Complexing Agents - a Study of Short-term Toxicity, Catalytic Oxidative Degradiation, and Concentrations in Industrial Waste Waters (Kompleksinmuodostajat - tutkimus akuutista toksisuudesta, katalyyttisestä hapettavasta hajottamisesta ja pitoisuuksista te, Kyo:n julkaisuja C 209

Pirkanniemi Kari (TkL) 18.5.2007\nLuonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta\nYmpäristötiede\nComplexing Agents - a Study of Short-term Toxicity, Catalytic Oxidative Degradiation, and Concentrations in Industrial Waste Waters (Kompleksinmuodostajat - tutkimus akuutista toksisuudesta, katalyyttisestä hapettavasta hajottamisesta ja pitoisuuksista teollisuusjätevesissä)\n\nVastaväittäjä: Professori Raimo Alén, Jyväskylän yliopisto\nKustos: Professori Mika Sillanpää, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nTutkimus kompleksinmuodostajista\n\nKompleksinmuodostajat, kuten dietyleenitriamiinipentaetikkahappo (DTPA), ovat ryhmä kemiallisia yhdisteitä, jotka sitoutuvat voimakkaasti metalli-ioneihin ja joita em. ominaisuuden vuoksi käytetään lukuisissa teollisuusprosesseissa sekä esimerkiksi puhdistusaineissa parantamaan prosessin tehokkuutta tai lopputuloksen laatua. Esimerkiksi moderni puunjalostusteollisuus käyttää kompleksinmuodostajia suuria määriä, mikä osaltaan mahdollistaa kloorikemikaalien käytön vähentämisen valkaisuprosesseissa. Jätevesien mukana luontoon kulkeutuessaan kompleksinmuodostajien epäillään mm. hidastavan raskasmetallien sedimentoitumista.\n\nTutkimuksessaan TkL Kari Pirkanniemi havaitsi, että monet biokemiallisesti hajoamattomat kompleksinmuodostajat on mahdollista hajottaa prosessi- ja jätevesistä katalyyttisen hapetuksen avulla, joskin suotavampaa olisi siirtyä käyttämään biologisesti hajoavia yhdisteitä. Vaikka tutkittujen kompleksinmuodostajien akuutti toksisuus on melko alhainen, on näiden mahdollisiin ympäristövaikutuksiin varovaisuusperiaatteen nimissä suhtauduttava vakavasti. Euroopan unionin kemikaaliviraston taholta onkin laadittu riskinarvioraportteja joillekin kompleksinmuodostajille. Toisaalta teollisuudessa on siirrytty käyttämään enenevässä määrin uusia yhdisteitä, joille riskinarvioraportteja ei ole laadittu.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet. ISBN 978-951-27-0687-7. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0687-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
83 s.
Tekijät:
Pirkanniemi Kari(diss)
Tuotekoodi 020273
22,00 €