Articular cartilage proteoglycan biosynthesis and sulfation (Nivelruston proteoglykaanien biosynteesi ja sulfaatio), Kyo:n julkaisuja D 419

Chengjuan Qu 2.11.2007\nLääketieteellinen tiedekunta\nSolubiologia\nArticular cartilage proteoglycan biosynthesis and sulfation (Nivelruston proteoglykaanien biosynteesi ja sulfaatio)\n\nVastaväittäjä: Dosentti Anna-Marja Säämänen, Turun yliopisto\nKustos: Dosentti Mikko Lammi, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 2.11.2007 klo 12, Canthian auditorio L1\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nNivelrikon hoitoon laajasti käytetty glukosamiinisulfaatti ei lisännyt rustokudoksen päärakenneosien tuotantoa soluviljelmissä\n\nNivelrikossa luiden päissä sijaitseva kuormitusvoimia tasaava nivelrusto kuluu siten, että taudin edetessä sen rakenne ja joustavuus heikkenevät merkittävästi. Toiminnan heikkeneminen johtuu siitä, että nivelruston vettä sitovat proteoglykaanit ja kudosta koossapitävä kollageeni vähenevät ruston kulumisen myötä. Nivelrikko aiheuttaa merkittävää kipua ja työkyvyn rajoittuneisuutta.\n\nTautia parantavaa hoitoa ei ole vielä käytettävissä, mutta uusia lääkehoitoja, jotka voisivat ainakin hidastaa tai pysäyttää taudin eteneminen, pyritään jatkuvasti kehittämään. Glukosamiinisulfaatin käyttö nivelrikkopotilaiden hoidossa on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana.\n\nLaajasta käytöstä huolimatta glukosamiinisulfaatin mahdollinen vaikutusmekanismi on pitkälti selvittämättä. Rustosolujen aineenvaihdunnan kannalta hyödyllisiä vaikutuksia on havaittu useissa laboratoriotutkimuksissa. Useiden näiden tutkimusten ongelmana on kuitenkin ollut se, että tarvittava glukosamiinisulfaatin määrä on ollut niin korkea, että suun kautta annosteltuna vastaaviin glukosamiinisulfaatin pitoisuuksiin elinnesteissä ei päästä.\n\nGlukosamiini on nivelruston väliaineen proteoglykaanien tärkeä rakennetekijä, ja sen vuoksi on esitetty, että sen lisääntynyt nauttiminen lisäisi proteoglykaanien valmistusta rustossa. Tähän perustuukin eräs esitetty glukosamiinisulfaatin vaikutusmekanismi. Mallin heikkoutena on kuitenkin se, että glukosamiini ei ole suoraan solujen käytettävissä proteoglykaanien valmistuksessa. Lisäksi suositellun päivittäisen glukosamiiniannoksen kyky lisätä glukosamiinipitoisuutta seerumissa tai nivelnesteessä on niin pieni, että sen todennäköinen vaikutus proteoglykaanituotantoon on korkeintaan vähäinen. Toinen esitetty vaikutusmekanismi on se, että glukosamiinisulfaatti-valmisteen sisältämä sulfaatti lisäisi rustosolujen proteoglykaanituotantoa.\n\nTässä väitöskirjatyössä selvitettiin, lisääkö fysiologisesti saavutettava glukosamiinitaso proteoglykaanien tuotantoa naudan rustosoluissa, ja muuttuvatko tuotannossa tarvittavien aktivoitujen sokerinukleotidien pitoisuudet solulimassa. Lisäksi tutkittiin, liittyykö varhaiseen nivelrikkoon sulfaatioeroja naudan tai ihmisen nivelruston proteoglykaaneissa.\n\nTutkimustulokset osoittivat, ettei glukosamiini yksin eikä sulfaatin kanssa lisännyt nivelrustron määrällisesti merkittävimmän proteoglykaanin, aggrekaanin, lähetti-RNA:n tasoja tai proteoglykaanien kokonaistuotantoa 10, 100 tai 1000 µM:ssa pitoisuuksissa 24 tunnin käsittelyissä. Kolmen vuorokauden pituinen käsittely antoi saman tuloksen.\n\nKoska rustosoluilla on myös glukoosia käytettävissä proteoglykaanien valmistukseen, testattiin myös sen vaikutus solujen proteoglykaanituotantoon. Glukoosi ei kuitenkaan muuttanut proteoglykaanituotantoa. Glukosamiinisulfaatti muutti aktivoitujen nukleotidisokerien määrää vain korkeassa, 1 mM:ssa pitoisuudessa. Nivelruston proteoglykaanien sulfaatioasteessa ei ollut tilastollisesti merkittäviä eroja terveen ja varhaisvaiheen nivelrikkoisen nivelruston kesken. Myöskään eri nivelpinnoilla ei havaittu nivelrikkoon liittyviä sulfaatiomuutoksia.\n\nTässä tutkimuksessa ei havaittu rustosoluissa proteoglykaanituotannon määrällisiä muutoksia millään testatulla glukosamiinisulfaattipitoisuudella, ja aktivoitujen sokerinukleotidien muutos havaittiin vain hyvin korkealla pitoisuudella. Myöskään nivelrikkoon liittyviä sulfaatioeroja ei havaittu. Tämä tutkimus ei pystynyt vahvistamaan glukosamiinisulfaatin proteoglykaanituotantoa lisäävää vaikutusta. Tulokset antavat aiheen jatkaa valmisteen vaikutusmekanismin etsimistä.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D Lääketiede. ISBN 978-951-27-0756-0. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nLisätietoja:\nChengjuan Qu\nKuopion yliopisto, biolääketieteen laitos, anatomia\npuh. (017) 16 3013\nsähköposti: chengjuan.qu@uku.fi\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0679-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
78 s.
Tekijät:
Qu, Chengjuan(diss)
Tuotekoodi 020326
22,00 €