Kansalainen terveyspalveluja valitsemassa. Kolmivaiheinen valintamalli julkisissa ja yksityisissä lääkäripalveluissa, Kyo:n julkaisuaj E 154

Jäntti Satu (TtM) 13.6.2008\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nTerveyshallintotiede\nKansalainen terveyspalveluja valitsemassa. Kolmivaiheinen valintamalli julkisissa ja yksityisissä lääkäripalveluissa\n\nVastaväittäjä: Professori Pentti Meklin, Tampereen yliopisto\nKustos: Professori Jari Vuori, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 13.6.2008 klo 12, Snellmanian auditorio L22\n\nVäitöstiedote:\nKansalaisten valinnanvapaus vähäistä lääkäripalveluissa\n\nKansalaisten valinnanvapaus toteutuu ainoastaan yksityisen lääkäripalvelun valinnassa. Sitä vastoin julkisen lääkäripalvelun, hoitoon hakeutumisen ja jatkohoidon valinnat ovat usein lääkärin ohjaamia valintoja sektorista riippumatta. Kansalaisten valinnanvapautta hoitoon hakeutumisen, sektorivalinnan ja jatkohoitojen muodostamassa kolmivaiheisessa valintaprosessissa tutkittiin nyt ensimmäistä kertaa.\nKansalaisten käyttökokemukset vaikuttavat valintoihin\n\nSektorista riippumatta iäkkäämmät kansalaiset hakeutuvat herkemmin hoitoon kuin nuoremmat.\n\nYleisesti kaupunkiväestössä yksityinen sairausvakuutus, aiempi yksityisten terveyspalveluiden käyttö sekä oman valinnan mahdollisuus (itse varattu aika, äkillinen sairaus) lisäävät todennäköisyyttä valita yksityinen lääkäripalvelu.\n\nVälikorvan tulehdusta sairastavien lasten vanhemmilla, polvivamman tai kohonneen verenpaineen omaavilla sekä tyypin 2 diabeetikoilla yksityisten terveyspalveluiden hyväksi koettu laatu lisäävät todennäköisyyttä valita myös jatkossa yksityinen lääkäripalvelu. Myös itse varattu aika tai sairauden äkillisyys lisäävät yksityisen lääkäripalvelun valinnan todennäköisyyttä.\n\nKansalaisten aikaisempi julkisten terveyspalveluiden käyttö on selkeästi yhteydessä jatkohoitojen määräytymiseen. Tulosten mukaan hoitoprosessin kehämäisyys oli julkiselle lääkäripalvelulle tyypillistä. Vastaavasti hoitoon pääsyn nopeus oli yksityiselle lääkäripalvelulle tyypillistä.\nKela-korvaus 50%:iin\n\nKela-korvaus eli julkinen sairausvakuutuskorvaus yksityisen lääkäripalvelun käytöstä koetaan liian matalaksi, jotta se vaikuttaisi valintaan julkisen ja yksityisen lääkäripalvelun välillä. Sairaudesta riippumatta korvaustason korottaminen 50 %:iin todellisista kustannuksista vaikuttaisi merkittävästi kansalaisten sektorivalintaan. Tämä on noin 20 % enemmän kuin vallitseva korvaustaso ja 10 % enemmän, kuin mitä sairaanhoitovakuutuksen kehittämisen loppuraportissa on esitetty. Korvaustason nostaminen laajentaisi kansalaisten valinnanvapautta ja olisi yhteiskunnallisesti edullinen tapa täydentää terveyspalveluiden tarjontaa.\nKansalaiset eivät tottele terveyspoliittista ohjausta\n\nTulokset osoittavat, että kansalaiset valitsevat aktiivisesti yksityisiä terveyspalveluita kaupungeissa, joissa palvelun tarjontaa on sekä yksityisellä että julkisella puolella. Suomalainen järjestelmä on systemaattisesti ohjannut ja ohjaa kansalaisia julkisten terveyspalveluiden piiriin. Sektoreiden välistä valinnan tasa-arvoa ei ole kehitetty.\nAineistot ja menetelmät\n\nTutkimuksen aineistot kerättiin yliopistosairaalakaupungeissa eli Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Tutkimuksessa käytetty väestöaineisto (N= 2 799) kerättiin postikyselynä talven 2005–2006 aikana. Sairausryhmittäinen aineisto (N= 447) ja siihen liittyvä puhelinhaastatteluaineisto (N= 35) kerättiin vuosien 2006–2007 välisenä aikana.\n\nVastaajien ominaisuuksia sektoreittain tarkasteltiin ristiintaulukoinnin ja prosenttijakaumien avulla. Valinnanvapautta tarkasteltiin vastaajaluokittain. Valintoja selitettiin regressioanalyysin avulla. Hoitoon hakeutumisen, sektorivalinnan ja jatkohoitojen keskinäistä riippuvuutta tarkasteltiin Bayes-verkon avulla.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet, ISBN 978-951-27-0813-0. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nTutkija Satu Jäntti\nKuopion yliopisto, terveyshallinnon ja –talouden laitos\npuh. 040 522 5205\nsatu.jantti@uku.fi\n \n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0813-0
Kieli:
fin
Sivumäärä:
199 s.
Tekijät:
Jäntti Satu(diss)
Tuotekoodi 020412
33,00 €