Naisten arvioinnit hallinnasta raskauden seurannan ja synnytyksen hoidon aikana - naisspesifinen näkökulma, Kyo:n julkaisuja E 128

Ryttyläinen Katri 2.12.2005\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nOppiaine\nNaisten arvioinnit hallinnasta raskauden seurannan ja synnytyksen hoidon aikana\n\nVastaväittäjä: Professori Eija Paavilainen, Tampereen yliopisto\nKustos: Professori Katri Vehviläinen-Julkunen, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\nNaisen hallinta raskauden seurannan ja synnytyksen hoidon aikana on vuorovaikutuksellinen ja dynaaminen ilmiö\n\nNaisen hallinta raskauden seurannan ja synnytyksen hoidon aikana on monitahoinen vuorovaikutuksellinen ilmiö. Kuopion yliopistossa valmistunut naisspesifinen, hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja kuvaa ja selittää naisen hallintaa raskauden seurannan ja synnytyksen aikana ja selvittää naisen hallintaa edistäviä ja estäviä tekijöitä yhteistyösuhteessa asiantuntijaan (äitiysneuvolan terveydenhoitaja, synnytyslääkäri ja kätilön synnytyssalissa).\n\nÄitiyshuollon palveluita käyttää vuosittain noin 56000 naista ja Suomessa on noin miljoona hedelmällisessä iässä olevaa naista. Naiselle on tärkeää tunne siitä, että hän voi hallita ja vaikuttaa tilanteeseensa raskauden ja synnytyksen aikana. Väitöskirja lisää ymmärrystä naisen hallinnan sisällöstä raskauden ja synnytyksen aikana, tuottaa tietoa naisen hallintaa edistävistä ja estävistä tekijöistä äitiyshuollon palveluissa ja tarjoaa aineksia äitiyshuollon palveluiden tulevaisuuden kehittämiseksi naisen hallintaa tukevaksi.\n\nTutkimuksessa on kerätty kyselyllä tietoa 1625:lta suomalaiselta naiselta vuonna 2003. Kysely sisälsi sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä. Avoimiin kysymyksiin naiset saivat vastata kuvaamalla omia hoitokokemuksiaan raskauden seurannan(äitiysneuvola, äitiyspoliklinikka) ja synnytyksen hoidon (synnytyssali) ajalta.\n\nTuloksissa todetaan, että hallinta mahdollistui eri asiantuntijoiden (terveydenhoitajan, synnytyslääkärin ja kätilön) kanssa hyvin. Heikoiten hallinta toteutui eri asiantuntijoiden kanssa itseluottamuksen lujittamisessa, vaihtoehdoista keskustelussa ja päätöksentekoon osallistumisessa. Merkittävää oli synnytyskokemuksen vaikutus hallintaan. Helppo ja myönteinen synnytyskokemus vaikutti naisen hallintaa edistävästi. Naisen hallintaa edistivät asiantuntijan varma ja taitava toiminta, naisen riittävä ja hyvä tiedon saaminen, osallistuminen päätöksentekoon, riittävä kivunlievitys, kehon ja itseluottamuksen huomiointi, varmistuminen ja rauhallinen hoitoympäristö ja – tilanne. Hallintaa puolestaan heikensivät asiantuntijan taitamaton ja epävarma toiminta, riittämätön ja huono tiedon saaminen, päätöksentekoon osallistumattomuus, kova synnytyskipu, kehon ja itseluottamuksen huomiotta jättäminen, odottaminen sekä epävarmuutta herättävä hoitoympäristö ja -tilanne.\n\nOn tärkeää huomata, että naisen hallinta on vuorovaikutuksellista asiantuntijan kanssa. Eri tilanteissa, esimerkiksi hätä- ja poikkeavissa tilanteissa tilannetta usein ”hallitsee” asiantuntija, kun taas toisissa tilanteissa hallinta on miltei kokonaan naisella. Hallinta voi myös olla yhteisesti jaettua. Hallinta on dynaaminen ja vuorovaikutuksellinen ilmiö raskauden ja synnytyksen yhteydessä, jossa molemmat, niin asiantuntija kuin nainenkin osallistuvat hallinnan syntymiseen. Esimerkiksi asiantuntijan taitamaton toiminta heikentää naisen hallintaa, kun taas se, että asiantuntija toimii varmasti ja luotettavasti lisää naisen hallintaa ja vahvistaa hallinnan tunnetta. Nainen myös tarvitsee asiantuntijan apua hallintansa ylläpitämiseen. Hallinta ei siis synny itseriittoisesti sisäsyntyisesti naisessa itsessään vaan suhteessa toisiin ja tässä tapauksessa suhteessa asiantuntijaan.\n\nVäitöskirjatyö on naisspesifinen hoitotieteellinen tutkimus, joita on ollut vielä vähän suomalaisessa hoitotieteen tutkimuskentässä. Se painottaa äitiyshuollon palveluiden kehittämistä nimenomaan naisasiakkaan avun ja tuen tarpeista lähtien ja kysyy, millaisiin palveluihin naiselle on oikeus omana itsenään. Tutkimus on osa professori Katri Vehviläinen-Julkusen johtamaa ja Suomen Akatemian rahoittamaa äitiyshuollon vertailevaa kansainvälistä tutkimushanketta.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet. ISBN 951-27-0367-X\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-27-0367-x
Kieli:
fin
Sivumäärä:
216 s.
Tekijät:
Ryttyläinen Katri(diss)
Tuotekoodi 020107
30,00 €