Distribution of Prolyl Oligopeptidase and its Colocalizations with Neurotranmitters and Substrates in Mammalian Tissues (Prolyylioligopeptidaasin jakautuminen ja sen yhteydet hermovälittäjäaineisiin sekä substraatteihin nisäkäskudoksessa), Kyo:n julkaisuja A 110

Myöhänen Timo (proviisori) 6.6.2008\nFarmaseuttinen tiedekunta\nFarmakologia\nDistribution of Prolyl Oligopeptidase and its Colocalizations with Neurotranmitters and Substrates in Mammalian Tissues (Prolyylioligopeptidaasin jakautuminen ja sen yhteydet hermovälittäjäaineisiin sekä substraatteihin nisäkäskudoksessa)\n\nVastaväittäjä: Professori Seppo Soinila, Helsingin yliopistollinen sairaala\nKustos: Professori Pekka T. Männistö, Helsingin yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 6.6.2008 klo 12, Mediteknian auditorio\n\nVäitöstiedote:\nProlyylioligopeptidaasi toimii laajasti elimistön eri osissa\n\nProlyylioligopeptidaasi (POP) on entsyymi, joka pilkkoo useita muisti- ja oppimistoimintoihin vaikuttavia elimistön omia pieniä aminohappoketjuja, ja se on yhdistetty ikääntymisen lisäksi useisiin eri sairauksiin kuten Alzheimerin ja Parkinsonin tauteihin sekä mielialahäiriöihin. Vilkkaasta tutkimustoiminnasta huolimatta POP:n todellinen rooli sekä esiintyminen elimistön eri kudoksissa ovat epäselviä.\n\nTässä väitöstutkimuksessa osoitettiin, että POP:n toiminta on todennäköisesti paljon monipuolisempaa kuin pelkkää aminohappoketjujen pilkkomistoimintaa. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että POP on laajasti, mutta silti tarkkarajaisesti, jakautunut niin keskushermostossa kuin muuallakin elimistössä. Tämä tarkkarajainen jakautuminen näyttäisi viittaavan tärkeisiin tehtäviin elimistön eri osissa.\nPOP:n aktiivisuus muuttuu muistihäiriösairauksissa\n\nPOP pilkkoo pieniä aminohappoketjuja, neuropeptidejä, jotka sisältävät proliini-aminohappoa. POP on ollut jo kahden vuosikymmenen ajan vilkkaan tutkimustoiminnan kohteena, sillä sen on havaittu pilkkovan useita muisti- ja oppimistoimintoihin myönteisesti vaikuttavia neuropeptidejä. Lisäksi POP:n aktiivisuuden on havaittu muuttuvan erityisesti muistiin ja oppimiseen vaikuttavien sairauksien, kuten Alzheimerin ja Parkinsonin tautien yhteydessä.\n\nTämän tutkimustyön pohjalta on kehitetty useita POP:n toimintaa estäviä lääkeaineita ja näillä yhdisteillä onkin pystytty lisäämään neuropeptidien määrää erityisesti koeputkitilanteissa. Kuitenkin eläinkokeiden ja kliinisten tutkimuksen tulokset POP-estäjien vaikutuksista ovat ristiriitaisia ja POP:n todellinen rooli elimistössä on käytännössä tuntematon.\nVasta-ainevärjäyksillä uutta tietoa POP:n sijainnista elimistössä\n\nTässä väitöskirjatyössä selvitettiin, miten POP jakautuu eri puolille aivoja ja elimistöä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin POP:n vasta-ainevärjäyksiä ja näin pyrittiin selvittämään POP:n todellinen sijainti. Jakautumistutkimukset ovat tärkeä osa POP:n todellisen roolin selvittämisessä, sillä muun muassa aivoalueiden tehtävät tunnetaan melko tarkkaan ja POP:n esiintyminen tietyllä aivoalueella kertoo, millaisia tehtäviä sillä saattaa olla. Lisäksi vasta-ainevärjäykset mahdollistavat useamman aineen yhtäaikaisen paikan selvittämisen, jolloin voidaan vertailla esim. POP:n sijaintia hermovälittäjäaineisiin tai POP:n pilkkomiskohteisiin, substraatteihin, nähden.\nPOP:lla rooli solujakautumisessa\n\nPOP:n on aiemmin ajateltu sijaitsevan pääsääntöisesti solulimassa, eikä juurikaan tumassa. Tässä tutkimuksessa osoitettiin, että aivokudoksessa tämä pitääkin paikkansa, mutta muissa elimistön kudoksissa POP voi sijaita soluliman lisäksi myös solun tumassa. Koska aivojen hermokudoksen ja elimistön muiden kudosten suurimmat erot löytyvät solujakautumisen nopeudesta, on tämän perusteella siis mahdollista, että POP osallistuu jollain mekanismilla myös solujen kasvuun ja jakautumiseen. Näiden tulosten myötä voitaneen avata uusi tutkimuslinja myös POP:a estävien lääkeaineiden kehityksessä.\nPOP on osallisena monissa tehtävissä\n\nAikaisemmin ei ole myöskään ollut tiedossa, toimiiko POP jonkun yksittäisen hermovälittäjäaineradan yhteydessä tai sijaitsevatko POP ja sen substraatit samoissa soluissa. Tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan, että POP on osallisena useassa erityyppisessä hermovälittäjäainejärjestelmässä. Lisäksi tutkimuksessa näytettiin, että POP ja sen eniten tutkittu substraatti, substanssi P, sijaitsivat samoissa soluissa vain harvakseltaan. On siis mahdollista, että POP ei välttämättä toimikaan niin aktiivisesti neuropeptidien pilkkojana, kuin aikaisemmin on luultu. Toisaalta vahva yhteys muistin ja oppimisenkin kannalta tärkeään lähettijärjestelmään viittaisi yhä siihen, että POP:lla on muisti- ja oppimisvaikutuksia, mutta todennäköisesti eri mekanismilla kuin on luultu.\n\nYleisesti tutkimuksen eri vaiheissa huomattiin, että POP on laajalti levittäytynyt eri kudoksiin ympäri kehoa, mutta silti sen jakautuminen voi olla hyvinkin tarkkarajaista. Tämä näyttäisi viittaavan siihen, että POP:lla on jokin toistaiseksi tuntematon, mutta tärkeä tehtävä erityisesti aivoissa. Tutkimustuloksista kävi myös ilmi, että POP voi olla osallisena tiedonkulun säätelyssä aivojen eri osien välillä, ja solunsisäisen jakautuman perusteella se näyttäisi toimivan proteiinien eritys- ja muokkaustehtävissä.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet (A110), ISBN 978-951-27-0848-2. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nTimo Myöhänen\nKuopion yliopisto, farmakologian ja toksikologian laitos\npuh. 017 163 773\ntimo.myohanen@uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0848-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
101 s.
Tekijät:
Myöhänen Timo(diss)
Tuotekoodi 020407
22,00 €