The validity and feasibility of measurement tools for human resources management in nursing – Case of the RAFAELA system (Hoitajien inhimillisten voimavarojen johtamisen mittausvälineiden validius ja käyttökelpoisuus. Case RAFAELA-järjestelmä), Kyo:n julkaisuja E159

Rauhala Auvo (LL) 7.11.2008\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nTerveyshallintotiede\nThe validity and feasibility of measurement tools for human resources management in nursing – Case of the RAFAELA system (Hoitajien inhimillisten voimavarojen johtamisen mittausvälineiden validius ja käyttökelpoisuus. Case RAFAELA-järjestelmä)\n\nVastaväittäjä: Professori Marja Blom, Helsingin yliopisto\nKustos: Professori Juha Kinnunen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 7.11.2008 klo 12, Mediteknian auditorio\n\nVäitöstiedote:\nHoitajien liiallinen työmäärä lisää sairauslomia\n– RAFAELA-järjestelmällä voidaan luotettavasti mitata hoitajien työmäärää\n\nKun hoitajien työmäärä ylittää 15 %:lla optimaalisena pidetyn työmäärän, heidän sairauslomiensa määrä kääntyy selvään nousuun. Jos työmäärä ylittyy vähintään 30 %:lla, hoitajien sairauslomien määrä lisääntyy jo lähes puolella. Tämä vastaa vuositasolla 12 työpäivän eli noin 2 ½ viikon työpanoksen menetystä. Kyseessä on hoitajien osalta uusi tieteellinen havainto.\n\nHoitajien liiallinen työmäärä aiheuttaa runsaiden sairauslomien lisäksi muitakin seurauksia. Sen on osoitettu heikentävän hoidon laatua ja lisäävän hoitovirheitä. Samoin se lisää hoitohenkilökunnan tyytymättömyyttä. Lisääntyneiden sairauslomien on taas muissa tutkimuksessa osoitettu olevan yhteydessä suurentuneeseen vaaraan työntekijän oman terveyden tai työkyvyn menetyksestä.\n\nTässä väitöskirjan osatutkimuksessa yhdistettiin kaksi tietokantaa: Työterveyslaitoksen keräämät tiedot sairaaloiden henkilökunnan sairauslomista ja RAFAELA-järjestelmällä kerätyt tiedot eri sairaaloiden hoitajien työmääristä. Analyysissä oli yhteensä lähes tuhannen hoitajan tiedot yli 30 osastolta kolmesta sairaanhoitopiiristä.\nHoitajien työmäärää voidaan mitata RAFAELA-hoitoisuusluokitusjärjestelmää käyttäen\n\nHoitajien työmäärää voidaan mitata ns. hoitoisuuden avulla, eli mittaamalla niitä toimintoja, joita hoitohenkilökunta suorittaa vastatakseen potilaan hoidon tarpeisiin. Näin saadaan kullekin potilaalle päivittäinen ns. hoitoisuuspistemäärä. Tästä voidaan edelleen laskea, montako hoitoisuuspistettä keskimäärin tulee hoitajaa kohden vuorokaudessa. Tämä kuvaa hoitajan työmäärää. RAFAELA-hoitoisuusluokitusjärjestelmän avulla pystytään määrittämään myös hoitajan työmäärä suhteessa optimaaliseen työmäärään. Tämä järjestelmä on pitkän kehitystyön jälkeen laajassa ja kasvavassa käytössä suomalaisessa terveydenhuollossa.\nRAFAELA-järjestelmä osoitettiin luotettavaksi ja käyttökelpoiseksi\n\nHoitajien lisääntyvä työmäärä, heidän tyytymättömyytensä työhönsä ja hoitajapula ovat korostaneet ihmisvoimavarojen johtamisen (HRM) keskeisten päämäärien tärkeyttä: erinomainen työsuoritus ja työtyytyväisyys samanaikaisesti. Työmäärän mittaamiseen tarvitaan tieteellisesti luotettaviksi, toistettaviksi ja käyttökelpoisiksi osoitettuja mittareita. Väitöskirjan viidestä osatyöstä neljässä keskityttiinkin tutkimaan RAFAELA-järjestelmän mittareiden ominaisuuksia yksityiskohtaisesti ja systemaattisesti, pääasiassa erilaisin regressioanalyysein. Aineistoina käytettiin useiden sairaaloiden hoitoisuustietoja. Yhdessä aikaisemman tutkimusnäytön kanssa päädyttiin johtopäätökseen, että järjestelmä on luotettava ja käyttökelpoinen. RAFAELA-järjestelmän osoitettiin myös sisältävän monia piirteitä, jotka tukevat HRM-perusteista hoitajien johtamista.\n\nOn tärkeää luoda lisää RAFAELAn kaltaisia tieteellisesti testattuja mittareita työntekijöiden työmäärän seuraamiseen myös muilla aloilla.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatiede, ISBN 978-951-27-0818-5. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nAuvo Rauhala\nVaasan keskussairaala\np. 050 567 9623\nauvo.rauhala@vshp.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0818-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
126 s.
Tekijät:
Rauhala Auvo(diss)
Tuotekoodi 020471
22,00 €