Effectiveness of a multidisciplinary lifestyle intervention on hypertension, cardiovascular risk factors and musculoskeletal symptoms (Moniammatillisen elintapaintervention vaikuttavuus kohonneeseen verenpaineeseen, sydän- ja verisuonisairauksien riskitek, Kyo:n julkaisuja D 444

Mattila Riikka (LL) 3.4.2009\nLääketieteellinen tiedekunta\nKansanterveystiede\nEffectiveness of a multidisciplinary lifestyle intervention on hypertension, cardiovascular risk factors and musculoskeletal symptoms (Moniammatillisen elintapaintervention vaikuttavuus kohonneeseen verenpaineeseen, sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin ja tuki- ja liikuntaelinoireisiin)\n\nVastaväittäjä: Dosentti Markku Heliövaara, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos\nKustos: Professori Kaj Husman, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 3.4.2009 klo 12, Canthian auditorio L2\n\nVäitöstiedote:\nElintapaohjaus kannattaa kohonneen verenpaineen hoidossa\n\nYksittäisten elintapatekijöiden, kuten ylipainon, ravitsemuksen, alkoholin käytön ja liikunta-aktiivisuuden vaikutuksista verenpaineeseen on olemassa vakuuttavaa näyttöä. Hoitosuositukset korostavat lääkkeettömien hoitomenetelmien käyttöä kohonneen verenpaineen hoidon alkuvaiheessa sekä myöhemmin mahdollisen lääkehoidon tukena. Tämä tutkimus osoittaa, että yksinkertaisella elintapaohjauksella saadaan aikaan monipuolisia tuloksia.\n\nVuosina 1996–2000 toteutettiin satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, jossa arvioitiin kuntoutuslaitoksissa toteutetun moniammatillisen elintapaohjauksen toteutettavuutta ja vaikuttavuutta kohonneen verenpaineen hoidossa. Tutkimukseen osallistui 731 työelämässä mukana olevaa vapaaehtoista 25–64 -vuotiasta henkilöä. Tutkimuksen ensisijainen tarkoitus oli selvittää elintapaohjauksen vaikutukset tutkittavien kohonneeseen verenpaineeseen, sen riskitekijöihin sekä muihin sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin. Tutkimusasetelma antoi myös ainutlaatuisen tilaisuuden arvioida elintapaohjauksen vaikutuksia koettuihin tuki- ja liikuntaelinoireisiin.\n\nInterventio toteutettiin yhdeksän kuukauden aikana ja tutkimukseen liittyvät mittaukset suoritettiin alkutilanteessa sekä yhden ja kahden vuoden kohdalla. Kuntoutuslaitoksissa toteutettu elintapaohjaus tarjosi kannustimia elintapamuutosten toteuttamiselle tavoitteena verenpaineen alentaminen. Vertailuryhmän verenpaineen hoito tapahtui entisellä, tavanomaisella tavalla.\nKeskeisimmät tulokset\n\nInterventioryhmäläisten sekä systolinen että diastolinen verenpaine laski kahden vuoden seurannassa, ja ero vertailuryhmään oli merkitsevä. Verenpaine-erot olivat yhden ja kahden vuoden seurannoissa lähestulkoon samanlaisia ja täten kahden vuoden tulokset kertovat positiivisten muutosten säilymisestä. Verenpainemuutosten lisäksi interventioryhmässä havaittiin merkittävä muutos sekä liikunta-aktiivisuuden lisääntymisessä että niskavaivoista aiheutuvan haitan vähenemisessä vertailuryhmään verrattuna.\nTulosten hyödynnettävyys\n\nSuomessa kuntoutuslaitosten asiakaskunnan rakenne on muuttumassa ja tämä tutkimus tarjoaa kuntoutuspalveluiden järjestäjille toimintojen kehittämismahdollisuuden. Tuloksia voidaan hyödyntää elintapasairauksien hoidossa ja ehkäisyssä myös työterveyshuollossa. Lääkkeettömien hoitojen kehittämisellä voidaan hillitä jatkuvasti kasvavia merkittäviä lääkekustannuksia. Tulevaisuudessa tarvitsemme myös tutkimustietoa tämänkaltaisten elintapainterventioiden kustannusvaikutuksista.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 444, ISBN 978-951-27-1164-2. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi, tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nRiikka Mattila\np. 040 529 5371\nriikka.mattila@lomaliitto.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-1164-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
92 s.
Tekijät:
Mattila Riikka(diss)
Tuotekoodi 020497
25,00 €