Changes in meanings of teacherhood among Finnish nurse teachers: a substantive theory of nurse teacherhood (Opettajuuden merkitysten muutokset suomalaisten hoitotyön opettajien kokemana: substantiivinen teoria hoitotyön opettajuudesta), Kyo:n julkaisuja E 143

Holopainen Arja (TtL) 30.11.2007\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nHoitotiede\nChanges in meanings of teacherhood among Finnish nurse teachers: a substantive theory of nurse teacherhood (Opettajuuden merkitysten muutokset suomalaisten hoitotyön opettajien kokemana: substantiivinen teoria hoitotyön opettajuudesta)\n\nVastaväittäjä: Professori Helena Leino-Kilpi, Turun yliopisto\nKustos: Professori Kerttu Tossavainen, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 30.11.2007 klo 12, Medistudia ML3\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nHoitotyön opettajien sitoutuminen hoitotyön opettajuuteen\n\nHoitotyön opettajien työn sisältö, toimintatavat ja osaamisvaatimukset ovat muuttuneet merkittävästi 1990-luvulla käynnistyneen ammattikorkeakoulu-uudistuksen myötä. Aikaisemmin terveydenhuolto-oppilaitoksissa ja vielä ammattikorkeakoulujen alkuvaiheessa monilla hoitotyön opettajilla oli sairaanhoidon opettajan koulutus, joka rinnastettiin alempaan korkeakoulututkintoon. Nykyisin ammattikorkeakouluissa toimivilla lehtoreilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja yliopettajilla joko lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Samoin opettajien tehtävät ovat laajentuneet perinteisistä opetustehtävistä, sillä opetuksen ja opiskelijaohjauksen lisäksi yhä useammat hoitotyön opettajat ovat mukana myös tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.\n\nTutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitotyön opettajuutta, sen muutosta ja sen ilmenemistä ammattikorkeakouluissa. Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa vuosina 1996–1998 haastateltiin 22 hoitotyön opettajaa kolmesta ammattikorkeakoulusta ja toisessa vaiheessa vuosina 2003–2004 haastateltiin 34 hoitotyön opettajaa viidestä ammattikorkeakoulusta. Lisäksi toisessa vaiheessa selvitettiin, miten hoitotyön opettajuutta on tutkittu vuosina 1990–2004. Sekä haastatteluaineistojen että laajan 207 tutkimusta käsittäneen aineiston analysointi tehtiin laadullisilla analyysimenetelmillä.\n\nHoitotyön opettajuus on hyvin kokonaisvaltainen ja yksilöllinen kokemus. Hoitotyön opettajuutta ’rakentavat’ ja ’muokkaavat’ 1) ammattikorkeakouluorganisaatiossa tapahtuvat muutokset, 2) terveysalan työyhteisö ja sen toimintatavat, 3) hoitotyön opettajan oma ammatillinen itsetunto, 4) hoitotyön opettajan mahdollisuus hyödyntää omaa osaamistaan, 5) hoitotyön opettajan ja opiskelijan keskinäinen suhde, 6) hoitotyön opettajan näkemys tulevaisuudestaan opettajan ammatissa ja 7) hoitotyön opettajan näkemys ammatissa pysymisen edellytyksistä.\n\nEdellä mainituille tekijöille hoitotyön opettajat antoivat erilaisia merkityksiä ja siksi kokemukset esimerkiksi terveysalan työyhteisön toimintatavoista saattoivat olla hyvin erilaisia samankin työyhteisön opettajien keskuudessa. Kokemusten erilaisuus näkyi myös siinä, kuinka opettajat sitoutuivat hoitotyön opettajuuteen. Mitä tyytyväisempi opettaja oli hoitotyön opettajuuttaan ’rakentaviin’ tekijöihin, sitä vahvemmin hän sitoutui hoitotyön opettajuuteen, ja päinvastoin. Hoitotyön opettajuuteen sitoutumisen perusteella opettajat voidaan jaotella kahdeksaan tyyppiin: 1) paikassaan työhönsä uutta etsivät, 2) paikkaansa sopeutuneet, 3) paikastaan eteenpäin pyrkivät, 4) paikkansa löytäneet, 5) paikkaansa hakevat, 6) paikastaan irrottautuvat, 7) paikkaansa tyytyneet ja 8) paikastaan epävarmat opettajat. Osa sitoutumista kuvaavista opettajatyypeistä kuvasi hyvin ja osa huonosti hoitotyön opettajuuteen sitoutumista. Nämä opettajatyypit eivät ole pysyviä, vaan opettajuutta ’rakentavissa’ tekijöissä tapahtuvat muutokset heijastuvat myös hoitotyön opettajuuteen.\n\nHoitotyön opettajuuteen sitoutumista kuvaavien opettajatyyppien tunnistaminen auttaa opettajien työyhteisön jäseniä ymmärtämään ja hyödyntämään opettajien erilaisuutta. Työyhteisön johtamisen haasteena on tunnistaa erityisesti kaikkein heikoimmin hoitotyön opettajuuteen sitoutuneet opettajat, jotta he eivät uupuisi ammatissaan tai tyytymättömyytensä takia hakeutuisi ammatistaan muihin tehtäviin. Haasteena on tunnistaa myös ne opettajat, jotka ovat tyytyväisiä hoitotyön opettajuuteen, mutteivät koe saavansa riittävän haasteellisia tehtäviä nykyisessä työssään.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja E, ISBN 978-951-27-0802-4. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä, sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nYliopettaja Arja Holopainen\nPohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu\np. 050 5508 303\nsähköposti: arja.holopainen@pkamk.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0802-4
Kieli:
eng
Sivumäärä:
101 s.
Tekijät:
Holopainen Arja(diss)
Tuotekoodi 020336
38,00 €