MS-tautiin vastasairastuneiden terveyteen liittyvä elämänlaatu, Kyo:n julkaisuja E 175

Heiskanen Satu (TtM) 25.9.2009\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nHoitotiede\nMS-tautiin vastasairastuneiden terveyteen liittyvä elämänlaatu\n\nVastaväittäjä: Professori Helvi Kyngäs, Oulun yliopisto\nKustos: Professori Anna-Maija Pietilä, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 25.9.2009 klo 12, Medistudian auditorio ML3\n\nVäitöstiedote:\n\nMS-tautiin sairastunut tarvitsee elämänlaatua edistävää tukea\n\nMS-tautiin vastasairastuneet tarvitsevat hoitohenkilökunnalta monipuolista psykososiaalista tukea, osoittaa Satu Heiskasen tuore väitöstutkimus. Heiskasen tutkimus on Suomessa hoitotieteen alalla ensimmäinen, jossa on arvioitu hiljattain multippeliin skleroosiin eli MS-tautiin sairastuneiden terveyteen liittyvää elämänlaatua ja sen edistämistä.\n\nTerveyteen liittyvää elämänlaatua arvioidaan kartoittamalla yksilön näkemyksiä omasta terveydestään ja toimintakyvystään, tunne-elämästään ja sosiaalisista olosuhteistaan. Erityisesti 2000-luvulla on lisääntynyt elämänlaadun tutkimus, jossa pyritään kiinnittämään huomiota ihmisten hyvään elämään ja arvioimaan sairauksien merkitystä ihmisten elämäntilanteeseen.\n\nPitkäaikaissairaudet, kuten MS-tauti, aiheuttavat muutoksia sairastuneen ja hänen läheistensä arkielämään. Uusia MS-tapauksia on viime vuosina todettu entistä enemmän ja määrän ennustetaan yhä lisääntyvän. Sairastuneet ovat yleensä työelämässä olevia nuoria aikuisia, joten sairastumisella on paitsi yksilön elämäntilannetta muuttavia, myös yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tautiin ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Terveyteen liittyvän elämänlaadun tutkimuksella voidaan kuitenkin tuottaa tietoa sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin turvaamiseksi.\n\nHeiskasen tutkimukseen osallistuivat kolmessa yliopistollisessa sairaalassa ja kahdessa keskussairaalassa hoidossa olleet MS-potilaat, joiden diagnoosin varmistumisesta oli kulunut enintään kaksi vuotta. Heitä oli kaikkiaan 204. Tutkimusaineisto kerättiin kyselyin kolmessa vaiheessa vuosina 2003–2006. Tutkimuksella saatiin tietoa terveyteen liittyvän elämänlaadun lisäksi MS-taudin oireista ja psykososiaalisesta tuesta.\n\nPsykososiaalinen tuki edistää elämänlaatua\n\nTutkimus osoitti, että vastasairastuneiden elämänlaatua heikensivät MS-taudin aktiivisuus pahenemisvaiheineen, oireet, kielteisinä koetut tunteet, ajattelun vaikeus ja muistamattomuus sekä ongelmat sosiaalisissa olosuhteissa. Kuitenkaan MS-tautiin vastasairastuneiden terveyteen liittyvässä elämänlaadussa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden seurannan aikana.\n\nKeskeinen havainto oli, että vastasairastuneet tarvitsivat hoitohenkilöstöltä psykososiaalista tukea, johon sisältyi tietoa MS-taudista ja sen hoidosta sekä taudin vaikutuksesta toimintakykyyn. Lääkehoito oli merkittävä MS-taudin oireiden ja pahenemisvaiheiden lievittämisessä. Sairastuneet pitivät tarpeellisena keskustelua tunteista, ihmissuhteista, työstä ja vapaa-ajasta. Osa sairastuneista, jotka eivät käyttäneet lääkehoitoa, kokivat hoitoa koskevan tiedon riittämättömäksi. He ja heidän läheisensä tarvitsivat erityisesti tietoa ja tukea arjessa selviytymiseen.\n\nTulokset osoittavat, että terveysalan koulutuksessa ja moniammatillisessa yhteistyössä tarvitaan yhä enemmän tietoa niistä tukimenetelmistä, joilla voidaan edistää sairastuneiden terveyttä ja elämänlaatua. Lisätutkimusta tarvitaan MS-tautiin sairastuneiden henkisen ja sosiaalisen tuen toteutumisesta sekä terveyteen liittyvää elämänlaatua arvioivien mittarien edelleen kehittämiseksi. Tarpeen ovat erityisesti elämänlaadun monitieteiset seurantatutkimukset, joissa otetaan huomioon myös pitkäaikaissairauksiin sairastuneiden arvomaailma, elämäntilanne ja kulttuuriset tekijät.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 175, ISBN 978-951-27-1234-2. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi, tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nSatu Heiskanen, p. 040 720 9570, satu.heiskanen@uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-1234-2
Kieli:
fin
Sivumäärä:
105 s.
Tekijät:
Heiskanen Satu(diss)
Tuotekoodi 020533
38,00 €