Utilization of quality management systems in finnish medical laboratories, Kyo:n julkaisuja D 387

Siloaho Maritta (FM) 6.5.2006\nLääketieteellinen tiedekunta\nKliininen biokemia\nUtilization of Quality Management Systems in Finnish Medical Laboratories (Laadunhallintajärjestelmien hyödyntäminen suomalaisissa kliinisissä laboratorioissa)\n\nVastaväittäjä: Dosentti Jaakko-Juhani Himberg, Helsingin yliopistollinen sairaala\nKustos: Professori Kari Punnonen, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nLaadunhallintajärjestelmistä on apua laadunvarmistuksessa terveydenhuollon laboratorioissa\n\nLaadunhallintajärjestelmät on hyväksytty laboratorioissa osaksi arkityötä ja niitä käytetään tukemaan ja täydentämään potilastulosten laadunvarmistusta. Laboratoriotulosten laadussa todettiin kehitystä parempaan suuntaan laadunhallintajärjestelmien käytössäoloaikana.\n\nLaadunhallintajärjestelmät tulivat käyttöön terveydenhuollon laboratorioissa 1990-luvulla. Ne ovat olleet haasteita laboratoriolle ja niitä on varsinkin alkuvaiheessa kritisoitu, koska ne on koettu hankaliksi ja työläiksi. Tässä tutkimuksessa selvitettiin kansainvälisiin laatustandardeihin (ISO 9000 ja ISO 17025) perustuvien laadunhallintajärjestelmien soveltamista ja vaikutuksia erityisesti Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja lisäksi muissa suomalaisissa yliopistosairaala-, keskussairaala- ja yksityislaboratorioissa vuosina 1993–2003.\n\nSuurin osa laboratorioiden johdosta (yli 90 %) piti tärkeänä sitoutua laadunhallintaan. Henkilöstöstä yli puolet oli aktiivisesti mukana laadunhallintajärjestelmässä ja osallistui kehittämiseen. Tärkeimpänä myönteisenä vaikutuksena nähtiin, että laadunhallintajärjestelmän avulla laboratorio pystyy paremmin palvelemaan sekä lääkäreitä, hoitohenkilökuntaa että potilaita. Myös hyvä ohjeistus nähtiin myönteisenä, mutta osittain sitä katsottiin tulleen jo turhankin paljon. Suurimmat ongelmat liittyivät järjestelmän vaatimiin resursseihin.\n\nLaboratoriotulosten laatu parani jonkin verran laadunhallintajärjestelmien ollessa käytössä. Tätä osoittivat laboratoriossa tapahtuneiden virheiden väheneminen ja laboratorioiden ulkoisen laadunarvioinnin tulosten kehitys parempaan suuntaan.\n\nYhtenä nykyisten laboratorioiden laatustandardien vaatimuksena on laboratoriotuloksen luotettavuuden kuvaaminen numeerisesti epävarmuusarviona. Siten tulosta käyttävä lääkäri voi ottaa siihen normaalisti liittyvän vaihtelun huomioon potilaan hoidossa.\n\nTutkimuksen yksi osio selvitti näytteenoton, säilytyksen ja kuljetuksen sekä potilaassa itsessään normaalisti tapahtuvan vaihtelun vaikutuksia 13 tavallisen laboratoriotutkimuksen luotettavuuteen. Näiden tekijöiden todettiin usean laboratoriotutkimuksen kohdalla vaikuttavan tulokseen vähintään yhtä paljon kuin varsinaisen laboratoriossa tapahtuvan määrityksen.\n\nNäytteiden kuljetus- ja säilytysajat ovat pidentyneet, koska laboratoriopalveluja tuotetaan yhä enemmän alueellisissa ja muissa suurissa yksiköissä. Hyvin toimiva kuljetus sairaanhoitopiirin alueella ei sinänsä aiheuttanut merkittäviä muutoksia tuloksiin. Potilaan huolellisella valmistautumisella laboratoriotutkimuksiin on suuri merkitys tulosten luotettavuudelle.\n\nLaadunhallintajärjestelmille on terveydenhuollon laboratorioissa luotu hyvä perusrakenne, mutta niitä on syytä edelleen kehittää ottaen huomioon resurssien niukkuus. Järjestelmien paremmaksi hyödyntämiseksi niitä olisi hyvä kohdentaa paremmin laboratoriopalvelujen rajattujen osa-alueiden kehittämiseen.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-27-0567-2. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-27-0567-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
105 s.
Tekijät:
Siloaho Maritta(diss)
Tuotekoodi 020158
20,00 €