Application of Decision-Analytic Modelling in Health Economic Evaluations (Päätösanalyyttisten mallien soveltaminen terveystaloustieteellisessä arviointitutkimuksessa), Kyo:n julkaisuja E 152

Martikainen Janne (TtM) 16.2.2008\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nTerveystaloustiede\nApplication of Decision-Analytic Modelling in Health Economic Evaluations (Päätösanalyyttisten mallien soveltaminen terveystaloustieteellisessä arviointitutkimuksessa)\n\nVastaväittäjä: Professori Pekka Rissanen, Tampereen yliopisto\nKustos: Professori Hannu Valtonen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Lauantai 16.2.2008 klo 12, Medistudian auditorio ML1\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nUusia työkaluja hoitomenetelmien terveystaloudelliseen arviointiin\n\nVäitöstutkimuksessa kehitetyt arviointimenetelmät auttavat terveydenhuollon päätöksentekijöitä hahmottamaan käytettävien hoitojen terveystaloudellisia vaikutuksia entistä paremmin.\n\nTehokkaat hoitomenetelmät eivät ole kalliita - tehottomat ovat\n\nUudet ja entistä kalliimmat hoitomenetelmät voivat olla kustannusvaikuttavia, jos ne tuottavat vastineeksi merkittäviä lisäterveyshyötyjä verrattuna nykyisiin hoitovaihtoehtoihin. Tämä havainto käy ilmi Kuopion yliopistossa tehdystä terveystaloustieteen alan väitöskirjasta. Terveystaloudellisen arviointitiedon tarve on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Yhtenä keskeisenä syynä arviointitarpeen kasvulle on uusien hoitomenetelmien kallistuminen vuosi vuodelta. Terveystaloudellisen arviointitiedon tarve korostuu erityisesti silloin, kun tehdään uusien hoitomenetelmien korvattavuus- ja käyttöönottopäätöksiä. Tällöin pitäisi pystyä arvioimaan nopeasti uuden hoitomuodon käytöstä aiheutuvat kustannukset ja terveysvaikutukset suhteessa jo käytössä oleviin hoitovaihtoehtoihin. Arviointien avulla voidaan varmistaa, ettei rajallisia voimavaroja tuhlata tehottomiin hoitoihin.\n\nKliiniset tutkimukset eivät tuota kaikkea päätöksenteossa tarvittavaa tietoa\n\nLääketieteessä yleisesti käytetyt satunnaistetut tutkimusasetelmat eivät tuota kaikkea terveyspoliittisessa päätöksenteossa tarvittavaa tietoa, koska päätöksenteossa tarvitaan tietoa myös hoitomenetelmien kustannuksista, todellisista terveyshyödyistä ja niiden välisestä suhteesta eli kustannusvaikuttavuudesta. Väitöstyössä kehitettyjen päätösmallipohjaisten arviointimenetelmien avulla terveydenhuollon päätöksentekijöiden on mahdollista saada käyttöönsä olemassa oleva tutkimustieto järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti yhteen vedettynä. Tällöin hoitomenetelmien kustannuksien ja terveysvaikutusten vertailu helpottuu. Arviointimenetelmien avulla voidaan tuottaa oikea-aikaisia arvioita hoitomenetelmien vastineesta rahalle. Arvioinneissa apuna käytettäviä päätösmalleja voidaan päivittää aina, kun uutta tietoa on saatavilla. Arviointien päivitettävyys on tärkeää, sillä erityisesti uusista hoitomenetelmistä on ennen niiden varsinaista käyttöönottoa saatavissa hyvin rajallisesti tietoa. Päivitysten jälkeen voidaan arvioida sitä, miten uusi tieto vaikuttaa jo aikaisemmin tehtyihin johtopäätöksiin.\n\nTehokkuus riippuu viime kädessä yhteiskunnan maksuhalukkuudesta\n\nHoitomenetelmien pitkäaikaisvaikutuksista on käyttöönoton yhteydessä vielä harvoin tietoa. Tämän vuoksi todellisia kustannuksia ja terveysvaikutuksia ei arvioita tehtäessä voida tietää täydellä varmuudella. Päätöksiä on kuitenkin pystyttävä tekemään epävarmuudesta huolimatta. Arvioinneissa käytettävien päätösmallien avulla voidaan tehdä arvioita siitä, millä todennäköisyydellä hoitomenetelmät ovat nykyisen tiedon valossa kustannusvaikuttavia. Todennäköisyyteen vaikuttaa merkittävästi yhteiskunnan maksuhalukkuus lisähyödystä, sillä mitä suurempi maksuhalukkuus on, sitä enemmän epävarmuutta päätökseen voi sisältyä. Suomessa raja-arvoja maksuhalukkuudelle esimerkiksi laatupainotettua lisäelinvuotta kohden ei ole julkisesti määritelty, mutta joistain Euroopan maista tällaisia raja-arvoja jo löytyy.\n\nArviointimenetelmät ovat sovellettavissa laajasti hoitomenetelmien taloudellisuuden arviointiin\n\nVäitöstutkimuksesta julkaistut tieteelliset artikkelit osoittavat, että arviointimenetelmät ovat sovellettavissa muun muassa uusien syöpälääkkeiden, terveysvaikutteisten elintarvikkeiden ja kuntoutusinterventioiden terveystaloudellisten vaikutusten arviointiin. Mallipohjaisten arviointimenetelmien laajemman hyödynnettävyyden kannalta on kuitenkin tärkeää, että arvioinneissa tarvittavien tietojen saatavuus paranee.\n\nTulevaisuudessa sähköinen potilaskertomusjärjestelmä voi mahdollistaa myös arvioinneissa tarvittavien kustannus- ja vaikuttavuustietojen paremman saatavuuden, jolloin hoitojen kustannusvaikuttavuutta voidaan arvioida entistä luotettavammin.\n\nLisätietoja:\nTutkimuspäällikkö, TtM Janne Martikainen\nSosiaalifarmasian laitos\nKuopion yliopisto\nP. 0440 718243\njanne.martikainen@uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0811-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
147 s.
Tekijät:
Martikainen Janne(diss)
Tuotekoodi 020358
25,50 €