Oikeudenmukaisuus ja kulttuurien kohtaaminen sosiaali- ja terveysalojen organisaatioiden yhdistämisessä, Kyo:n julkaisuja E 126

THL Helena Taskinen 18.11.2005\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nTerveyshallintotiede\nOikeudenmukaisuus ja kulttuurien kohtaaminen sosiaali- ja terveysalojen organisaatioiden yhdistämisessä\n\nVastaväittäjä: Professori Juhani Nikkilä, Oulun yliopisto\nKustos: Professori (emerita) Sirkka Sinkkonen, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\nOikeudenmukaisuus perusedellytys organisaatioiden yhdistämisen onnistumiselle\n\nSosiaali- ja terveydenhuolto on yhä lisääntyvän uudelleenorganisoinnin kohteena; toimintoja yhdistetään ja eheytetään eri tavoin. Tämä haastaa myös kyseiset organisaatiot ja niiden jäsenet jatkuvaan erilaisten kulttuurien kohtaamiseen ja sopeutumiseen. Organisaatioiden yhdistäminen on muutoksena syvällinen ja laaja ja siksi erityisen herkkä epäoikeudenmukaisuuden kokemuksille. Yhdistämisprosessien oikeudenmukaiseksi kokeminen on olennaisen tärkeää prosessin onnistumiselle.\n\nTutkimustulosten mukaan erilaisten voimavarojen jaot aiheuttivat henkilöstössä epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. Aineettomat etuudet, kuten arvostus, asema ja valta sekä konkreettiset etuudet, kuten palkka, työedut ja toimitilat olivat tärkeimpiä asioita, joissa oikeudenmukaisuutta arvioitiin. Kun uudessa organisaatiossa jaetaan toimitiloja ja valitaan johtajia, jaetaan samalla myös yksilöiden, henkilöstöryhmien, yksikköjen, toimialojen ja organisaatioiden arvostusta, merkityksellisyyttä ja tärkeyttä.\n\nMyös yhdistämisprosessin menettelytavat aiheuttivat henkilöstössä epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. Kokemukset koskivat henkilöstön mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi heitä itseään koskevissa päätöksissä. Niitä olivat myös tiedotuksen sisältö ja toteutustavat sekä henkilöstöä arvostava ja kunnioittava kohtelu.\nEri kulttuurien kohtaaminen ja sopeutuminen tärkeää\n\nErilaiset kulttuurit muodostuvat ongelmiksi yhdistämisprosesseissa puutteellisen johtamisen seurauksena. Näin tapahtuu erityisesti silloin, kun päätetään kenelle jaetaan symbolisia tai konkreettisia asioita, voimavaroja, etuuksia, valtaa tai kenen toimintatavat valitaan yhdistetyssä organisaatiossa noudatettaviksi. Erilaisten kulttuurien kohtaaminen, niihin sopeutuminen ja uuden organisaatiokulttuurin muotoutuminen ovat siten myös oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden kysymyksiä.\nYhdistämisprosessin alkuvaiheen merkitys korostuu\n\nErityisesti yhdistämisprosessin alkuvaiheen merkitys korostuu. Juuri alkuvaiheen menettelytavat ja teot synnyttävät joko luottamusta tai epäluottamusta johtajiin ja organisaation toimintaan. Ne vaikuttavat siten ratkaisevasti myöhemmin uuden organisaation jäsenten yhteistyön toimivuuteen ja muun toiminnan sujuvuuteen.\nOrganisaatioiden yhdistäminen vaatii hyvää muutosjohtamisen osaamista\n\nOrganisaatioiden yhdistämisen toteuttaminen vaatii ennen kaikkea muutosjohtamisen hyvää osaamista. Sen kehittämiseen niin käytännössä, koulutuksessa kuin tutkimuksessakin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tämä on haaste myös poliittisen ja organisaatioiden johdon suunnitelmalliselle yhteistyölle käynnissä olevissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksissa.\n\nHenkilöstön oikeudenmukainen kohtelu edellyttää johtajilta hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyöosaamista sekä kykyä arvioida päätösten seurauksia oikeudenmukaisuuden kannalta. Lisäksi erilaisten kulttuurien onnistunut kohtaaminen vaatii kulttuurista sensitiivisyyttä ja osaamista. Se merkitsee tietoja, taitoja sekä kykyä ymmärtää ja hyväksyä erilaisten kulttuurien merkitys ja ottaa ne huomioon.\nTutkimuksen toteutus ja merkitys\n\nTutkimuksen kohteina oli kaksi organisaatioiden yhdistämistapausta: 1) Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen, joka käynnistyi 1993 ja 2) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) perustaminen vuoden 2000 alussa yhdistämällä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirit sekä Helsingin yliopistollinen keskussairaala (HYKS).\n\nKummassakin osatutkimuksessa keskeisinä tehtävinä oli tarkastella yhdistämisprosessien etenemistä ja niiden oikeudenmukaista toteuttamista, erilaisten kulttuurien kohtaamista sekä yhdistämisprosessien onnistuneisuutta henkilöstön näkemysten ja kokemusten kautta. Molempien yhdistämistapausten tutkimukset olivat ennen-jälkeen -asetelmaa käyttäviä seuruututkimuksia. Aineistot koottiin postikyselyillä Kuopio-tutkimuksessa vuosina 1994 (N=251) ja 1997 (N=263) sekä HUS -tutkimuksessa vuosina 2000 ja 2002 (N=3771).\n\nTutkimus tuotti uutta tietoa sosiaali- ja terveysalojen organisaatioiden yhdistämisprosesseissa erityisesti henkilöstölle merkityksellisistä tekijöistä ja muutosjohtamisen haasteista.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet. ISBN 951-27-0365-3\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-27-0365-3
Kieli:
fin
Sivumäärä:
228 s.
Tekijät:
Taskinen Helena(diss)
Tuotekoodi 020093
38,00 €