Evaluation and control of physical load factors at work (Fyysisten kuormitustekijöiden arviointi ja hallinta), Publications of the University of Eastern Finland - Dissertations in Health Sciences 10

Väitös ergonomian alalta 21.5.2010\n\nVäittelijä MMM Irmeli Pehkonen\n\nVäitösaika ja -paikka 21.5.2010 klo 12 Luentosali, Työterveyslaitos, Haartmaninkatu 1, Helsinki\n\nIrmeli Pehkosen väitöstutkimus osoitti, että olkapäänivelen terveyttä voidaan edistää vähentämällä fyysistä kuormitusta, erityisesti nostamista, keittiötyössä. Rasittavimmiksi työtehtäviksi työntekijät arvioivat saapuvan ruokatavaran vastaanoton ja lajittelun sekä astioiden pesun, joissa asiantuntijahavaintojen perusteella altistuttiin eniten nostamiselle. Sekä koetun kuormituksen väheneminen fyysisesti raskaimmissa töissä että havainnoidun kuormituksen väheneminen nostotyössä olivat yhteydessä pienempään olkapäävaivojen riskiin.\n\nOnnistuneen kehittämistutkimuksen edellytyksenä on luotettava kuormituksen arviointimenetelmä ja tarpeiden mukainen kehittämisprosessi. Väitöskirjatutkimuksessa arvioitiin kolmenkymmenen yleisesti käytössä olevan kuormituksen arviointimenetelmän luotettavuutta ja käytettävyyttä. Keittiötyö on luonteeltaan nopeatempoista ja vaihtelevaa ja kuormittaa koko kehoa. Mikään aiemmista liikuntaelinkuormituksen arviointimenetelmistä ei soveltunut keittiötyön tutkimiseen, minkä vuoksi tutkimuksessa kehitettiin uusia menetelmiä.\n\nTutkimuksessa arvioitiin myös osallistavan ergonomisen interventioprosessin soveltuvuutta keittiötyön arviointiin. Osallistavassa toimintatavassa työntekijät kehittävät itse omaa työtään ergonomin avustuksella. He selvittävät työstään kuormittavimmat työtehtävät, ideoivat muutoksia kuormituksen alentamiseksi ja toimeenpanevat muutokset. Työntekijät pitivät kehittämismallia hyvänä ja olivat sitoutuneita hankkeeseen. Erityisen hyödylliseksi he kokivat sen, että kokoontumiset toteutettiin vuorotellen kussakin keittiössä. Siten he saivat mahdollisuuden tutustua toisiin keittiöihin, keskustella muiden keittiöiden työntekijöiden kanssa ja saada uusia ideoita. Työntekijöiden ergonomisen tiedon taso lisääntyi ja yli 400 muutosta toteutettiin vuoden interventiovaiheen aikana. Usein parannettavaa löytyi omasta tavasta tehdä työtä: yli puolet muutoksista kohdistuikin työmenetelmiin tai työtapoihin Työntekijät olisivat kuitenkin toivoneet enemmän tukea johdolta ja käytännönläheisempiä kehittämismenetelmiä.\n\nVäitöskirja perustuu Työterveyslaitoksen laajaan tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena oli selvittää, voidaanko ammattikeittiötyön ergonomiaa parantamalla vähentää työntekijöiden liikuntaelinoireita. Keittiötyöntekijöiden terveyttä on ammatin yleisyydestä huolimatta tutkittu varsin vähän. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että keittiötyöntekijöillä on korkea työkyvyttömyyden riski, joka johtuu pääasiassa tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 119 kunnallista keittiötä ja noin 500 työntekijää neljästä kaupungista. Keittiöistä puolessa tehtiin ohjattuja muutoksia fyysisiin työoloihin ja -tapoihin ja puolet toimi vertailukeittiöinä.\n\nTulokset osoittivat, että kehittämishankkeissa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota riittävän ja tarkoituksenmukaisen tiedon hankintaan lähtötilanteesta. Kuormituksen arvioinnissa menetelmien käyttäjät tarvitsevat lisää tietoa havainnointimenetelmistä ja arviointistrategioista, jotta he pystyisivät valitsemaan parhaan mahdollisen menetelmän kuhunkin käyttötarkoitukseen. Erityisen tärkeää on selvittää tutkittavan työn, kohderyhmän ja tarvittavan tiedon vaatimukset arvioinnille. Kehittämisprosessia suunniteltaessa tulisi hyödyntää tietoa muun muassa kohdejoukon ergonomiatiedon tasosta, asenteista ja käyttäytymisestä sekä toimintaympäristöstä, jossa interventio toteutetaan. Koska olkapääoireet ovat usein pitkäaikaisia ja toistuvia, sekä kuormituksen arvioinnissa että ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelussa pitäisi kohdistaa huomio erityisesti työtehtäviin, jotka sisältävät runsaasti nostamista.\n\nMMM Irmeli Pehkosen väitöskirja Evaluation and control of physical load factors at work (Fyysisten kuormitustekijöiden arviointi ja hallinta) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Seppo Väyrynen Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Veikko Louhevaara Itä-Suomen yliopistosta.\n\nVäittelijän painokelpoinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/uef/vaitoskuvat\n\t

ISBN-10:
978-952-61-0083-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
91 s.
Tekijät:
Pehkonen Irmeli(diss)
Tuotekoodi 020612
25,00 €