Nuorten päihteettömyyden edistäminen. Varhaisen puuttumisen malli koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon, Kyo:n julkaisuja E 140

Pirskanen Marjatta (TtM) 26.1.2007\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nHoitotiede\nNuorten päihteettömyyden edistäminen. Varhaisen puuttumisen malli koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon\n\nVastaväittäjä: Professori Helvi Kyngäs, Oulun yliopisto\nKustos: Professori Anna-Maija Pietilä, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nNuorten päihteiden käytön varhaisen puuttumisen avuksi mittari terveydenhoitajille\n\nTerveydenhoitajan ja nuoren välinen keskustelu päihteiden käytöstä tukee nuoren päihteettömyyttä. Terveystieteiden maisteri Marjatta Pirskanen kehitti keskustelun pohjaksi lomakkeen (Nuorten päihdemittari) ja varhaisen puuttumisen mallin päihteettömyyden edistämiseen. Väitöskirjassaan hän tutki mallin soveltuvuutta terveydenhoitajien käytännön työhön. Tutkimuksen mukaan nuoret suhtautuvat päihteisiin liittyvään keskusteluun myönteisesti ja pitävät terveydenhoitajia luotettavina asiantuntijoina. Päihteiden käytön vähentämistä yrittävät nuoret eivät kuitenkaan tunne saavansa terveydenhoitajalta riittävästi tukea pyrkimyksissään.\n\nTutkimuksessa kehitettiin Nuorten päihdemittari ja varhaisen puuttumisen toimintamalli 14–18-vuotiaiden päihteettömyyden edistämiseen. Lisäksi arvioitiin mittarin luotettavuutta ja toimintamallin soveltuvuutta käytäntöön koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Tutkimukseen osallistui 326 nuorta ja terveydenhoitajia neljässä Pohjois-Savon kunnassa. Aineisto kerättiin kyselyjen ja haastattelujen avulla.\n\nVarhaisen puuttumisen mallin ydin on nuoren ja terveydenhoitajan välinen terveyskeskustelu, jossa terveydenhoitaja ja nuori yhdessä pohtivat nuoren vastauksia päihdemittariin. Samalla käydään läpi nuoren elämäntilannetta sekä hänen terveyteensä ja päihteiden käyttöönsä liittyviä asioita. Tavoitteena on tunnistaa nuoren voimavaroja ja tukea nuoren terveyttä ja päihteettömyyttä edistäviä valintoja.\nHumalaan itsensä juovat eivät pidä juomistaan haitallisena, mutta haluavat vähentää kulutustaan\n\nTutkimukseen osallistuneista 14–15-vuotiaista 59 % oli raittiita ja 16–18-vuotiaista 23 %. Nuorten humalajuomisen yleisyys 16–18 vuoden iässä osoittautui vakavan huolen aiheeksi. Yksi kymmenestä 14–15-vuotiaasta ja 45 % yli 16-vuotiaista joi alkoholia yhdellä juomakerralla viisi annosta tai enemmän. Tutkimukseen osallistuneista nuorista 3 % käytti muita päihteitä. Neljännes nuorista (24 %) tupakoi, ja tupakointi oli yhteydessä päihteiden käyttöön.\n\nPäihteiden käytön määrää ja haitallisia seurauksia mittaavat kysymykset osoittautuivat mittarin tärkeimmäksi osaksi, vaikka tiedetään, että nuorten on vaikea arvioida juomiensa annosten kokoa ja määrää.\n\nHumalajuominen liittyi toistuvaan juomiseen ja erilaisiin haitallisiin seurauksiin, tavallisimmin muistin menetykseen, sammumiseen ja toisen satuttamiseen. Päihteiden vaarallinen suurkulutus oli yhteydessä vanhempien puutteelliseen huolenpitoon, äidin alhaiseen koulutustasoon, vähäiseen päihdetietouteen ja ystävien tuen puutteeseen. Terveydenhoitajat tunnistivat nämä taustatekijät huonosti.\nNuoren ja terveydenhoitajan välinen keskustelu koetaan tärkeäksi\n\nNuoret suhtautuivat päihteisiin liittyvään keskusteluun myönteisesti ja arvioivat terveydenhoitajat luotettaviksi asiantuntijoiksi. Vaikka suurkuluttajat pitivät päihteiden käyttöään haitattomana ja vähäisenä, lähes neljännes halusi vähentää kulutustaan. Heidän mukaansa terveydenhoitajan tuki muutoksessa oli kuitenkin vähäistä. Terveydenhoitajilta edellytetään muun muassa vaikeiden asioiden puheeksi ottamisen ja mini-intervention taitoja ja kykyä tukea nuoren itsetuntoa ja voimavaroja. Nuorten kunnioittaminen, hyväksyntä ja empatia ovat tärkeitä. Nuorten terveyden ja päihteettömyyden edistämisessä voidaan onnistua, kun tiedostetaan lähiyhteisön kulttuuri ja asenteet sekä yhteiskunnallisten päätösten merkitys.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja E Yhteiskuntatieteet. ISBN 978-951-27-0379-1\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
978-951-27-0379-1
Kieli:
fin
Sivumäärä:
132 s.
Tekijät:
Pirskanen Marjatta(diss)
Tuotekoodi 020252
38,00 €