Expression and functions of cystatin C in epileptogenesis and epilepsy, Kyo:n julkaisuja G 38

Pirttilä Terhi (FM, LK) 21.1.2006\nLääketieteellinen tiedekunta\nNeurotieteet\nExpression and functions of cystatin C in epileptogenesis and epilepsy (Kystatiini C proteiinin ilmentyminen ja vaikutukset epilepsian kehittymisen ja epilepsian aikana)\n\nVastaväittäjä: Professori Anna-Elina Lehesjoki, Helsingin yliopisto\nKustos: Professori Asla Pitkänen, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nUutta tietoa epilepsian taustamekanismeista\n\nEpilepsia on keskushermoston sairaus, jossa purkaukselliset aivosähkötoiminnan häiriöt ilmenevät eriasteisina tajunnan ja motoriikan häiriöinä eli epileptisinä kohtauksina. On arvioitu, että 1 % maapallomme väestöstä eli noin 50 miljoonaa ihmistä sairastaa epilepsiaa. Suomessa tautia sairastavia on arviolta 52 000, joista noin kolmannes kärsii osittain lääkehoidolle reagoimattomasta epilepsiasta. Ohimolohkoepilepsia on aikuisväestössä yleisin muoto ja sen syynä on usein aikaisempi aivovaurio, kuten kallovamma tai aivohalvaus. Epilepsian kehittymisen aikana ei ilmene kohtauksia, mutta aivoissa tapahtuu lukuisia muutoksia kuten hermosolujen kuolemaa ja uudelleen muodostumista. Nämä aivoissa tapahtuvat muutokset johtavat hermosoluverkoston ja sen toiminnan muutoksiin ja lopulta spontaaneihin epileptisiin kohtauksiin. Perimmäiset syyt epilepsian kehittymiselle ovat epäselviä ja niiden selvittäminen on tärkeää suunniteltaessa uusia ja tehokkaampia hoitomuotoja.\n\nTutkimalla geenien ilmentymisen muutoksia epilepsian kehittymisen aikana on pyritty löytämään syitä epilepsian kehittymiselle. Eräs geeneistä, jonka ilmentyminen aivoissa on lisääntynyt status epileptikuksen eli pitkittyneeen epileptisen kohtauksen seurauksena on kystatiini C. Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kystatiini C geenin koodittaman proteiinin, kysteiiniproteaasi-inhibiittorin, ilmentymistä aivokudoksessa ennen epilepsian kehittymistä, epilepsian kehittymisen sekä epilepsian aikana. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti hippokampukseen, ohimolohkon keskeiseen aivoalueeseen, joka usein vaurioituu ohimolohkoepilepsiassa. Työssä tutkittiin myös kystatiini C:n vaikutuksia epilepsian kehittymisen aikana tapahtuvaan hermosolujen kuolemaan ja uudelleen muodostumiseen.\n\nTutkimus osoitti, että epilepsialle altistavat aivovauriot, status epileptikus ja aivohalvaus, lisäsivät kystatiini C proteiinin määrää hippokampuksessa, erityisesti niillä alueilla, joissa esiintyi hermosolutuhoa sekä hermosolujen uudelleen muodostumista. Proteiini ilmeni pääasiassa aivojen hermotukisoluissa. Lisääntynyt kystatiini C:n ilmentyminen jatkui myös epilepsian aikana, epilepsian kehitysvaiheen jo päätyttyä, osoittaen, että hermosoluverkoston muovautuminen jatkuu vielä epileptisten kohtausten alkamisen jälkeen. Tutkimuksemme osoitti, että kystatiini C osallistuu epilepsian kehittymisen aikana hermosolujen kuolemaan ja uudelleen muodostuneiden hermosolujen vaeltamiseen oikeaan kohteeseensa. Tarkemmat solutason mekanismit siitä, miten kystatiini C:n vaikutukset välittyvät ovat vielä selvittämättä. Havaitsimme myös, että kystatiini C:n lisääntynyt ilmentyminen hippokampuksessa oli yhteydessä jyvässolujen hajaantumiseen, joka on ohimolohkoepilepsialle tyypillinen patologinen löydös. Tämä työ on ensimmäisiä raportteja, jotka valaisevat tämän patologisen löydöksen syntymisen mekanismeja ja viittaavat kystatiini C:n rooliin sen synnyssä.\n\nTämä väitöskirjatutkimus on tuonut uutta tietoa kystatiini C proteiinin ilmentymisestä aivokudoksessa ja sen vaikutuksista epilepsian kehittymisen aikana tapahtuviin patologisiin muutoksiin. Tutkimus on osaltaan pyrkinyt selvittämään epilepsian kehittymisen taustalla olevia mekanismeja. Niiden tunteminen ja ymmärtäminen voivat auttaa löytämään uusia hoitomuotoja, joilla jatkossa voidaan taudin oireiden lisäksi puuttua myös taudin syntyyn.\n\nVäitöskirja on julkaistu sarjassa Kuopion yliopiston julkaisuja G. A.I.Virtanen -instituutti. ISBN 951-781-397-X. Sitä voi tilata yliopiston kirjaston julkaisumyynnistä sähköposti: yrjo.valtanen@uku.fi tai verkko-osoitteesta http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/julkmyyn.shtml\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-397-x
Kieli:
eng
Sivumäärä:
103 s.
Tekijät:
Pirttilä Terhi(diss)
Tuotekoodi 020136
20,00 €