A Teacher as an Improver of Overall Well-being in School. How Teachers in Upper Secondary Education Regulate their Dialogue and Authenticity (Opettaja kouluhyvinvoinnin edistäjänä. Toisen asteen opettajat dialogisuutensa ja autenttisuutensa sääntelijöinä), Kyo:n julkaisuja E 170

Nurmi Pirkko (KL, THM) 30.5.2009\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nSosiaalipolitiikka\nA Teacher as an Improver of Overall Well-being in School. How Teachers in Upper Secondary Education Regulate their Dialogue and Authenticity (Opettaja kouluhyvinvoinnin edistäjänä. Toisen asteen opettajat dialogisuutensa ja autenttisuutensa sääntelijöinä)\n\nVastaväittäjä: Tutkimusprofessori Tom Arnkil, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos\nKustos: Professori Juhani Laurinkari, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Lauantai 30.5.2009 klo 12, Tietoteknian auditorio\n\nVäitöstiedote:\nNuoren sujuva koulupolku rakentuu kannustavana yhteistyönä\n\nSuomen hyvästä koulutusjärjestelmästä huolimatta oppilaan koulupolku ei toisella asteella ole aina sujuva. Peruskoulu ei ole pystynyt takaamaan kaikille tarvittavia tietoja ja taitoja. Tilastojen mukaan kymmenen prosenttia peruskoulunsa päättävistä nuorista ei jatka ollenkaan opintoja. Monet keskeyttävät toisen asteen koulun, tai heidän opintonsa hidastuvat. Väitöstutkimuksen koulutuselämäkerroissa ja opiskelijahaastatteluissa nousi esiin hitaasti opinnoissaan edistyneiden nuorten pitkään jatkunut heitteillejätön kokemus.\n\nTutkimuksen antama tieto on hyvin ajankohtaista. Se taustoittaa edellisen taantuman jälkeen (1999) aloittaneiden toisen asteen liiketalouden opiskelijoiden (106) opintojen hidastumisen syitä eri menetelmin. Syitä lähdettiin tutkimaan, koska kolmasosalla opiskelijoista opinnot hidastuivat tai keskeytyivät väliaikaisesti ohjauksen monenlaisista tukitoimista huolimatta.\n\nToisen asteen koulutus saa ratkaistavakseen monia ensimmäisellä asteella syntyneitä ongelmia. Opettajat ovat toiminnan keskiössä ja varhaisen puuttumisen avainroolissa. Sen vuoksi käynnistettiin opettajien kannustavaa dialogisuutta kehittävä toimintatutkimus 2003–2004. Siihen osallistui 20 aloittavan opiskelijan ryhmä ja heidän kymmenen opettajaansa. Opintojen kulkua seurattiin vuoteen 2007 asti.\nKannustava asiakaslähtöisyys toisen asteen koulun rekrytointivaltti\n\nVirkamiesmäisesti suuntautuessaan opettajat kokivat työkseen vain luokkaopetuksen. Sekin puristui kevätlukukaudella kiireiseksi ja uupuneeksi rutiiniksi, joka tyrehdytti kouluhyvinvointia edistävän kannustavan dialogisuuden.\n\nParhaimmillaan, tietoisen kannustavasti suuntautuessaan, opettajat kokivat opiskelijan asiakkaaksi, johon haluttiin tutustua ja jonka erityistarpeisiin tahdottiin vastata. Tällaisella asiakaslähtöisellä opettajuudella ja syntyneellä keskinäisellä luottamuksella oli suuri vaikutus ensimmäisen vuoden opiskeluilmapiiriin.\n\nKoulutuspoliittisesti merkittävä tulos oli, että 90 prosenttia kokeiluryhmän opiskelijoista suoritti tutkinnon normiajassa, vain kahden maahanmuuttajan opinnot hidastuivat muutamalla kuukaudella. Opettajien dialogisuus oli tutkimuksen mukaan opiskelupajan ohella rekrytointivaltti, joka veti myös opintonsa aikaisemmin keskeyttäneet opiskelijat takaisin kouluun päättämään opintonsa.\nMonialainen yhteistyö opettajuuden tukena\n\nTutkimus tarjoaa uutta kartoitusta opettajien kuormituksen sääntelyyn liittyvistä tekijöistä. Fenomenologinen analyysi paljasti koulun kohtaamisia sääteleviä paradokseja, jotka johtuivat opettajien uupumuksesta ja muutoksen torjunnasta. Tulokset osoittavat, että opettajat tarvitsevat harjaannusta erilaisten opiskelijoiden kohtaamisessa. Nuorten kouluhyvinvoinnin lisääminen edellyttää opettajilta myös uutta tiedostamista ja monenlaisia yhteistyövalmiuksia. He tarvitsevat myös itse kannustusta jaksaakseen.\n\nToimintatutkimuksessa kehitettiin Opetushallituksen suositteleman holistisen ohjausmallin pohjalta dialoginen yhteistoimintamalli, joka ohjaa opettajat varhaiseen puuttumiseen ja oppimisen ja kasvun tukemiseen yhdessä koulun asiantuntijoiden ja huoltajien kanssa. Tämänkaltaisella yhteistyöllä koulu kehittyy nopeareagointiseksi, vuorovaikutteiseksi yhteisöksi, joka huolehtii kaikkien jäsentensä hyvinvoinnista.\n\nKuntatasolla opettajien työtä tukee eri hallinnonalojen työn suunniteltu koordinointi sekä perusopetuksen vastuullinen järjestäminen.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 170, ISBN 978-951-27-1229-8. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nPirkko Nurmi\n050 4418393\npirkko.k.nurmi@gmail.com\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-1229-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
169 s.
Tekijät:
Nurmi Pirkko (diss)
Tuotekoodi 020514
25,00 €