Studies on selected human obesity candidate genes: Genetic variation and adipose tissue expression (Lihavuuden kandidaattigeenien geenivariaatiot ja ilmentyminen rasvakudoksessa), Kyo:n julkaisuja D 453

Salopuro Titta (FM) 4.9.2009\nLääketieteellinen tiedekunta\nKliininen ravitsemustiede\nStudies on selected human obesity candidate genes: Genetic variation and adipose tissue expression (Lihavuuden kandidaattigeenien geenivariaatiot ja ilmentyminen rasvakudoksessa)\n\nVastaväittäjä: Dosentti Olavi Ukkola, Oulun yliopisto\nKustos: Professori Matti Uusitupa, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 4.9.2009 klo 12, Mediteknian auditorio\n\nVäitöstiedote:\n\nUutta tietoa geenien ja ympäristötekijöiden vaikutuksista lihavuuteen ja tyypin 2 diabetekseen\n\nFM Titta Salopuron väitöstutkimus tuotti uutta tietoa sekä geenivaihteluista lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen taustalla että painonpudotuksen vaikutuksesta geenien toimintaan.\n\nLihavuus ja tyypin 2 diabetes ovat kasvavia kansanterveydellisiä ongelmia. Näiden sairauksien syntyyn vaikuttavat sekä perintötekijät, ympäristötekijät että niiden yhteisvaikutukset. Tärkeimpiä ympäristötekijöitä lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen taustalla ovat vähäinen liikunta ja pitkään jatkunut kulutukseen nähden liiallinen energiansaanti.\n\nErityisesti keskivartalolihavuus altistaa erilaisille aineenvaihdunnan häiriöille, kuten insuliiniresistenssille, jossa haima tuottaa insuliinia, mutta elimistön vaste insuliinille on heikentynyt ja siksi veren sokeripitoisuus suurenee. Keskivartalolihavuus, insuliiniresistenssi, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt ja kohonnut verenpaine yhdessä muodostavat sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden kasauman, jota kutsutaan metaboliseksi oireyhtymäksi.\n\nSalopuron väitöstyössä tutkittiin energiankulutukseen ja energia-aineenvaihduntaan sekä syömisen säätelyyn liittyvien perintötekijöiden geenivaihteluiden yhteyttä painoon ja diabeteksen puhkeamiseen henkilöillä, joilla oli suurentunut diabetesriski. Tutkimuksen kohteena olivat geenivaihtelut ß-adrenergisissä reseptoreissa, irtikytkijäproteiineissa ja leptiinireseptorissa. Tutkittavana oli kuusi eri geeniä, joista tutkittiin yhteensä 15 eri geenivaihtelua. Näistä viisi oli aikaisemmin tutkimattomia. Aineiston muodosti suomalaisen diabeteksen ehkäisytutkimuksen DPS:n tutkimusaineisto.\n\nLisäksi selvitettiin geenien toiminnan muutoksia ja etsittiin uusia painonpudotukseen reagoivia geenejä. Tämä osio toteutettiin tutkimalla geenien ilmentymisen muutoksia metabolisen oireyhtymän piirteitä omaavien henkilöiden rasvakudosnäytteistä ennen ja jälkeen laihdutuksen. Tutkimuksessa hyödynnettiin GENOBIN-tutkimuksen aineistoa.\n\nDPS-tutkimuksessa tutkituista geeneistä ß2- ja ß3-adrenergisen reseptorin sekä leptiinireseptorin geenivaihtelut altistivat diabetekselle, kun taas irtikytkijäproteiini 1:n ja leptiinireseptorin geenivaihtelut liittyivät kehon painoon. Irtikytkijäproteiinien 2 ja 3 geenivaihtelu liittyi veren kolesterolipitoisuuksiin ja keskivartalolihavuuteen sekä diabeteksen puhkeamiseen.\n\nGENOBIN-tutkimuksessa havaittiin maltillisen painonpudotuksen vaikuttavan geenien ilmentymiseen ihonalaisessa rasvakudoksessa. Useimpien geenien ilmentyminen väheni laihdutuksen myötä. Etenkin verisuonten uudismuodostusta estävän tenomoduliinigeenin ilmentyminen väheni merkitsevästi laihdutuksen seurauksena. Tämä geeni on lisääntyvän kiinnostuksen kohteena, sillä muuttunut verisuonten uudismuodostus liittyy olennaisesti useisiin lihavuuden liitännäissairauksiin. Tutkimuksessa löydettiin myös joukko muita, tarkempia tutkimuksia vaativia geenejä, joiden toiminta liittyy soluväliaineen aineenvaihduntaan sekä solukuolemaan.\n\nLihavuuden ja diabeteksen taustalla vaikuttavat osittain samat geenit, kuten DPS-tutkimuksenkin tuloksista voidaan havaita. Vaikuttavia geenejä on lukuisia, joista jokaisen yksittäisen vaikutus on yleensä hyvin pieni. Ratkaisevaa näiden sairauksien synnyssä ovatkin geenien yhteisvaikutukset sekä keskenään että eri ympäristötekijöiden kanssa. DNA-sirutekniikalla voidaan kartoittaa tutkittavan kudoksen tapahtumia kokonaisvaltaisesti sekä mahdollisesti löytää tutkittavaksi uusia geenejä, kuten Salopuron tutkimuksessa rasvakudoksesta löydetty tenomoduliinigeeni.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D: Lääketiede, ISBN 978-951-27-1173-4. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi, tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nTitta Salopuro, p. 040 824 7433, titta.salopuro@uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-1173-4
Kieli:
eng
Sivumäärä:
122 s.
Tekijät:
Salopuro Titta (diss)
Tuotekoodi 020548
25,00 €