maassamme tehdään tuhansia tekonivelleikkauksia vuosittain yksistään polvinivelrikon vuoksi. Nivelrikon oireet, kuten nivelkipu, jäykkyys ja heikentynyt lihasvoima, voivat huonontaa liikuntakykyä ja heikentää elämänlaatua. Nivelrikko ei vaurioita yksin nivelrustoa, vaan on koko nivelen ja sitä ympäröivien lihasten sairaus. Nivelrikon syytä ei kuitenkaan tunneta, vaikka riskitekijöistä on paljon tietoa.\n\nNivelrikkopotilaiden toimintakyvystä ja kävelyn biomekaniikasta on tehty kansainvälisestikin arvioiden vain vähän hyvin kontrolloituja tutkimuksia. Suomessa kävelyn biomekaaniseen analyysiin tarvittavia tutkimuslaboratoriota on ainoastaan muutamia ja osin sen vuoksi kliinisen biomekaniikan alaan kuuluvaa kävelytutkimusta tehdään vähän. Kävelyn liikeanalyysiin kuuluu erilaisten biosignaalien mittaaminen samanaikaisesti, jolloin saadaan monipuolisesti tietoa suoritukseen vaikuttavista tekijöistä. Usein tarkka kävelyanalyysi vaatii kalliit laitteet ja on sidottu tiettyyn tilaan. Tämän vuoksi olisi tärkeää kehitellä yksinkertaisempia, mutta luotettavia kävelyanalyysimenetelmiä.\n\nTutkimuksen pääaineiston muodosti 54 polvinivelrikosta kärsivää miestä ja 53 ikä- ja sukupuolivakioitua kontrollihenkilöä, joille tehtiin kävelyn liikeanalyysi. Erityistä huomiota kiinnitettiin iskutyyppisen kuormituksen arviointiin ihon pinnalle kiinnitettyjen kiihtyvyysantureiden ja voimalevyjen avulla. Tutkittavien fyysistä toimintakykyä mitattiin laajan testipatteriston avulla. Koehenkilöiden reisilihasten voimaa mitattiin isometrisellä maksimivoimatestillä ja reisilihaksen rakennetta tutkittiin ultraäänen avulla. Lisäksi tutkittavat arvioivat omaa toimintakykyään kyselykaavakkeiden avulla.\n\nIhon pinnalle kiinnitetyt kiihtyvyysanturit osoittautuivat käytännöllisiksi ja luotettaviksi pyrittäessä arvioimaan polviniveleen kohdistuvia kuormituksia. Koska kiihtyvyysantureilla voidaan ennustaa kineettisiä muuttujia, niitä voidaan myöhemmin mahdollisesti hyödyntää kineettisten muuttujien eli esimerkiksi reaktiovoimien ja jopa nivelmomenttien analysoinnissa. Tarkoituksena onkin tulevaisuudessa rakentaa liikuteltava kävelylaboratorio, mikä helpottaa erilaisten potilasryhmien kävelyn biomekaniikan tutkimista mm. kiihtyvyysantureiden, lihasaktiivisuusmittausten ja videokuvauksen avulla.\n\nNelipäisen reisilihaksen tarkoituksenmukainen toiminta näyttää olevan keskeistä tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuvien kuormitusten vaimentamisessa kävelyn aikana. Polvinivelrikkopotilaan toimintakyky ja nelipäisen reisilihaksen lihasvoima olivat yhteydessä toisiinsa, mikä korostaa lihasvoimaharjoittelun merkitystä polvinivelrikon konservatiivisessa hoidossa. Konservatiiviseen hoitoon kuuluu keskeisenä myös potilasohjaus, painon hallinta ja lääkkeelliset hoidot.\n\nKoska fyysinen toimintakyky näyttää olevan alentunut selvemmin vasta kun potilaalla on röntgenkuvien perusteella vaikea nivelrikko, on perusteltua selvittää potilaan itse kokema ja mitattu toimintakyky arvioitaessa hoitovaihtoehtoja. Tämän tutkimuksen perusteella ei voida sanoa, voiko tavallinen kävely kuormittaa niveliä siten, että se edistäisi polvinivelrikon syntyä. Tähän tarvittaisiin laajaa pitkittäistutkimusta.\n\nLääketieteen lisensiaatti, liikuntatieteiden maisteri Tuomas Liikavainion fysiatrian alaan kuuluva väitöskirja ”Biomechanics of Gait and Physical Function in Patients with Knee Osteoarthritis: Thigh Muscle Properties and Joint Loading Assessment” (Polvinivelrikkopotilaiden kävelyn biomekaniikka ja toimintakyky: Reiden lihasten ominaisuudet ja nivelkuormituksen arviointi) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on dosentti Timo Pohjolainen Kuntoutus Ortonista ja kustoksena dosentti Jari Arokoski Itä-Suomen yliopistosta.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/uef/vaitoskuvat\n\nLisätietoja: Tuomas Liikavainio, tuomas.liikavainio@kolari.fi, p. 050-366 8873\n9.6.2010\n\n * © Itä-Suomen yliopisto\n * Palaute\n\n

ISBN-10:
978-952-61-0118-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
98 s.
Tekijät:
Liikavainio Tuomasn (diss)
Tuotekoodi 020628
25,25 €