Tiedon ja osaamisen johtaminen terveydenhuollon organisaatioissa, Kyo:n julkaisuja E 158

Kivinen Tuula (THM) 25.9.2008\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nTerveyshallintotiede\nTiedon ja osaamisen johtaminen terveydenhuollon organisaatioissa\n\nVastaväittäjä: Professori Riitta Viitala, Vaasan yliopisto\nKustos: Professori Juha Kinnunen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Torstai 25.9.2008 klo 12, Canthian auditorio L2\n\nVäitöstiedote:\nTiedon ja osaamisen johtaminen korostuu terveydenhuollon uudistumisessa\n\nTerveydenhuollon rakenteellisen kehittämisen suunta on kohti suurempia verkostoja sekä kuntien ja erilaisten palvelujen tuottajien yhteistyötä. Kehittämisellä tavoitellaan sekä tehokkuuden parantamista ja korkean laadun varmistamista että palveluiden tasavertaista saatavuutta. Muutoksessa korostuu tiedon ja osaamisen johtaminen tavoitteellisena, tiedon ja osaamisen hallinnan ja oppimisen prosesseja yhdistävänä ja edistävänä toimintana ja merkittävänä johtamisen osa-alueena. Tietotekniset ratkaisut ovat tätä toimintaa ja johtamistyötä helpottavia välineitä.\nRaja-aitoja ylitettävä\n\nTulokset osoittavat tiedon ja osaamisen jakamista haittaavia raja-aitoja olevan ammattiryhmien, yksiköiden ja organisaatioiden välillä. Suurimmat tiedonsaannin ja tiedonvaihdon ongelmakohdat olivat riittämätön vertailutiedon saanti muista organisaatioista sekä yksiköiden välisen tiedonvaihdon vähäisyys ja käytäntöjen kehittymättömyys organisaation sisällä. Myös olemassa olevia tietoteknisiä ratkaisuja, kuten sähköiset osaamisrekisterit, hyödynnettiin vähäisesti. Raja-aitoja ylittävä tiedon ja osaamisen jakaminen vaatii suunnittelua ja uudenlaisten toimintakäytäntöjen ja tehtäväkuvien luomista myös johtajille.\nYksilöiden osaamisen kehittämisestä organisaatioiden osaamisen kehittämiseen\n\nOsaamisen kehittäminen terveydenhuollon organisaatioissa on keskittynyt yksilötasoisiin ja yksiköiden sisäisiin käytäntöihin, kuten lyhytkestoisiin koulutuksiin ja kehityskeskusteluihin. Strategiset linjauksetkaan eivät ohjaa henkilöstön osaamisen kehittämistä kaikissa organisaatioissa. Organisaatiotasoinen tiedon ja osaamisen muodostaminen jää osittain toteutumatta horisontaalisten tietovirtojen ja keskusteluissa syntyneiden yhteisten tulkintojen osalta. Yksilöillä olevaa osaamista jää siten organisaatiotasoisesti hyödyntämättä.\n\nTäydennyskoulutuspäivät henkilöstön osaamisen kehittämisen menetelmänä eivät yksin riitä. Monipuolisemmat käytännöt, kuten mentorointi, työkierto tai yhteiset analysointi- ja keskustelutilaisuudet muun muassa asiakaspalautteista, muuntavat yksilöiden osaamista laajemmin ja syvällisemmin koko organisaation osaamiseksi ja pääomaksi.\nOrganisaatioiden kulttuurin tavoitteellinen ja tietoinen kehittäminen välttämätöntä\n\nTulokset osoittavat organisaatioissa vallitsevan kulttuurin yhteyden siellä toteutettaviin tiedon hallinnan ja oppimisen prosesseihin. Luottamuksellinen, avoin, moniääninen ilmapiiri, tavoitteisiin ja toimintakäytäntöihin sitoutuminen sekä runsas tiedon jakaminen edistävät organisatorisen uuden tiedon ja osaamisen muodostumista. Terveydenhuollon toiminnan luonne edellyttää kokonaisvaltaista johtamisen lähestymistapaa, jossa huomioidaan sekä inhimilliseen, rakenteelliseen että sosiaaliseen pääomaan sisältyvät kysymykset. Näin mahdollistuu terveydenhuollon organisaatioiden toiminnan tehokkuuden kehittäminen.\n\nTutkimus vahvistaa alkujaan käytännön orientaatiosta lähtöisin olevan tiedon ja osaamisen johtamisen teoreettista pohjaa sekä tuottaa tietoa tiedon ja osaamisen johtamisen tilanteesta, siihen vaikuttavista tekijöistä ja keskeisistä kehittämiskohteista terveydenhuollon päättäjille, johtajille, kehittäjille ja työntekijöille.\nAineistot ja menetelmät\n\nTutkimuksessa tarkasteltiin tiedon ja osaamisen johtamista (knowledge management) teoreettisesti sekä empiirisesti käytännön toimintana terveydenhuollon organisaatioissa. Tutkimuksen tarkoitus oli kaksitahoinen. Ensinnäkin, tarkoituksena oli selkeyttää knowledge management -käsitettä käsiteanalyysin avulla ja toiseksi, kuvata tiedon ja osaamisen johtamisen toteutumista sekä selittää siihen vaikuttavia tekijöitä terveydenhuollon organisaatioissa. Käsiteanalyysissä aineistona oli 56 kansainvälistä artikkelia vuosilta 1985 - 2003. Käsiteanalyysi toteutettiin Rodgersin evolutionaarisen käsiteanalyysin mukaisesti. Kyselytutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2005 osana HumanRe-tutkimusprojektia yhteensä 25 erikoissairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa ja yksityistä terveydenhuoltoa edustavista organisaatioista. Kohderyhmänä olivat näissä organisaatioissa eri tasoilla työskentelevät johtajat (N=521) ja työntekijät (N=853).\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet, ISBN 978-951-27-1068-3. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nTHM Tuula Kivisen terveyshallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan Kuopion yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa torstaina 25.9.2008 klo 12 alkaen Canthian auditoriossa L2. Vastaväittäjänä on professori Riitta Viiala Vaasan yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Juha Kinnunen Kuopion yliopistosta.\n\nLisätietoja:\nTuula Kivinen\npuh. 040 355 2625, 050 568 9157\ntuula.kivinen@uku.fi\n \n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0817-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
234 s.
Tekijät:
Kivinen Tuula(diss)
Tuotekoodi 020439
38,00 €