Effects of Conventional Treatment, Tertiary Treatment and Disinfection Processes on Hygienic and Physico-Chemical Quality of Municipal Wastewaters (Tavanomaisen käsittelyn, tertiäärisen käsittelyn ja desinfiointiprosessien vaikutukset yhdyskuntajätevesie, Kyo:n julkaisuja C 215

Koivunen Jari (FM) 21.9.2007\nLuonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta\nYmpäristötiede\nEffects of Conventional Treatment, Tertiary Treatment and Disinfection Processes on Hygienic and Physico-Chemical Quality of Municipal Wastewaters (Tavanomaisen käsittelyn, tertiäärisen käsittelyn ja desinfiointiprosessien vaikutukset yhdyskuntajätevesien hygieeniseen ja fysikaalis-kemialliseen laatuun)\n\nVastaväittäjä: Professori Jukka Rintala, Jyväskylän yliopisto\nKustos: Dosentti Helvi Heinonen-Tanski, Kuopion yliopisto\nAika ja paikka: Perjantai 21.9.2007 klo 12, Snellmania L22\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nJälkikäsittely vähentää jäteveden mikrobeja ja fosforikuormitusta\n\nJälkikäsittely pikahiekkasuodatuksella tai korkeapaineflotaatiolla parantaa jäteveden hygieenistä laatua sekä poistaa fosforia ennen puhdistettujen jätevesien laskemista vesistöön. Flotaatioprosessilla voidaan myös vähentää vesistökuormitusta jätevedenpuhdistamolle tulevien virtaamahuippujen aikana. Jätevesien desinfiointi parantaa jätevesien hygieenistä laatua, jolloin hygieniahaitat vesistöissä vähenevät.\n\nJätevesien puhdistus Suomessa on nykyisin varsin tehokasta ja yhdyskuntien jätevesikuormitus on huomattavasti vähentynyt. Jätevesien käsittelyn vaatimukset ovat kuitenkin jatkuvasti kiristyneet, mikä edelleen lisää tarvetta tehostaa prosesseja sekä ottaa käyttöön uusia jälkikäsittelyprosesseja monilla jätevedenpuhdistamoilla.\n\nTässä tutkimuksessa selvitettiin tavanomaisen jätevedenkäsittelyn sekä jäteveden jälkikäsittelyprosessien kykyä alentaa jätevesien mikrobipitoisuuksia sekä fosforia ja orgaanista ainesta. Tutkimuksessa selvitettiin myös jätevesien puhdistuksen tehostamismahdollisuuksia virtaamahuippujen aikana. Lisäksi selvitettiin erilaisten desinfiointiprosessien tehoja jäteveden mikrobien poistossa. Tutkimustyö suoritettiin pääosin suomalaisilla yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla.\n\nTutkimuksessa osoitettiin, että tavanomainen biologis-kemiallinen jätevesien käsittely, joka on käytössä useimmilla suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla, poistaa suurimman osan vesistöjä rehevöittävästä fosforista ja orgaanisesta aineksesta, mutta vain osan jätevesien sisältämistä mikrobeista. Tavanomaisesti puhdistettu jätevesi sisältää edelleen jonkin verran fosforia ja muita ravinteita sekä runsaasti käsittelyprosessit läpäisseitä suolistobakteereja ja –viruksia, jotka voivat heikentää vesistöjen hygieenistä laatua.\n\nTutkimuksessa osoitettiin, että jäteveden jälkikäsittely pikahiekkasuodatuksella tai korkeapaineflotaatiolla vähentää tehokkaasti jäteveden fosforia sekä mikrobeja. Desinfioinnin avulla jäteveden mikrobien poistoa voidaan edelleen tehostaa ja mahdollisia vesistöjen hygieniahaittoja estää. Tutkimuksessa desinfiointikäsittely peretikkahapolla, joka on varsin uusi desinfiointiaine vesienkäsittelyssä, osoittautui tehokkaaksi jäteveden mikrobipitoisuuksien pienentäjäksi.\n\nTutkimuksessa myös osoitettiin, että flotaatioprosessi soveltuu virtaamahuippujen, kuten runsaiden sade- ja sulavesien aikana, jätevedenpuhdistamolle tulevien suurten jätevesivirtaamien käsittelyyn. Nykyisin virtaamahuippujen aikana osa jätevesivirtaamasta joudutaan usein johtamaan jätevedenpuhdistamoilta käsittelemättä tai heikosti käsiteltynä vesistöön, mikä on paikoin johtanut jopa vesistöjen tilapäisiin käyttörajoituksiin. Virtaamahuippujen paremmalla käsittelyllä olisikin huomattava vesiensuojelullinen hyöty.\n\nTutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa, kun mietitään jätevedenpuhdistuksen tehostamismahdollisuuksia yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla.\n\nLisätietoja:\nJari Koivunen\npuh. 010 33 45723\nsähköposti: jari.a.koivunen@poyry.com\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0693-8
Kieli:
eng
Tekijät:
Koivunen Jari(diss)
Tuotekoodi 020319
22,00 €