Tapayrittäjyys – tilannetekijät toiminnan taustalla ja yrittäjäkokemuksen merkitys yritystoiminnassa, Kyo:n julkaisuja H 7

Huovinen Jari (KTM) 17.2.2007\nInformaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta\nYrittäjyys\nTapayrittäjyys – tilannetekijät toiminnan taustalla ja yrittäjäkokemuksen merkitys yritystoiminnassa\n\nVastaväittäjä: KTT, professori Jukka Vesalainen, Vaasan yliopisto, Johtamisen laitos\nKustos: KTT, professori Hannu Littunen, Kuopion yliopisto, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nSarja- ja portfolioyrittäjät alueiden voimavarana\nTutkimuksessa tarkasteltiin tapayrittäjyyttä yrittäjyyden toimintatapana ja yrittäjäkokemuksen merkitystä yritystoiminnassa. Tapayrittäjillä tarkoitetaan sarja- ja portfolioyrittäjiä, joiden yrittäjäkokemus on peräisin vähintään kahdesta eri yrityksestä joko ajallisesti peräkkäin tai samanaikaisesti. Tapayrittäjyystutkimus on kansainvälisesti noussut yhdeksi tutkituimmista yrittäjyyden ulottuvuuksista, mutta jäänyt Suomessa toistaiseksi vähemmälle huomiolle. Nyt valmistunut tutkimus on ensimmäinen tähän aihealueeseen keskittynyt väitöskirja Suomessa. Kansainväliset tutkimukset ovat pääosin keskittyneet vain yksittäisten yritysten aloittamistilanteisiin tai yrittäjäkokemuksen vaikutuksiin, eikä yrittäjäuraa ole tarkasteltu kokonaisvaltaisesti. Tässä tutkimuksessa puututtiin tähän epäkohtaan ja tarkasteltiin yrittäjäuran kehittymistä yrittäjäksi ryhtymisestä aina nykyhetkeen saakka. Tutkimuksen mielenkiinnon kohteena olivat niin yritysten aloittamis- kuin luopumistilanteissa vaikuttaneet tilannetekijät. Lisäksi tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita aikaisemman yrittäjäkokemuksen hyödyistä ja haitoista sekä yrittäjien suhtautumisesta nykyiseen yritystoimintaansa. Väitöskirjan tulokset paljastavat tapayrittäjyyden yleisyyden, sillä lähes 43 prosentilla kaikista tutkimukseen osallistuneista yrittäjistä oli yrittäjäkokemusta useammasta yrityksestä. Jo pelkästään ilmiön yleisyyden vuoksi kyseessä on yrittäjäryhmä, jonka merkitys yrittäjyyden edistämisessä ja alueiden kehittämisessä on suuri. Tätä kuvastaa hyvin se, että tutkimuksessa mukana olleet 88 tapayrittäjää olivat omistaneet yhteensä 249 yritystä Pohjois-Savon alueella. Tapayrittäjyyden muodoista sarjayrittäjyys oli yleistä Kuopion seutukunnassa, kun taas portfolioyrittäjyyttä esiintyi asukas- ja yritysmääriltään pienemmissä seutukunnissa. Tutkimus osoittaa selkeästi myös sen, ettei sarja- ja portfolioyrittäjiä voida pitää homogeenisena yrittäjäryhmänä. Portfolioyrittäjät olivat yrittäjinä kasvuhakuisempia, kun taas sarjayrittäjät pyrkivät ensisijaisesti hyödyntämään kertynyttä osaamista ja kokemusta. Aluekehityksen kannalta tulos on merkittävä, koska portfolioyrittäjien omistamat yritykset ylsivät myös keskimäärin muita yrityksiä suurempaan liikevaihtoon. Portfolioyrittäjyys tarjoaakin mielenkiintoisen näkökulman kasvuyrittäjyyteen, jolla on tähän saakka tarkoitettu lähinnä yksittäisissä yrityksissä tapahtuvaa kasvua ja sen edistämistä. Toisin sanoen perinteisesti kasvuyrityksiin liitettäviin kriteereihin (kuten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvuvauhti) sisältyy vaara siitä, että osa maakunnissa toimivista kasvuyrittäjistä jää paikallistamatta, jos heidän yksittäisten yritystensä kasvuvauhti ei riittävästi poikkea tavanomaisesta. Tutkimustulokset tukevat myös käsityksiä siitä, ettei yritystoiminnassa epäonnistuminen välttämättä tarkoita yrittäjän epäonnistumista. Yrittäjä voi jatkaa yrittäjäuraansa toisessa yrityksessä ja menestyä paremmin juuri aikaisempien, yrittäjäosaamista edistäneiden vastoinkäymisten takia. Käytännössä alkuperäisessä yrityksessään epäonnistuneen yrittäjän on usein kuitenkin vaikea jatkaa yrittäjäuraansa, sillä kerran yritystoiminnassa epäonnistunutta yrittäjää pidetään lähes poikkeuksetta ja lopullisesti yrittäjätaidoiltaan kyvyttömänä. Tämä luo asenneilmaston, jossa epäonnistumisen ja leimautumisen pelko estävät potentiaalisia yrittäjiä toteuttamasta ajatuksiaan käytännössä. Tutkimuksessa tehdyt havainnot peräänkuuluttavatkin sallivampaa asenneilmastoa, jonka luomisessa erityisesti yrittäjyyden parissa työskentelevät asiantuntijat ja päättäjät ovat tärkeässä roolissa.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja H. Informaatioteknologia ja kauppatieteet. ISBN ISBN 978-951-781-986-2\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-781-986-2
Kieli:
fin
Sivumäärä:
277 s.
Tekijät:
Huovinen Jari(diss)
Tuotekoodi 020258
38,00 €