Evaluation of different biochemical methods to detect myocardial injury, Kyo:n julkaisuja D 368

Penttilä Karri 22.10.2005\nLääketieteellinen tiedekunta\nKliininen kemia\nEvaluation of Different Biochemical Methods to Detect Myocardial Injyry (Erilaiset biokemialliset merkkiaineet sydänlihasvaurion tunnistamisessa)\n\nVastaväittäjä: Dosentti Kari Pulkki, HUS\nKustos: Professori Kari Punnonen, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nSepelvaltimotauti on edelleen yleinen kansansairaus. Ensiapualueelle saapuvilla potilailla rintakipu on yleinen oire. Koska tehokas, kajoava hoito on tänään arkipäivää, on tärkeää erottaa toisistaan jo varhaisdiagnostiikassa sairaalaan otettavat suuren riskin potilaat sekä pienen riskin potilaat, jotka voidaan kotiuttaa.\n\nÄkillisen sydänlihasvaurion laboratoriodiagnostiikka perustui aina viime vuosiin asti seerumiin vapautuvien kudosentsyymiaktiivisuuksien määrittämiseen. Diagnostiikan kulmakivenä olivat sekä seerumin kreatiinikinaasin (CK) että kreatiinikinaasin isoentsyymin MB:n (CK-MB) määritykset. Viime vuosina on käyttöön tullut useita erittäin tarkkoja sydänlihasproteiinien määritysmenetelmiä biokemian uusien tuotantotapojen mahdollistettua monoklonaalisten vasta-aineiden massatuotannon. Näiden menetelmien avulla mahdollistuu aikaisempaa nopeampi ja tarkempi sydänlihasvaurion diagnostiikka.\n\nTutkimusaineisto koostuu potilaista, joilla epäiltiin äkillistä sydänlihaksen hapenpuutteesta johtuvaa sepelvaltimotautitapahtumaa ja jotka saapuivat Kuopion yliopistollisen sairaalan sisätautien ensiapuun vuosina 1995-96 (745 potilasta) ja vuosina 1999–2000 (391 potilasta). Ensimmäinen verinäyte pyrittiin ottamaan heti potilaan saavuttua ensiapualueella, seurantanäytteitten aikataulu vaihteli eri osatyöstä toiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sekä kvantitatiivisten että kvalitatiivisten sydänlihasvaurion merkkiaineiden käyttökelpoisuutta ja tutkia, miten erilaiset veren hyytymiseen vaikuttavat aineet sopivat eri määritysmenetelmille.\n\nOsatyössä I totesimme, että troponiini I (TnI) ja T (TnT) kuoppalevymenetelmät toimivat sydäninfarktipotilaiden diagnostiikassa. TnT menetelmää käytettiin kaikissa osatöissä. Osatyössä II havaitsimme myös, että kvalitatiiviset pikatestit ovat käyttökelpoisia ja luotettavia. Niitä voidaan käyttää kvantitatiivisten menetelmien asemasta sellaisissa hoitopaikoissa, joissa keskuslaboratoriopalveluita ei ole saatavilla. Osatyössä III käytimme TnT-määritykseen perustuvaa diagnostista potilasluokittelua. Totesimme, että myoglobiiini tai CK-MB-isoformi -menetelmillä ei saavuteta etua infarktin varhaisvaiheen diagnostiikassa verrattuna CK-MB-massamääritykseen. Osatyössä IV totesimme, että analysaattori ja antikoagulaatiomenetelmien oikealla valinnalla voidaan saavuttaa huomattavaa etua ajatellen näytteiden analysoinnissa tapahtuvaa viivettä. Mikäli EDTA- ja/tai hepariini-plasma sopii analysaattorin näytemuodoksi (myoglobiini, CK-MB-massa, TnI tai TnT), voidaan analysaattorista aiheutuva viive minimoida.\n\nTutkimus tukee vallalla olevaa troponiini I:n ja T:n käyttöä sydänlihasvaurion diagnostiikassa. Jos troponiinimääritys ei ole saatavilla tai kyseessä on uusiva sydänlihasvaurio, on CK-MB-massa suositeltava menetelmä.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-27-0388-2\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-27-0388-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
99 s.
Tekijät:
Penttilä Karri(diss)
Tuotekoodi 020094
20,00 €