Novel Prodrug Structures for Improved and Targeted Drug Delivery – Design, Synthesis, and in Vitro / in Vivo Evaluation (Uusien paremmin imeytyvien ja kohdentuvien aihiolääkkeiden suunnittelu, synteesi ja farmaseuttinen karakterisointi), Kyo:n julkaisuja A 115

Huttunen Kristiina (FM) 16.5.2009\nFarmaseuttinen tiedekunta\nFarmaseuttinen kemia\nNovel Prodrug Structures for Improved and Targeted Drug Delivery – Design, Synthesis, and in Vitro / in Vivo Evaluation (Uusien paremmin imeytyvien ja kohdentuvien aihiolääkkeiden suunnittelu, synteesi ja farmaseuttinen karakterisointi)\n\nVastaväittäjä: Apulaisprofessori, Ph.D. Jeffrey Krise, University of Kansas, USA\nKustos: Professori Jarkko Rautio, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Lauantai 16.5.2009 klo 12, Mediteknian auditorio\n\nVäitöstiedote:\nUudet paremmin imeytyvät ja kohdentuvat aihiolääkkeet diabeteksen tyyppi 2 hoitoon\n\nElämänlaatua ja terveyttä on haluttu parantaa rohtojen ja lääkkeiden avulla jo tuhansia vuosia. Tutkijat ympäri maailman ovat pyrkineet kehittämään yhä tehokkaampia ja turvallisempia lääkeaineita erilaisten sairauksien hoitoon. Nykyaikainen lääkekehitys on silti hidas ja kallis prosessi, missä epäonnistumiset voivat olla kohtalokkaita.\n\nNykyään lääkeaineiden epäsuotuisia ominaisuuksia, kuten haitallisia tai epämiellyttäviä sivuvaikutuksia tai suun kautta otettavien lääkkeiden heikkoa imeytymistä, voidaan parantaa useiden eri teknologioiden ja menetelmien avulla. Aihiolääketeknologia on yksi erinomainen vaihtoehto. Aihiolääkkeet ovat aktiivisen lääkeaineen farmakologisesti inaktiivisia tai vähemmän aktiivisia johdoksia, jotka muuntuvat kontrolloidusti elimistössä aktiiviseksi lääkeaineekseen. Aihiolääkkeitä voidaan soveltaa lähes kaikkiin lääkeaineisiin, antoreitteihin sekä antomuotoihin, ja niiden avulla voidaan parantaa useita lääkeaineiden ominaisuuksia, jotka muutoin rajoittaisivat lääkkeiden käyttökelpoisuutta. Vain aihiolääkkeiden avulla voidaan muun muassa kohdentaa lääkeaineen vaikutus haluttuun kohteeseen, kuten syöpäsoluihin, vahingoittamatta elimistön terveitä soluja.\n\nVäitöskirjatutkimuksessa kehitettiin useita erilaisia paremmin imeytyviä ja kohdentuvia aihiolääkerakenteita. Keskeisimpinä tutkimusalueina olivat lääkeaineiden 1) vesiliukoisuuden parantaminen, 2) rasvaliukoisuuden ja näin ollen solunkalvojen läpäisevyyden parantaminen, sekä 3) kohdentaminen maksaan. Lisääntyneen vesi- tai rasvaliukoisuuden ansiosta aihiolääkkeet imeytyvät esimerkiksi suolistosta aktiivista lääkeainetta paremmin, mikä parantaa lääkeaineen hyväksikäytettävyyttä. Kohdentaminen voidaan puolestaan saavuttaa kudos- ja/tai soluspesifisten entsyymien avulla, jotka vapauttavat aktiivisen lääkeaineen vasta halutussa kohteessaan. Tutkimuksessa hyödynnettiin sytokromi P450- entsyymejä kohdentaessa aihiolääkkeitä maksaan.\n\nVäitöskirjantyön merkittävin tutkimustulos saavutettiin diabetes-lääke metformiinin aihiolääkkeellä. Diabetesta sairastaa arviolta lähes 500 000 suomalaista ja maailmanlaajuisesti yli 250 miljoonaa aikuista. Metformiini on diabeteksen tyyppi 2 hoidossa käytettävä ensisijainen lääke sen erinomaisten terapeuttisten ominaisuuksien vuoksi. Metformiinin käyttöä kuitenkin rajoittaa sen huonosta imeytymisestä johtuva heikko hyötyosuus, minkä vuoksi metformiinin päivittäiset käyttöannokset ovat hyvinkin suuret. Tämä puolestaan aiheuttaa lukuisia sivuvaikutuksia ruoansulatuskanavassa.\n\nTutkimuksessa kehitetyn metfomiinin rasvaliukoisemman aihiolääkkeen avulla parannettiin erittäin vesiliukoisen metformiinin hyötyosuutta. Näin ollen kyseisellä aihiolääkkeellä voidaan saavuttaa sama terapeuttinen teho pienemmillä annosmäärillä, mikä mahdollisesti voisi vähentää myös hoitoon liittyviä epämiellyttäviä sivuvaikutuksia ruoansulatuskanavassa. Keksinnöstä jätettiin patentointihakemus helmikuussa 2009 ja jatkotutkimukset uudesta aihiolääkkeestä ovat käynnissä. Diabeteksen kasvaessa yhdeksi merkittävämmäksi kansantaudiksi on tärkeää panostaa taudin ennaltaehkäisyn lisäksi myös tehokkaaseen lääkehoitoon.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet, ISBN 978-951-27-0853-6. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nKristiina Huttunen\nkristiina.huttunen@uku.fi\np. 040 355 3684.\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0853-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
189 s.
Tekijät:
Huttunen Kristiina M. (diss)
Tuotekoodi 020505
25,00 €