Nursing effectiveness in specialized care hospitals (Hoitotyön vaikuttavuus erikoissairaanhoidossa), Kyo:n julkaisuja E 162

Tervo-Heikkinen Tarja (TtM) 12.12.2008\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nHoitotiede\nNursing effectiveness in specialized care hospitals (Hoitotyön vaikuttavuus erikoissairaanhoidossa)\n\nVastaväittäjä: Dosentti, TtT Päivi Voutilainen, sosiaali- ja terveysministeriö\nKustos: Professori Katri Vehviläinen-Julkunen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 12.12.2008 klo 12, Medistudian auditorio ML2\n\nVäitöstiedote:\nSairaanhoitajien hoitotyön toimintaympäristön monipuolinen tarkastelu kannattaa\n\nVäitöskirjassa muodostettiin teoreettinen malli hoitotyön toimintaympäristön ja hoidon tulosten vaikuttavuuden välille. Tutkimuksella saatiin uutta tietoa hoitotyöherkkien tulosten seurantaan soveltuvista tunnusluvuista Suomessa, mitä tarvitaan mm. terveydenhuollon henkilöstön voimavarojen suunnitteluun ja laadukkaan hoidon takaamiseen.\n\nToimiakseen laadukkaasti terveydenhuolto vaatii paljon hoitohenkilökuntaa. Sairaanhoitajapula on kuitenkin todellinen. Lisätietoa hoitotyön toimintaympäristön vaikuttavuudesta hoitotyön tuloksiin tarvitaan. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin laajasti hoitotyön toimintaympäristöä erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla aineiston avulla, joka kerättiin Suomen sairaanhoitajaliiton jäsenistöltä vuonna 2004 sekä sairaanhoitajilta yliopistosairaaloissa vuonna 2005. Tutkimuksessa yhdistettiin sairaanhoitajien ja potilaiden kyselyaineistoja sekä organisaatioiden tunnuslukuja.\nMalli avuksi hoitotyön vaikuttavuuden tarkasteluun\n\nSuomessa ei ole juurikaan tehty laajaa tutkimusta, joka tarkastelee hoitotyön vaikuttavuutta tuloksista käsin. Myös kyselyaineistojen käytännön hyödyntäminen on ollut varsin vähäistä. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu laajasti hoitotyön toimintaympäristöä erikoissairaanhoidossa tutkimuksessa tuotetun teoreettisen mallin ja siitä johdettujen tulosten avulla. Vaikuttavuus esitetään yhdistämällä kyselyistä sekä rekistereistä muodostettuja tunnuslukuja.\n\nHoitohenkilöstön rakenne, tehdyt ylityöt, potilaskuormitus sairaanhoitajaa kohti ja hoitoaika ovat muun muassa merkittäviä tunnuslukuja, jotka vaikuttavat potilastyytyväisyyteen ja hoitopoikkeamien sekä työtapaturmien määrään osastoilla. Tutkimuksessa tarkasteltiin hoitotyön toimintaympäristön eri tekijöiden vaikutusta hoitotyön tuloksiin. Erikoissairaanhoidossa hoitotyön henkilöstömitoitus on kansainvälisesti vertailtuna alhainen, joskaan tämä ei yksin selitä hoitotyön tuloksia. Hoitotyön vaikuttavuuden tarkastelussa toimintaympäristö tulisi huomioida laajemmin. Kun sairaanhoitajien osuus hoitohenkilöstöstä oli korkeampi tai ylityötä tehtiin vähemmän, potilastyytyväisyys oli parempi ja hoitopoikkeamia sekä työtapaturmia sattui vähemmän.\nStressi on merkittävä tekijä hoitotyössä\n\nTutkimukseen vastanneista sairaanhoitajista vain kahdeksan prosenttia koki vaikutusmahdollisuutensa työssään hyviksi. Yli viidesosa ilmoitti myös olevansa hyvin stressaantunut, ja lisääntyvät ylityöt lisäsivät stressiä. Stressi myös lisäsi sairaanhoitajan halua hakeutua pois ammatista tai nykyisestä työpaikasta.\nYliopistosairaaloissa kerättävän tiedon rekistereitä tulisi yhdenmukaistaa\n\nYhtenäisten hoitotyötä ja sen tuloksia mittaavien tunnuslukujen tuottamista on jatkossa aktiivisesti kehitettävä sairaaloiden välisen vertailun mahdollistamiseksi. Tällä hetkellä ei ole olemassa osastokohtaisesti hyödynnettäviä, yhtenäisiä rekistereitä esimerkiksi potilasasiamiehelle tulleista yhteydenotoista, sairaalainfektioiden seurannasta tai työterveyshuollosta sairaaloissa. Käytetyt tietojärjestelmät ovat erilaisia sairaalasta riippuen, eikä rekistereistä saada välttämättä kuin koko sairaalaa käsittävää tietoa, osastokohtaisen tiedon jäädessä puuttumaan.\n\nTutkimuksella tuotetun moniulotteisen mallin tuloksia voidaan hyödyntää laajalti terveydenhuollon palvelujärjestelmien eri tasoilla. Tutkimus vastaa osaltaan terveydenhuollon palvelujärjestelmätutkimuksen tarpeeseen. Hoitohenkilöstön optimaalinen käyttö ja henkilöstöstä huolehtiminen ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita, eivät pelkästään yksittäisen potilaan tai hoitajan vaan koko yhteiskunnan kannalta. Tässä väitöskirjassa tuotettua teoreettista mallia voidaan suoraan hyödyntää yksittäisissä sairaaloissa. Tulosten käyttökelpoisuutta perusterveydenhuollon tarpeisiin tulee selvittää jatkotutkimuksin.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatiede, ISBN 978-951-27-1221-2. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\ntarja.tervo-heikkinen(at)kuh.fi\np. 040 779 7972.\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-1221-2
Kieli:
fin
Sivumäärä:
176 s.
Tekijät:
Tervo-Heikkinen Tarja(diss)
Tuotekoodi 020476
38,00 €