Event-related potential studies on novelty processing and distractibility, Kyo:n julkaisuja D 372

Määttä Sara 9.12.2005\nLääketieteellinen tiedekunta\nKliininen neurofysiologia\nEvent-related potential studies on novelty processing and distractibility (Tarkkaavaisuuden kehityksen ja häiriintyvyyden neurofysiologiaa)\n\nVastaväittäjä: Dosentti Nina Forss, Helsingin yliopisto\nKustos: Ma. professori Esa Mervaala, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nTarkkaavaisuuden kehityksen ja häiriintyvyyden neurofysiologiaa\n\nTarkkaavaisuus vaatii jatkuvaa nopeata tiedonkulkua aivojen osien välillä eikä sen fysiologisia mekanismeja vielä tunneta tarkkaan. Tarkkaavaisuus on herkkä häiriöille. Yllättävät ärsykkeet häiritsevät vaativaan tehtäväsuoritukseen keskittymistä helpommin lapsilla kuin aikuisilla, sillä lapsilla tarkkaavaisuus ei ole täysin kehittynyt. Tarkkaavaisuuden liian herkkä häiriintyvyys voi olla oireena useissa neurologisissa ja psykiatrisissa sairauksissa, esimerkiksi tarkkaavaisuus-ylivilkkaushäiriössä, masennuksessa ja skitsofreniassa.\n\nTapahtumasidonnaisten potentiaalien (event-related potential, ERP) mittauksilla saadaan tietoa aivojen toiminnasta. ERP-vasteet syntyvät, kun aistiärsykkeen (esimerkiksi äänen) synnyttämä toiminta etenee hermoratoja pitkin aivokuorelle. ERP-mittausten avulla voidaan siten arvioida, mitkä aivokuoren alueet kulloinkin aktivoituvat ja missä vaiheessa tämä aktivoituminen tapahtuu. Tarkkaavaisuuden tiedetään vaikuttavan ERP-vasteeseen, ja erilaisin koejärjestelyin (erilaiset ääni- ja näköärsykkeet mittauksen aikana) voidaan mitata tarkkaavaisuuden osuutta syntyvissä vasteissa.\n\nTässä väitöskirjassa tutkittiin yllättävien ääniärsykkeiden käsittelyä lapsilla ja aikuisilla sekä tarkkaavaisuuden häiriintyvyyteen liittyviä aivotoimintoja nuoruusiässä. Tutkimusaineisto koostui terveiden 9-vuotiaiden lasten, 15-16–vuotiaiden nuorten ja aikuisten aineistosta. ERP-mittauksissa käytettiin neljää tarkkaavaisuutta eri tavoin selvittelevää koeasetelmaa. Kaikille lapsille ja nuorille tehtiin lisäksi muistia ja tarkkaavaisuutta kartoittavat neuropsykologiset tutkimukset. Vertaamalla keskenään lasten ja aikuisten ERP-vasteita voitiin selvittää tarkkaavaisuuden kehittymistä, ja vertaamalla neuropsykologisissa testeissä tarkkaavaisiksi ja häiriöalttiiksi osoittautuneiden nuorten ERP-vasteita voitiin tutkia tarkkaavaisuuteen liittyvien aivoalueiden toiminnanhäiriöitä.\n\nTutkimuksessa todettiin, että aikuiset pystyivät kohdistamaan tarkkaavuuden oleelliseen ärsykkeeseen häiritsevistä ärsykkeistä huolimatta, kun taas lapset suuntasivat huomionsa yllättäviin ärsykkeisiin oleellisten ärsykkeiden kustannuksella. Lisäksi löydettiin lasten ja aikuisten välillä eroa siinä, miten eri aivoalueet aktivoituvat yllättäviä ääniärsykkeitä käsiteltäessä. Tarkkaavaisuus liittyy keskeisesti aivojen otsalohkojen etuosan toimintaan. Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että lasten aikuisia suurempi häiriöalttius liittyy otsalohkon toiminnan eroihin.\n\nTutkimuksessa todettiin lisäksi, että ne nuoret, joilla neuropsykologisissa testeissä oli lisääntynyt häiriöalttius, suuntasivat enemmän resursseja merkityksettömien ääniärsykkeiden käsittelyyn ja vähemmän resursseja merkityksellisten ärsykkeiden käsittelyyn kuin tarkkaavaiset nuoret. Häiriöalttiilla nuorilla todettiin siis merkkejä sekä tahattoman että tahdonalaiseen tarkkaavuuteen liittyvien aivotoimintojen häiriöstä.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-27-0392-0\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-27-0392-0
Kieli:
eng
Sivumäärä:
54 s.
Tekijät:
Määttä Sara(diss)
Tuotekoodi 020096
20,00 €