Non-pharmacological methods in children´s postoperative pain relief in China, Kyo:n julkaisuja E 133

Hong-Gu He (MD, MSc) 9.6.2006\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nHoitotiede\nNon-Pharmacological Methods in Children's Postoperative Pain Relief in China (Lasten leikkauksen jälkeisen kivun hoidon lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät Kiinassa)\n\nVastaväittäjä: Professori Päivi Åstedt-Kurki, Tampereen yliopisto\nKustos: Professori Katri Vehviläinen-Julkunen, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nLasten kivun lääkkeetön hoito Kiinassa\n\nLasten kipua ja sen hoitoa on tutkittu viimeisten vuosien aikana monipuolisesti, mutta edelleen tutkimustietoa ei käytetä riittävästi lasten kivun hoidossa eri kulttuureissa. Lääkkeettömien kivunlievitysmenetelmien on todettu olevan tehokkaita lasten kivun hoidossa joko yhdistettynä lääkehoitoon tai sellaisenaan.\n\nKiinassa lääkkeettömien kivunlievitysmenetelmien käytöstä lasten leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa ei ole juurikaan tutkittua tietoa hoitohenkilökunnan, perheiden tai lasten näkökulmista. Siten tässä väitöstutkimuksessa tulee esille uutta tietoa lasten kivun hoidosta Kiinassa. Tutkimustietoa tarvitaan, sillä lasten kipua hoidetaan edelleen vähän verrattuna aikuisten kipuun. Syinä tähän on muun muassa se, että pienen lapsen kivun merkkejä on vaikea arvioida.\n\nTutkimuksen aineistot kerättiin Kiinassa vuosina 2002–2004 viidestä sairaalasta, joissa työskentelee noin 6000 terveydenhuollon ammattilaista ja vuodepaikkoja on 4300. Hoitajat ja lasten vanhemmat vastasivat kyselyihin heidän käyttämistään lääkkeettömistä kivunlievitysmenetelmistä 6–12 -vuotiaiden lasten leikkauksen jälkeen. Lasten kokemuksia kivun hoidosta selvitettiin haastatteluin. Lisäksi hoitajille järjestettiin erillinen koulutus kivun hoidosta ja valmistettiin kirjallinen tukimateriaali. Koulutuksen vaikutuksia hoitajien kivunlievitysmenetelmien käyttöön arvioitiin myös tutkimuksessa.\n\nTutkimuksessa käytettiin Kuopiossa kehitettyä aineistojen keruun lomaketta ja tukimateriaalia. Tutkimus liittyy Kuopion yliopiston hoitotieteen laitoksen ja useiden yhteistyökumppaneiden lasten kivun hoidon tutkimuskokonaisuuteen.\n\nKiinalaiset hoitajat ja perheet käyttävät erilaisia lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä lasten leikkausten jälkeen. Hoitajat korostivat toiminnassaan tiedon antamista, hoitoympäristön miellyttäväksi järjestämistä ja asentohoidon merkitystä. Sen sijaan lasten vanhemmat tukivat lastaan emotionaalisesti ja auttoivat arkipäivän toiminnoissa. Lapset lievittivät kipujaan muun muassa lepäämällä ja nukkumalla sekä turvautumalla vanhempiensa läsnäoloon. Kiinalaisilla vanhemmilla oli niukasti tietoa lastensa kivun hoidosta, joten terveydenhuoltohenkilöstön tulee tarjota ymmärrettävää tietoa tästä asiasta.\n\nErityistä huomiota hoidossa tulisikin kiinnittää lasten emotionaalisiin tarpeisiin. Myös hoitohenkilökunta tarvitsee ajankohtaista tietoa kivun hoidon erilaisista mahdollisuuksista ja monipuolisista menetelmistä. Hoitajille suunnattu tehostettu kivun hoidon koulutus ja kirjallinen tukimateriaali lisäsivät merkittävästi lääkkeettömien kivunlievitysmenetelmien käyttöä ja hoitajien tietämystä asiasta.\n\nLapset ja heidän vanhempansa tulisi ottaa nykyistä enemmän mukaan kivun hoitoon sairaalassa myös Kiinassa. Vanhemmille tulee kehittää selkeitä ohjeita ja tukimateriaalia kivunlievitysmenetelmien käytöstä, jotta lapset voivat tuntea olonsa mahdollisimman miellyttäväksi leikkauksen jälkeen. Kivun moniulotteisuus, johon liittyy fysiologisen aistimuksen lisäksi psykologinen ja sosio-kulttuurinen ulottuvuus, edellyttää monipuolista tutkimusta erilaisin menetelmin. Siten lääkkeetöntä kivun hoitoa tulee tutkia edelleen lääkehoidon rinnalla erilaisissa kulttuureissa.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet. ISBN 951-27-0372-6. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-27-0372-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
160 s.
Tekijät:
He, Hong-Gu(diss)
Tuotekoodi 020179
30,00 €