Kohonneen verenpaineen hoito - Hyvää hoitoa etsimässä, Kyo:n julkaisuja D 471

Meriranta, Päivi (LL) 18.12.2009\nLääketieteellinen tiedekunta\nLääketiede\nKohonneen verenpaineen hoito - Hyvää hoitoa etsimässä\n\nVastaväittäjä: Dosentti Ilkka Kantola, Turun yliopistollinen keskussairaala\nKustos: Professori Esko Kumpusalo, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 18.12.2009 klo 12, Medistudian auditorio ML3\n\nVäitöstiedote:\n\nVerenpainepotilas osaa hoitaa itseään, mutta onko lääkehoito riittävää?\n\nVerenpainepotilaat saavat lääkäreiltä runsaasti sekä verenpaineen lääkkeetöntä että lääkehoitoa koskevaa tietoa ja he myös tietävät ihanneverenpaineensa. Valtaosa muuttaa elintapojaan päästäkseen parempaan hoitotasapainoon, osoitti Päivi Merirannan väitöstutkimus.\n\nLääkärien ja potilaiden käsitykset kohonneen verenpaineen hoidosta eroavat kuitenkin toisistaan. Verenpainepotilaat näkevät kohonneen verenpaineen vaarallisempana kuin lääkärit. Hoidon tavoitepaine sovitaan säännönmukaisesti vain kolmasosassa tapauksista. Sekä potilaat että lääkärit arvioivat hoitotasapainon todellista paremmaksi.\n\nVerenpainelääkityksen aloitus näyttää usein parantavan potilaiden kokemaa elämänlaatua. Vain sukupuolielämän alueella havaitaan myös muutosta huonompaan.\n\nLaaja aineisto terveyskeskuksista\n\nTutkimuksessa kartoitettiin verenpaineen hoitoon liittyvän tiedon siirtymistä lääkäriltä potilaille. Lisäksi selvitettiin verenpainepotilaiden, heidän puolisoidensa ja hoitavien lääkärien verenpaineen hoitoon liittyviä käsityksiä ja asenteita sekä hyvään hoitotulokseen liittyviä tekijöitä.\n\nAineisto koottiin 22 terveyskeskuksesta, jotka valittiin koon ja sijainnin mukaan sairaanhoitopiireittäin edustamaan Suomen terveyskeskuksia. Tutkimukseen osallistui kysymyslomakkeen palauttamalla 1130 verenpainelääkityksellä olevaa verenpainepotilasta, 1051 puolisoa ja 168 terveyskeskuslääkäriä.\n\nValtaosa saa tietoa elintapamuutosten tueksi\n\nYhdeksän potilasta kymmenestä oli saanut lääkäriltä tietoa elintapamuutosten tarpeesta ja he olivat myös toteuttaneet muutoksia ruokavaliossaan. Noin puolet potilaista oli lisännyt liikuntaa ja ilmoitti myös laihduttaneensa. Potilaiden puolisot vahvistivat elintapamuutokset. Omasta mielestään potilaat olivat sitoutuneet hyvin elintapamuutoksiin.\n\nNuoremmat verenpainepotilaat saivat lääkäriltä verenpaineen lääkehoitoon liittyvää tietoa enemmän kuin vanhemmat. Mahdolliset lääkehaitat jäivät usein keskustelematta yli 75-vuotiaiden potilaiden kanssa.\n\nAivohalvauksen riski huolestuttaa\n\nPotilaat arvioivat kohonneen verenpaineen riskitekijänä vaarallisemmaksi kuin lääkärit. Naiset – sekä potilaat, omaiset että lääkärit – arvioivat verenpaineen vaarallisemmaksi kuin miehet. Aivohalvaus mahdollisena verenpaineen lisäsairautena huolestutti sekä potilaita että lääkäreitä eniten.\n\nVerenpainelääkitys muuttaa elämää\n\nSekä verenpainepotilaat että puolisot olivat havainneet verenpainelääkityksen aloituksen saaneen aikaan pääosin myönteisiä muutoksia elämänlaadussa, energisyydessä ja vireydessä, mielialassa ja työpaikan ihmissuhteissa. Sukupuolielämässä havaittiin myös muutosta huonompaan. Myös omaiset olivat havainneet muutokset.\n\nHoitotavoite jää enemmistöllä toteutumatta\n\nHyvän hoitotasapainon saavutti 24 prosenttia miehistä ja 30 prosenttia naisista. Naisten hoitotasapaino huononi ja miesten parani iän lisääntyessä. Lääkäri sopi hoitotavoitteesta potilaan kanssa säännönmukaisesti vain kolmasosassa tapauksista. Sekä potilaat että myös lääkärit uskoivat hoitotasapainon olevan todellista parempi.\n\nYhdellä lääkkeellä hoidetuista miehistä hoitotavoitteen saavutti 20 prosenttia eli vain joka viides, naisista taas 29 prosenttia eli useampi kuin joka neljäs. Yhdistelmälääkityksen käyttäjistä hoitotavoitteessa oli miehistä 26 prosenttia ja naisista 31 prosenttia.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede, ISBN 978-951-27-1371-4. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi, tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nPäivi Meriranta, p. 0400 911753, paivi.meriranta@uef.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-1371-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
195 s.
Tekijät:
Meriranta Päivi(diss)
Tuotekoodi 020583
38,00 €