Fine particle emissions from residential wood combustion (Puun pienpolton pienhiukkaspäästöt), Kyo:n julkaisuja C 237

Tissari Jarkko (FM) 3.10.2008\nLuonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta\nYmpäristöfysiikka\nFine particle emissions from residential wood combustion (Puun pienpolton pienhiukkaspäästöt)\n\nVastaväittäjä: Dosentti Annele Virtanen, Tampereen teknillinen yliopisto\nKustos: Professori Jorma Jokiniemi, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 3.10.2008 klo 13, Snellmanian auditorio L21\n\nVäitöstiedote:\nPalamisolosuhteet vaikuttavat merkittävästi puun pienpolton päästöihin\n\nPuun pienpoltosta syntyy merkittäviä määriä terveydelle haitallisia pienhiukkasia, häkäkaasua sekä erilaisia orgaanisia yhdisteitä, mutta niiden päästömääriin ja haitallisuuteen voidaan vaikuttaa. Poltosta aiheutuvia haittoja lähiympäristön ilmanlaadulle voi pienentää polttamalla kuivaa ja puhdasta puuta ja käyttämällä lämmityslaitettaan oikein.\nEnsimmäinen väitöstutkimus puun pienpolton päästöistä Suomessa\n\nVäitöstutkimuksessa selvitettiin suomalaisten varaavien tulisijojen, saunan kiukaiden ja pellettipolttimien pienhiukkaspäästöjä. Laitemittauksissa keskityttiin pienhiukkasten kemiallisen koostumuksen ja fysikaalisten ominaisuuksien tutkimiseen erilaisissa palamisolosuhteissa. Mittauksia tehtiin laboratorio- ja kenttäolosuhteissa käyttäen kansainvälisestikin ainutlaatuisia mittalaitteita ja näytteenottomenetelmiä.\nKolmenlaisia pienhiukkasia\n\nPäästömäärät puun pienpoltossa riippuivat mm. polttoaineesta, polttolaitteesta ja -tekniikasta ja erityisesti käyttötavasta. Hyvissä palamisolosuhteissa, kuten esimerkiksi pelletinpoltossa, pienhiukkasten massapäästö (grammaa pienhiukkasia poltettua polttoainekiloa kohden) oli alhainen ja hiukkaset koostuivat polttoaineesta höyrystyneistä tuhka-aineista. Varaavilla tulisijoilla ja kiukailla päästöt olivat selvästi suurempia kuin pelletinpoltossa ja hiukkaset sisälsivät tuhka-aineiden lisäksi alkuainehiiltä (nokea) ja orgaanista ainetta. Kitupolttoa muistuttavalla polttotavalla pienhiukkasten massapäästöt olivat erittäin korkeita, yli 30-kertaisia, pelletinpolttoon verrattuna.\n\nLukumääräisesti pienhiukkasia syntyi paljon kaikilla pienpolttolaitteilla. Hiukkasten lukumäärä ei ollut suoraan yhteydessä palamisen hyvyyteen. Tutkitut hiukkaset olivat hyvin pieniä, tyypillisesti alle 100 nanometrin kokoisia (yksi nanometri on millimetrin miljoonasosa), joten ne kulkeutuvat hengityksen mukana aina keuhkojen ääreisosiin asti.\nPuun pienpoltto vaikuttaa etenkin paikalliseen ilmanlaatuun\n\nPuu on hiilidioksidineutraali polttoaine eikä poltettuna lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä, toisin kuin esimerkiksi fossiiliset öljy ja kivihiili. Siksi puun poltto pienissä polttolaitteissa on lisääntynyt pientaloalueilla. Tällä hetkellä arvioidaan, että pienpoltto on liikenteen ohella yksi tärkeimmistä pienhiukkaslähteistä Suomessa.\n\nPuun polton lisääntyessä kuntien terveydensuojeluviranomaisille tehdyt savuvalitukset ovat myös lisääntyneet. Valitukset liittyvät usein ns. kitupolttoon vanhoilla kaksoispesäkattiloilla, joissa ei ole erillistä varaajaa. Etenkin ns. inversiotilanteessa kovalla pakkasella ja tyynellä ilmalla, kun likaantunut ilma ei sekoitu puhtaamman kanssa, myös tulisijojen käyttö voi vaikuttaa paikalliseen ilmanlaatuun.\nTutkimus jatkuu\n\nNyt saatuja tutkimustuloksia hyödynnetään polttotekniikoiden parantamisessa, päästöjen vähentämisessä sekä mm. eurooppalaisen hiukkasten mittausstandardin kehittämisessä. Lisäksi tietoa hyödynnetään suoraan uusissa tutkimushankkeissa, joissa selvitetään mm. puun polton pienhiukkasten koostumuksen ja niiden toksisuuden yhteyttä.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet ISBN 978-951-27-0975-5. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nJarkko Tissari\nKuopion yliopisto, ympäristötieteen laitos\np. 040 355 3237\njarkko.tissari@uku.fi\n \n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0975-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
63 s.
Tekijät:
Tissari Jarkko(diss)
Tuotekoodi 020441
22,00 €