Bone mineral density changes after total knee arthroplasty, Kyo:n julkaisuja D 354

Soininvaara Tarja 21.5.2005\nLääketieteellinen tiedekunta\nOrtopedia ja traumatologia\nBone mineral density changes after total knee arthroplasty (Polviproteesin viereisen luuntiheyden seurantatutkimus) \nVastaväittäjä: Professori Hannu Aro, Turun yliopisto\nKustos: Professori Heikki Kröger, Kuopion yliopisto \n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\n\n\nPolviproteesin viereisen luuntiheyden seurantatutkimus\nPolven tekonivelleikkaus on todettu menestyksekkääksi vaihtoehdoksi pitkälle edenneen polven nivelrikon aiheuttaman kivun, toiminnanvajauksien ja asentovirheiden hoidossa. Se on kehittynyt paitsi teknisesti käyttökelpoiseksi niin myös turvalliseksi kirurgiseksi menetelmäksi. Luun biologiset ominaisuudet, varsinkin luuntiheys, vaikuttavat huomattavasti polviproteesin käyttöikään. Proteesin viereinen luu mukautuu leikkauksen jälkeisiin uusiin kuormitusolosuhteisiin. Luukudos tarvitsee kuormitusta säilyäkseen tiheydeltään vahvana ja toimintakykyisenä. Proteesi estää luun normaalia kuormitusta kantaessaan osan kuormituksesta. \n\nTässä väitöskirjatyössä mitattiin polviproteesin viereisen luuntiheyden muutoksia leikkauksen jälkeen ensimmäisen vuoden aikana. Luuntiheyden muutoksia seurattiin myös potilaiden ei-leikatussa polvessa ja lonkissa. Ennen luuntiheysseurantaa menetelmän soveltuvuutta testattiin toistomittauksiin. Lisäksi tutkittiin suun kautta annosteltavien bisfosfonaatin (alendronaatin) ja kalsiumin vaikutusta luun haurastumisen ehkäisyssä leikkauksen jälkeen. Potilaiden kliinistä tilannetta, polven toiminnallisuutta ja röntgenkuvia arvioitiin seuranta-aikana. \n\nTutkimus osoitti, että luuntiheyttä voidaan mitata tarkasti ja luotettavasti polviproteesin vierestä. Reisiluun osalta luun haurastuminen johtuu todennäköisesti proteesin aiheuttamasta kuormituskato ilmiöstä. Proteesin viereisessä reisiluussa todettiin keskimäärin 17 %:n luuntiheyden alenema ensimmäisen leikkauksen jälkeisen vuoden aikana. Nivelrikko lisää polven virheellistä kuormitusta ja aiheuttaa luuntiheyden vaihtelua polvinivelen eri osissa. Polven proteesileikkauksen jälkeen mekaanisen kuormitusakselin korjaus johtaa sääriluun fysiologisempaan kuormitukseen ja luuntiheys normaalistuu. Polviproteesileikkauksella saavutettu potilaan parempi liikunnallisuus ei lyhyessä, yhden vuoden seurannassa, pystynyt korjaamaan leikatun puolen lonkan tai toisen polven lievästi alentuneita luuntiheyksiä. Näiden tulosten mukaan bisfosfonaatilla pysyttiin suojaamaan proteesin viereistä luuta haurastumiselta. Harkituissa tapauksissa bisfosfonaatti on käyttökelpoinen potilailla, joilla on polviproteesi. \n\nTämä tutkimus on suoritettu Kuopion yliopistollisen sairaalan kirurgian klinikan, kliinisen fysiologian osaston ja Kuopion yliopiston TULES - tutkimusyksikön yhteistyönä.\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\n\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-494-1\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-494-1
Kieli:
eng
Sivumäärä:
83 s.
Tekijät:
Soininvaara Tarja (diss.)
Tuotekoodi 020062
20,00 €