Sanattomien Sanansaattajat. Puhevammaisten henkilöiden tulkkien koulutuksen toimintatutkimuksellinen kehittäminen (Messengers of the Speechless. Action-based Development of Training Interpreters for Speech Impaired), Kyo:n julkaisuja E 174

Saarinen Anja (YTL) 27.6.2009\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nSosiaalipolitiikka\nSanattomien Sanansaattajat. Puhevammaisten henkilöiden tulkkien koulutuksen toimintatutkimuksellinen kehittäminen (Messengers of the Speechless. Action-based Development of Training Interpreters for Speech Impaired)\n\nVastaväittäjä: YTT Veli-Pekka Isomäki\nKustos: Professori Juhani Laurinkari, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Lauantai 27.6.2009 klo 12, Tietoteknian auditorio\n\nVäitöstiedote:\nSanattomien sanansaattajat – puhevammaisten tulkkipalvelu vammaispolitiikan välineenä\n\nPuhuminen ei ole kaikille mahdollista. Lähes kahdella prosentilla suomalaisista on puheongelmia tai jokin puhetta estävä vamma. Väestön ikääntyessä puhumiseen liittyvien ongelmien oletetaan lisääntyvän. Puheongelmien ilmetessä tarvitaan päivittäin asiantuntevaa tulkkipalvelua.\n\nYhteiskuntatieteiden lisensiaatti Anja Saarisen sosiaalipoliittinen väitöstutkimus käsittelee puhevammaisten tulkkipalvelua vammaispolitiikan välineenä. Sen kohteena on Kuopiossa, ensimmäisenä Suomessa, vuosina 2001–2003 toteutettu puhevammaisten tulkkien tutkintoon johtava koulutus. Tutkimuksessa selvitetään tulkkikoulutuksen toimivuutta vammaispolitiikan välineenä, sen kehittämishaasteita ja koulutuksen työmarkkinavaikutuksia.\n\nPuhevammaisten tulkkikoulutus tähtää vammaisten henkilöiden tasa-arvon parantamiseen vammaisuuteen liittyviä haittojen vähentämällä. Se linkittyy tavoitteiltaan sosiaalisen kuntoutukseen. Toiminnalla tavoitellaan vammaisten henkilöiden ihmisarvon ja autonomian parantamista sekä tuetaan heidän osallisuuttaan ja vuorovaikutustaan yhteiskunnan eri foorumeilla.\n\nTulkkikoulutuksen käynnistäjiä on motivoinut ajatus, että vammaisten ihmisten parantuneista toimintamahdollisuuksista hyötyvät pitkällä aikavälillä kaikki muutkin; tulkkipalvelujen käyttäjistä tulee sosiaalisesti toimintakykyisiä, työkuntoisia ja kommunikaatiomahdollisuuksien parantuessa heidän resurssinsa saadaan yhteiseen käyttöön.\n\nKaikki edellä mainitut tavoitteet eivät vielä ole toteutuneet; moni hankkeessa koulutettu tulkki on edelleen vailla alansa työtä, mutta toisaalta alalle työllistyneiden toimenkuva on muotoutunut oletettua monipuolisemmaksi ja haastavammaksi. Valmistuneiden tulkkien työhön kuuluu usein asiakkaiden sosiaalisen vuorovaikutuksen tukemisen lisäksi mm. työyhteisöjen ohjaaminen vuorovaikutukseen puhevammaisen henkilön kanssa. Tällainen toiminta on muuttanut asenteita puhevammaisuuteen ja heidän sosiaalisiin tarpeisiinsa aiempaa myönteisemmäksi.\n\nMonille tulkkausta tarvitseville tulkkipalvelu on avannut oletusten mukaan uusia toimintamahdollisuuksia; opiskelun yliopistossa, pääsyn työmarkkinoille ja paremman osallisuuden yhteiskunnan sosiaaliseen elämään. Työnantajien keskuudessa tulkkipalvelu on lisännyt kiinnostusta kouluttaa muita työntekijöitä tulkkauksen edellyttämien kommunikaatiokeinojen käyttöön, mikä ei erityisjärjestelyjä vaativana asiana ole aina helppoa toteuttaa.\n\nLisäksi havaittiin, että kommunikaatiokeinoja käytetään nyttemmin myös erityisryhmissä. Esimerkiksi vaikeasti vammaisten palvelukodissa kommunikaatiomenetelmien käyttäminen on vähentänyt haastavaa käyttäytymistä niin, että jotkut asiakkaista välttyvät raskaammalta hoitomuodolta.\n\nTarvetta puhevammaisten tulkkipalvelulle arvioidaan olevan huomattavasti enemmän kuin mitä sitä on haettu. Lisäksi on väestöryhmiä, jotka helposti jäävät tarvitsemansa tulkkipalvelun ulkopuolelle, kuten kehitysvammaiset tai ikääntyneenä puhekykynsä menettäneet.\n\nMyös valtiovalta on herännyt tulkkipalvelun kasvavaan tarpeeseen. Ensi vuodesta lähtien palvelu tarjotaan KELA:n kautta. Aiemmin kunnallisena palveluna tarjotun toiminnan ongelmana ovat olleet kirjavat käytännöt ja usein asiakaskohtaisen joustavuuden puute.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 174, ISBN 978-951-27-1233-5. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nAnja Saarinen\np. 044 355 2725\nanja.saarinen@uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-1233-5
Kieli:
fin
Sivumäärä:
181 s.
Tekijät:
Saarinen Anja(diss)
Tuotekoodi 020536
25,00 €