New bioabsorbable implants for the fixation of metaphyseal bone – An experimental and clinical study (Uudet biohajoavat luunkiinnittimet hohkaluun kiinnityksessä – Kokeellinen ja kliininen tutkimus), Kyo:n julkaisuja D 430

Joukainen Antti (LL, erik.lääk.) 9.5.2008\nLääketieteellinen tiedekunta\nKirurgia\nNew bioabsorbable implants for the fixation of metaphyseal bone – An experimental and clinical study (Uudet biohajoavat luunkiinnittimet hohkaluun kiinnityksessä – Kokeellinen ja kliininen tutkimus)\n\nVastaväittäjä: Dosentti Kimmo Vihtonen, Tampereen yliopistollinen sairaala\nKustos: Professori Heikki Kröger , Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 9.5.2008 klo 12, KYS opetusrakennus, Audi2\n\nVäitöstiedote:\n\nBiohajoava kiinnitin tukee paranevan luun – ja liukenee paikalta\n\nVäitöstutkimus osoitti uudet biohajoavat luunkiinnitinmateriaalit tehtäviinsä soveltuviksi ja potilaille turvallisiksi. Kokeelliset reisiluuvauriot luutuivat sekä polyglykolidi- että polylaktidisauvoja käytettäessä. Nilkkamurtumiin ja vaivaisenluuleikkauksiin molemmat tutkitut polylaktidimateriaalista valmistetut ruuvi-implantit soveltuivat hyvin.\nKokeellista ja kliinistä tutkimusta\n\nBiohajoavia luunkiinnittimiä käsittelevä väitöstutkimus koostui kahdesta kokeellisesta ja kahdesta kliinisestä osatyöstä. Kokeellisissa osatöissä todettiin sekä uudella menetelmällä valmistetun polyglykolidisauvan (drawn SR-PGA) että polylaktidin eri stereoisomeerejä sisältävän sauvan (SR-PLA70) soveltuvan reisiluun murtuman kiinnitykseen. Erot implanttien välillä olivat kuitenkin selkeät: SR-PGA-implantti menetti tukevan lujuutensa täydellisesti kuudessa viikossa ja hävisi kokonaan luun sisältä 36 viikossa, kun taas SR-PLA70-implantit säilyttivät lujuudestaan yli 40 prosenttia vuoden verran. Tutkimuksessa käytetty SR-PGA:n uusi valmistusmenetelmä tuotti samanlaisen lyhyehkön lujuuden säilymisajan kuin aiemmat menetelmät. Toisaalta SR-PLA70-implanttien lujuuden säilymisaika osoittautui pidemmäksi kuin aiemmissa tutkimuksissa – implantit säilyivät kuoriluuta lujempina yli 12 viikkoa. Kumpikin implanttimateriaali todettiin turvalliseksi, eivätkä ne aiheuttaneet haitallisia kudosreaktioita.\nUusi implanttimateriaali potilaskäyttöön\n\nKliinisissä osatöissä tutkittiin SR-PLA70-implanttien soveltuvuutta nilkkamurtuma- ja vaivaisenluupotilaiden leikkaushoitoon. Potilaat satunnaistettiin hoidettaviksi joko uudella SR-PLA70-ruuvilla tai jo aiemmin käytössä olleella L-polylaktidiruuvilla (SR-PLLA), jonka haittapuolena voidaan pitää hyvin hidasta, jopa 10 vuotta kestävää liukenemista elimistöstä. 62 nilkkamurtuman ja 25 vaivaisenluuleikkauksen hoitotuloksissa ei havaittu eroja sen perusteella, kumpaa kiinnitintä käytettiin.\n\n62 nilkkamurtumapotilaan hoitotulokset vuoden kestäneessä seurannassa olivat samanlaiset riippumatta implanttimateriaalista, eikä haitallisia kudosreaktioita ilmaantunut. Useita muuttujia tutkittiin, mutta tutkimusryhmät erosivat toisistaan tilastollisesti merkittävästi vain sairausloman pituuden osalta. SR-PLA70-implanttia käytettäessä sairausloman pituus oli keskimäärin 60 päivää ja SR-PLLA-implanttia käytettäessä 65 päivää. Tutkimuksen perusteella biohajoavat kiinnittimet soveltuvat nilkkamurtuman kiinnitykseen silloin, kun perinteistä levykiinnitystä ei tarvita.\n\nToisessa kliinisessä tutkimuksessa vaivaisenluutautia hoidettiin ensimmäisen jalkapöydänluun tyven katkaisulla ja käännöllä. Katkaisukohdan kiinnitykseen käytettiin biohajoavaa ruuvi-implanttia. Yhden vuoden seurannan jälkeen voitiin todeta molempien implanttimateriaalien soveltuvan kiinnitykseen: haitallisia kudosreaktioita ei ilmaantunut, leikkausalueet olivat luutuneet eivätkä kliiniset seurantatulokset eronneet toisistaan.\nJatkoseurantaa tarvitaan\n\nTehty työ ja vuoden kestänyt potilasseuranta osoittavat, että SR-PLA70-implantit soveltuvat ortopedisiin luunkiinnityksiin turvallisesti. Tutkittujen potilaiden pitkäaikaisseuranta aina kymmeneen vuoteen saakka on kuitenkin tarpeellista, jotta mahdolliset erot implanttimateriaalien pitkäaikaisen kliinisen tuloksen ja liukenemisen nopeuden eroissa selviävät.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D, ISBN ISBN 978-951-27-0950-2. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nLL, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Antti Joukainen\nKuopion yliopistollinen sairaala, ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka\np. 044 717 4703\nantti.joukainen@kuh.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0950-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
98 s.
Tekijät:
Joukainen Antti(diss)
Tuotekoodi 020400
22,00 €