Henkinen ja hengellinen terveys – Etnografinen tutkimus Kendun sairaalan henkilökunnan ja potilaiden sekä Kendu Bayn kylän asukkaiden henkisen ja hengellisen terveyden käsityksistä, Kyo:n julkaisuja D 451

Karvinen Ikali (TtM) 9.9.2009\nLääketieteellinen tiedekunta\nKansanterveystiede\nHenkinen ja hengellinen terveys – Etnografinen tutkimus Kendun sairaalan henkilökunnan ja potilaiden sekä Kendu Bayn kylän asukkaiden henkisen ja hengellisen terveyden käsityksistä\n\nVastaväittäjä: Professori juha Pentikäinen, Helsingin yliopisto\nKustos: Professori Jussi Kauhanen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Keskiviikko 9.9.2009 klo 12, Mediteknian auditorio\n\nVäitöstiedote:\n\nHenkinen ja hengellinen terveys ensimmäistä kertaa mallin muotoon\n\nIkali Karvinen loi väitöstutkimuksessaan potilastyössä sovellettavan mallin henkisestä ja hengellisestä terveydestä. Aiempaa yhtenäistä tieteellistä mallia henkisen ja hengellisen terveyden käsityksistä ei ole esitetty.\n\nHenkisyyden ja hengellisyyden käsitteitä käytetään terveydenhuollossa varsin hajanaisesti. Usein potilaiden henkisistä tarpeista puhuttaessa huomioidaan vain uskonnolliset tarpeet, sillä henkisyys koetaan vaikeasti määriteltäväksi inhimillisen elämän osa-alueeksi. Lisäksi käsitteille henkisyys ja hengellisyys on laajemminkin yhteiskunnassa annettu monenlaisia, jopa keskenään ristiriitaisia merkityssisältöjä. Potilaiden hengellisiä tarpeita ja terveydenhuoltohenkilöstön valmiutta vastata näihin tarpeisiin on pyritty selvittämään erilaisilla tutkimuksilla, mutta aihealueen tutkimus on kokonaisuutena jäänyt terveystieteissä kuitenkin repaleiseksi.\n\nKarvinen loi keräämänsä tutkimusaineiston pohjalta mallin henkisestä ja hengellisestä terveydestä. Siinä käsitys henkisestä ja hengellisestä terveydestä jakaantuu henkistä ja hengellistä terveyttä selittäviin tekijöihin, niitä tukeviin tekijöihin ja niitä uhkaaviin tekijöihin.\n\nVäitöskirjatutkimuksen aineisto kerättiin kulttuurintutkimuksen menetelmillä kenialaisessa Kendu Bayn sairaalassa ja sitä ympäröivässä kyläyhteisössä. Haastattelujen, havainnoinnin ja kirjallisiin dokumentteihin perehtymisen lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin valokuvaamista tiedonhankintamenetelmänä. Valokuvaus on edelleen vähän käytetty tiedonhankintamenetelmä terveystieteellisessä kulttuurintutkimuksessa. Tähän tutkimukseen osallistui terveydenhuollon ammattilaisia, afrikkalaisia perinteisiä parantajia, potilaita ja kylän asukkaita.\n\nHenkisen ja hengellisen terveyden malli välineeksi potilastyöhön\n\nVäitöskirjatutkimuksessa luodun mallin mukaan afrikkalaisessa ympäristössä yliluonnollinen on selittävä tekijä sairastumiselle, sairaana olemiselle ja paranemiselle. Sairauksiin liittyy vahvasti henkinen elementti. Myös käsitys ravinnosta, yksilön suhde häntä ympäröivään kulttuuriin ja kyky eksistentiaaliseen pohdintaan osoittautuivat henkistä ja hengellistä terveyttä selittäviksi tekijöiksi.\n\nMallin mukaan henkistä ja hengellistä terveyttä tukevia tekijöitä taas ovat hengellisyyttä tukeva hoitotyö sekä yhteisössä annettava moraali- ja terveysopetus. Hengellistä tukea afrikkalaisessa ympäristössä antavat sekä perinteiset afrikkalaiset parantajat että länsimaisesti järjestäytynyt terveydenhuolto. Afrikkalaisessa ympäristössä henkistä ja hengellistä terveyttä uhkaaviksi tekijöiksi osoittautuivat mielenterveysongelmien väärindiagnosointi ja yhteisön vähäinen suojautuminen sitä haavoittavilta tekijöiltä.\n\nTutkimuksessa tehty käsiteanalyysi henkisestä ja hengellisestä terveydestä on hyödynnettävissä laajasti terveydenhuollossa. Mallia henkisestä ja hengellisestä terveydestä voidaan hyödyntää soveltuvin osin sekä monikulttuuristen että suomalaisten potilaiden hoidossa.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 451, ISBN 978-951-27-1208-3. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi, tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nIkali Karvinen, p. 0400 923 704, ikali.karvinen@luukku.com\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-1171-0
Kieli:
fin
Sivumäärä:
234 s.
Tekijät:
Karvinen Ikali(diss)
Tuotekoodi 020539
38,00 €