Käsite- ja argumentaatioanalyysi Katie Erikssonin kärsimystä koskevasta ajattelusta, Kyo:n julkaisuja E 164

Toivanen Kaija (TtM) 17.1.2009\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nHoitotiede\nKäsite- ja argumentaatioanalyysi Katie Erikssonin kärsimystä koskevasta ajattelusta\n\nVastaväittäjä: Professori Arja Isola, Oulun yliopisto\nKustos: Professori Katri Vehviläinen-Julkunen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Lauantai 17.1.2009 klo 12, Canthian auditorio L2\n\nVäitöstiedote:\nLisääkö hoitaminen kärsimystä?\n\nSairaiden hoitamisen tarkoituksena on kautta aikojen ollut vähentää ja lievittää sairaan kärsimystä. Hoitaminen voi kuitenkin myös lisätä kärsimystä. Tätä kärsimystä voidaan nimittää ’hoitokärsimykseksi’ erotukseksi itse sairauden aiheuttamasta ’sairauskärsimyksestä’.\n\nTtM Kaija Toivasen väitöskirjatutkimus ’Käsite- ja argumentaatioanalyysi Katie Erikssonin kärsimystä koskevasta ajattelusta’ käsittelee kolmea tärkeää kysymystä: Mikä on kärsimyksen olemus, mikä on sen tarkoitus ja mikä on kärsimyksen merkitys? Tässä teoreettis-filosofisessa tutkimuksessa analysoitiin kärsimystä hoitamista kuvaavan teorian pohjalta.\n\nAihetta on tähän saakka tutkittu pääasiassa empiirisesti. Teoreettisen tarkastelun avulla sairauden, hoitamisen ja kärsimyksen suhteita käsittelevä malli sai tässä tutkimuksessa kuitenkin selkeämmän muodon, ja näin se voi paremmin palvella sekä hoitotieteellistä tutkimusta että itse hoitamista. Tutkimus tuotti uutta ja käytäntöön sovellettavaa tietoa, jota voidaan käyttää mm. hoitotakuu- ja priorisointikeskustelussa.\nKärsimyksen tarkoitus ja merkitys\n\nKärsimyksen tarkoituksen ja merkityksen kysyminen on tärkeää sekä ihmiselle itselleen, että usein myös lähellä oleville. Tarkoitus ei kuitenkaan ole kärsimisessä itsessään, vaan useimmiten se löydetään seurauksista. Joskus myös syy antaa kärsimiselle tarkoituksen.\n\nKoska tarkoitus määräytyy sen mukaan, minkä merkityksen ihminen kärsimykselle antaa, on tarkoitus aina ainutkertainen. Jokaisen on myös mahdollista itse löytää oman kärsimyksensä tarkoitus ja tarkoituksen mukanaan tuoma arvo.\nHoitokärsimykseen on monia syistä\n\nOsa hoidon aiheuttamasta kärsimyksestä on väistämätöntä. Tämän ymmärrämme ajatellessamme esimerkiksi monien vaikeiden sairauksien rankkoja hoitoja. Tällaista hoidosta johtuvaa kärsimystä voidaan kaikin keinoin pyrkiä lievittämään, mutta sen poistaminen kokonaan on usein mahdotonta.\n\nOsa hoitokärsimyksestä voi aiheutua myös terveydenhuolto-organisaation rakenteesta, esimerkiksi hoitoon pääsyn vaikeudesta tai hoitohenkilökunnan puutteesta. Tämän kärsimyksen poistaminen vaatii yhteiskunnallisia toimenpiteitä, ja vaikka tällaisen hoitokärsimyksen poistaminen ei ole eikä saa olla mahdotonta, se usein vaatii paljon aikaa.\nKärsimyksen vähentäminen hoidossa vaatii tiedostavaa asennetta henkilökunnalta\n\nHoitaminen aiheuttaa myös kärsimystä, joka ei ole välttämätöntä, vaan joka johtuu hoito-organisaatioissa työskentelevien vääristä asenteista. Potilaan ja hoitavan asiantuntijan – lääkärin, sairaanhoitajan – suhde on aina suhde, jossa potilas luovuttaa hoitavalle henkilölle omaa itseään koskevaa valtaa. Usein tämän valta-aseman olemassaoloa ei huomata eikä haluta tunnustaa.\n\nToisinaan valta on pääasiassa asiantuntijuuteen perustuvaa, toisinaan taas on kyse potilaan heikentyneestä kyvystä päättää itse itseään koskevia asioita. Valtaa, joka näin siirtyy hoitohenkilökunnalle, voidaan käyttää hyvin ja oikein, mutta sitä voidaan käyttää myös huonosti ja väärin. Vallan väärinkäyttö aiheuttaa potilaalle tarpeetonta kärsimystä. Vallan väärinkäyttö tulee ilmi väärinä tekoina potilasta kohtaan – huonona hoitona, hoitamatta tai suojaamatta jättämisenä – ja potilaan huonona kohteluna. Juuri huono kohtelu onkin se hoitokärsimyksen muoto, josta potilaat useimmin valittavat.\n\nVallan väärinkäytöstä johtuvan hoitokärsimyksen taustalla ovat hoitohenkilökunnan väärät ja usein tiedostamattomat asenteet. Tärkeimpiä asenteita, jotka jokaisen hoito-organisaatiossa työskentelevän tulisi tiedostaa, ovat oma ihmiskäsitys ja siihen kuuluva ihmisarvoa koskeva näkemys. Ihmisarvon kunnioittamisesta nousee sellainen hoito ja huolenpito, joka ei aiheuta potilaalle tarpeetonta kärsimystä.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet, ISBN 978-951-27-1223-6. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nKaija Toivanen\ntoivanen.kaija@pp.inet.fi\np. 040 526 3012\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-1223-6
Kieli:
fin
Sivumäärä:
269 s
Tekijät:
Toivanen Kaija(diss)
Tuotekoodi 020479
38,00 €